Regulamin aplikacji mobilnej SKP_INFO

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej IT.NORCOM – SKP INFO

1. Definicje
1.1. Administrator/Usługodawca – IT.NORCOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, z siedzibą: ul. Nagietkowa 39, 60-175 Poznań, zarejestrowany w: Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000514603, NIP 779-24-22-759, REGON 302760585.
1.1.2. Regulamin – niniejszy Regulamin, dostępny w Aplikacji oraz na stronie internetowej: https://site.norcom.pl/regulamin-skpinfo ,stanowiący wzorzec umowny (umowę) w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego,
1.2. Aplikacja – dystrybuowane przez markety mobilne GooglePlay i AppStore, oprogramowanie w postaci aplikacji mobilnej o nazwie: IT.NORCOM SKP INFO przeznaczona do zainstalowania na Urządzeniach Mobilnych, pozwalająca na korzystanie z Funkcjonalności i Treści przy czym:
1.2.1 przez Funkcjonalności rozumie się:
– pełną, zdalną kontrolę pracy Stacji Kontroli Pojazdów (SKP) i jej pracowników, realizowaną z pomocą systemu informatycznego STACJA.SQL (dalej również jako Oprogramowanie);
– bezpośrednia prezentacja i natychmiastowa ocena kilkunastu kluczowych parametrów pracy SKP, w tym danych finansowych, technicznych (serwisowych);
– powiadomienia o przekroczeniu parametrów krytycznych );
– aktualizacja danych co kilkadziesiąt minut;
– możliwe tryby nadzoru nad większą ilością SKP, także należących do różnych podmiotów (grupowanie);
– dostępne dwie wersje aplikacji: dla właściciela/nadzorcy (prezentacja wszystkich danych) i serwisu (prezentacja wyłącznie danych technicznych);
1.2.2. przez Treści rozumie definicję wskazaną w pkt 1.3 poniżej, oraz dane oraz parametry prezentowane przez Aplikacje takie jak:

a) Dane dostępne dla właściciela/nadzorcy:
– ilość BTP (ostatnie dni robocze, od początku miesiąca i roku, porównanie z ubiegłym rokiem);
– przychód netto (ostatnie dni robocze, od początku miesiąca i roku, porównanie z ubiegłym rokiem);
– stan kasy (opcja możliwa wyłącznie wtedy, gdy w systemie STACJA.SQL wystawiane są dokumenty handlowe);
– faktury VAT wystawione przez Administratora;
–  ilość wysłanych wiadomości SMS (w rozbiciu analogicznym do danych finansowych);
–  informacje z zakresu zarządzania nad nadzorowaną SKP, w ujęciu dziennym, miesięcznym, rocznym. przesyłane przez firmę IT.NORCOM.
b) Dane dostępne dla właściciela i serwisu
Dane systemowe :
– Data wykonania kopii bazy danych
– Data wykonania zewnętrznej kopii bazy danych
– Data wykonania sprawozdania CEP
Informacje w sprawie daty ważności:
– Certyfikatu SSL
– Certyfikatu VPN
– Przeglądu okresowy
– Legalizacji analizatora
– Legalizacji manometru
– Decyzji TDT
– Wersji oprogramowania
– terminu końca licencji systemu STACJA.SQL
1.3. Treść – pojedynczy materiał prezentowany w szczególności w formie tekstowej, graficznej, audiowizualnej lub jako kompilacja powyższych form, udostępniany przez Administratora w ramach Aplikacji, w taki sposób, aby każdy Użytkownik mógł uzyskać do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
1.4. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Aplikacji, w szczególności usługi polegające na umożliwianiu dostępu do Funkcjonalności i Treści, dostarczaniu informacji lub inne przewidziane funkcjami Aplikacji.
1.5. Urządzenie Mobilne – przenośne urządzenia elektroniczne, podłączone do sieci Internet z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej (5G, 4G LTE, WiFi), korzystające z systemu operacyjnego Android lub iOS.
1.6. Użytkownik – każda osoba posiadająca zainstalowaną Aplikację na swoim Urządzeniu Mobilnym. Domyślnie aplikacja przeznaczona jest dla przedsiębiorców ? podmiotów prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów, którzy posiadają aktywne licencje na Oprogramowanie Stacja.SQL oraz upoważnione te podmioty osoby, zwłaszcza pracowników tych podmiotów.
1.7. Konto: zbiór uprawnień udostępniony przez Usługodawcę Użytkownikowi po dokonaniu przez niego rejestracji Konta w Aplikacji, indywidualizujący Użytkownika oraz umożliwiający dostęp do funkcjonalności Aplikacji
1.8. Przerwa techniczna: czasowe wyłączenie funkcjonalności Aplikacji w całości lub w części, związane z awarią Aplikacji, w tym serwerów Aplikacji, lub związane z koniecznością konserwacji tych serwerów bądź modernizacją lub
przebudową Aplikacji, w czasie którego nie jest możliwe korzystanie ze wszystkich lub wybranych Usług
1.9. Siła Wyższa: zdarzenie zewnętrzne, którego Użytkownik oraz Usługodawca nie mogli przewidzieć i któremu nie mogli zapobiec, uniemożliwiające korzystanie z Aplikacji w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu Użytkownik lub Usługodawca nie mógł przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności i które nie było efektem błędów lub zaniedbań Użytkownika lub Usługodawcy dotkniętego jej działaniem.

2. Informacje ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji.
2.2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2.3. Korzystanie z poszczególnych Usług może zostać objęte postanowieniami regulaminów szczegółowych. W takiej sytuacji korzystanie z Usług uzależnione jest od akceptacji przez Użytkownika zarówno niniejszego Regulaminu, jak i odpowiedniego regulaminu szczegółowego.
2.4. Zainstalowanie Aplikacji jest możliwe na Urządzeniu Mobilnym, spełniającym następujące wymagania techniczne: system operacyjny Android w wersji min. 6.0. lub wyższy lub iOS w wersji min. 8.0. lub wyższy.
2.5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
2.5.1. błędne działanie systemów telekomunikacyjnych, platform dystrybucji aplikacji mobilnych oraz oprogramowania (innego niż Aplikacja) zainstalowanego na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika.
2.5.2. błędne działanie Aplikacji, w przypadku gdy przyczyną problemów z funkcjonowaniem Aplikacji lub dostępem do Usług Aplikacji jest działanie innego oprogramowania zainstalowanego na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika.
2.5.3. wszelkie problemy wynikające ze stosowania urządzeń lub systemów operacyjnych nie spełniających wymogów opisanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności za spowodowane tym nieprawidłowe funkcjonowanie Aplikacji,
2.5.4. czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Aplikacji, wywołaną Przerwą Techniczną ogłoszoną w sposób określony w pkt. 4.4 Regulaminu, jak również za jakiekolwiek szkody wynikłe z zarządzenia Przerwy Technicznej,
2.5.5. błędne działanie Aplikacji lub brak dostępu do Usługi wywołane Siłą Wyższą,
2.5.6 skutki podania przez Użytkownika w czasie Rejestracji nieprawdziwych danych,
2.5.7. jakiekolwiek skutki ujawnienia hasła do Konta Użytkownika w Aplikacji, bądź udostępniania Konta w ramach Aplikacji przez Użytkownika osobom trzecim, co dotyczy również skutków nieuprawnionego dostępu do Konta lub Aplikacji.
2.6. Umowa o świadczenie Usług, polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do Treści i Funkcjonalności znajdujących się w Aplikacji, zostaje zawarta w momencie zainstalowania aplikacji na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą usunięcia Aplikacji.
2.7. Warunki zawarcia i rozwiązania umów na świadczenie Usług, dla których Administrator ustanowił regulaminy szczegółowe, określają te regulaminy.
2.8. Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci Administratora oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur, obowiązujących przy korzystaniu z Aplikacji lub jej składowych, a także nie dokonywać samowolnej ingerencji w kształt lub treść Aplikacji.
2.9. Aplikacja służy usprawnieniu pracy oprogramowaniu Stacja.SQL (posiadającej aktywną licencję) i stanowi jej dodatkowy opcjonalny moduł skorelowany z jej funkcjonalnościami. Dostęp do Aplikacji zapewnia kod autoryzacyjny, który jest udostępniany Użytkownikowi po uprzednim złożeniu zamówienia na zakup tego modułu poprzez formularz zamówienia dostępny pod adresem https://norcom.pl/aplikacje-mobilne/

3. Prawa Autorskie i pokrewne
3.1. Wszelkie prawa do Aplikacji oraz do udostępnianych Treści i Funkcjonalności w całości i we fragmentach, w szczególności elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych (jak też ich kompilacji) oraz elementów aplikacji programistycznych, generujących i obsługujących Aplikację, są zastrzeżone dla Administratora.
3.2. Z chwilą pobrania Aplikacji, Administrator udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie z niej, zgodnie z jej przeznaczeniem, na następujących polach eksploatacji:
a) wprowadzania do pamięci urządzeń przenośnych (tabletów, telefonów) lub instalowania w pamięci stałej urządzeń przenośnych (tabletów, telefonów) i zwielokrotniania oprogramowania w pamięci urządzeń przenośnych (tabletów, telefonów),
b) trwałego lub czasowego zwielokrotniania Aplikacji w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, wraz z prawem do uruchamiania, wprowadzania, wyświetlania, wprowadzania i aktualizacji danych, eksportu danych, stosowania i przechowywania Aplikacji,
c) korzystania z Aplikacji do realizacji zadań bez jakichkolwiek ograniczeń w ramach wszystkich dostępnych funkcjonalności w zakresie nabytej licencji do Oprogramowania,
d) umożliwianie korzystania z oprogramowania Użytkownikom, zakładanie im kont w ramach oprogramowania, w taki sposób aby każdy z nich miał dostęp do Aplikacji i Usługi w miejscu i czasie przez niego wybranym.
3.3. Licencja, o której mowa w ust. 2, nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.
3.4 Przekazywanie osobom trzecim Treści zawartych w Aplikacji dopuszczalne jest przy wykorzystaniu narzędzi zawartych w Aplikacji i przeznaczonych do tego celu i odbywa się na wyłączną odpowiedzialność osoby udostępniającej te dane (w szczególności na rzecz upoważnionych organów w tym Policji, Prokuraturze, urzędom).
3.5. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Aplikacji, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać jej w systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
3.6 Licencja wygasa z chwilą usunięcia Konta lub Aplikacji z Urządzenia Mobilnego oraz z chwilą upływu terminu jej ważności.

4. Zasady udostępniania Treści
4.1. Informacje ogólne
4.1.1. Administrator nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Usługi, ani parametrów jakości dostępu do nich. Parametry jakości dostępu są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem oraz innych czynników niezależnych od Administratora.
4.1.2. Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszania lub zaprzestania świadczenia Usługi w części lub w całości.
4.1.3. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji lub Usługi w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem uzasadnia natychmiastowe zaprzestanie świadczenia Usługi dla danego Użytkownika.
4.1.4. Instalacja Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika jest równoznaczna z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
4.2. Wymagania
4.2.1. Użytkownik, chcący uzyskać dostęp do Treści, musi posiadać Urządzenie Mobilne z zainstalowaną skonfigurowaną Aplikacją zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
4.2.2. W celu prawidłowego uruchomienia prezentacji Treści w ramach Aplikacji, wymagane jest:
4.2.2.1. połączenie bezprzewodowe z siecią Internet,
4.2.2.2. brak aktywnych blokad typu firewall do routera brzegowego dostawcy usług internetowych Użytkownika, uniemożliwiających nawiązywanie połączenia lub ingerujących w nawiązane połączenie w protokołach wykorzystywanych w związku z prezentacją Treści lub Funkcjonalności,
4.2.2.3. połączenie z Internetem, aby pobrać nowe Treści (dla Treści już pobranych nie jest ono wymagane).
4.3 Administrator dołoży wszelkich starań, aby dostęp za pośrednictwem Aplikacji do danych z serwerów Aplikacji był możliwy przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu, co nie wyłącza uprawnienia Administratora do zarządzenia Przerwy Technicznej i czasowego ograniczenia bądź wyłączenie w całości lub w części powyższego dostępu.
4.4 W przypadku Przerwy Technicznej, braku dostępności Usługodawca poinformuje użytkowników stosownym komunikatem na stronie www.norcom.pl.

5. Reklamacje
5.1. Reklamacje z tytułu nieprawidłowego dostępu do Usług należy zgłaszać Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej: norcom@norcom.pl
5.2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
5.2.1. imię i nazwisko,
5.2.2. adres e-mail,
5.2.3. nazwę i model Urządzenia Mobilnego, na którym wystąpił problem,
5.2.4. nazwę i wersję systemu operacyjnego Urządzenia Mobilnego, na którym wystąpił problem, wersja systemu operacyjnego powinna zostać podana w sposób jak najbardziej szczegółowy, dostępny w menu ?Informacje o telefonie? lub podobnym, np. ?Android 4.4.3 numer kompilacji KTU84L?, ?iOS wersja 7.0 numer kompilacji 11A4665?,
5.2.5. opis przedmiotu reklamacji, w tym datę i godzinę zaistnienia problemu, dział Aplikacji, rodzaj Treści itp.
5.3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 30 dni liczonych od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości.

6. Na zasadach opisanych w pkt 5 powyżej, Użytkownik może zgłosić Administratorowi zauważone luki bądź nieprawidłowości funkcjonowania Aplikacji.

7. Zakładanie konta, rejestracja w Aplikacji SKP_INFO

7.1. Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności i Usług Aplikacji wymaga założenia Konta.
7.2. Użytkownik w celu rejestracji konta zobowiązany jest wypełnić pisemnie / elektronicznie formularz dostępny pod adresem https://site.norcom.pl/aplikacje-mobilne, oraz odesłać jego oryginał lub skan na adres korespondencyjny lub e-mailowy Administratora: norcom@norcom.pl
7.3. W formularzu Użytkownik podaje dane w postaci numeru telefonu i adresu e-mail.
7.4. wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego Konta Administratorowi, oznacza akceptację niniejszego Regulaminu przez Użytkownika,
7.5. Rejestracja Konta jest równoznaczna z aktywacją Konta w Aplikacji oraz zawarciem umowy na czas nieokreślony o świadczenie Usług drogą elektroniczną z Usługodawcą.
7.6. Użytkownik, może w każdej chwili zapoznać się z Regulaminem, który jest dostępny pod adresem: https://norcom.pl/aplikacje-mobilne/regulamin.
7.7. Uruchomienie Aplikacji wymaga potwierdzenia rejestracji, co następuje przez przepisanie przez Użytkownika kodu autoryzacyjnego przekazywanego Użytkownikowi po założeniu Konta.
7.8. Użytkownik, dla skutecznej rejestracji Konta oraz korzystania z Usług, jest zobowiązany podać w formularzu rejestracyjnym prawdziwy i używany przez niego numer telefonu komórkowego. Na jego podstawie użytkownik otrzymuje dostęp do aplikacji. W przypadku podania nieprawidłowego numeru telefonu, nie nastąpi aktywacja Konta.
7.9. Prawidłowe korzystanie z funkcjonalności Aplikacji wymaga dostępu do Internetu, konta poczty elektronicznej i aktywnego numeru telefonu komórkowego.

8. Polityka Prywatności
8.1. Administrator przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
8.2. Administrator jest administratorem danych osobowych Użytkowników.
8.3. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych niezbędnych w celu wywiązania się z umowy przez Administratora, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
8.4. W systemie Użytkownika, Aplikacja ma za jego uprzednią zgodą dostęp do: powiadomień (opcjonalnie), dostęp do pamięci w celu zapisu i odczytu danych.
8.5. Administrator nie odpowiada za politykę ochrony prywatności, stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze, które mogą znajdować się w Aplikacji, oraz za polityki dostawców Aplikacji w szczególności firm Google i Apple.
8.6. Pełna treść Polityki Prywatności znajduje się pod adresem: https://norcom.pl/aplikacje-mobilne/polityka-prywatnosci
8.7. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji, dotyczących Klienta organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim, informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
8.8. W przypadku niedozwolonego korzystania z Aplikacji, tj. niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Administrator będzie miał prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
8.9. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Administratora w sposób opisany w punkcie dotyczącym reklamacji.

9. Postanowienia końcowe
9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.
9.2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej pod adresem ? i w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie oraz w Aplikacji.
9.3. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni stosownym komunikatem na stronie www.norcom.pl.
9.4. W przypadku braku akceptacji zmian, użytkownik powinien odstąpić od umowy, poprzez odinstalowanie Aplikacji z Urządzenia Mobilnego.