Opis wersji systemu Stacja.SQL - IT.NORCOM

Opis wersji systemu Stacja.SQL

[BTP]
– zaktualizowano kontrolę poprawności BTP według wymogów CEP2.0 [2888]
– poprawiono działanie kontroli poprawności przy zapisie poprawkowego BTP wykonanego dla dodatkowego BTP z wynikiem N [2854]

[RAPORTY]
– poprawiono zgłoszone błędy na wydruku zaświadczenia ADR [2867]
– zaktualizowano opcję wydruku naklejek / etykiet po zmianie drukarki na inną niż domyślna w Stałych Systemowych [2894]

[ZGODY]
– uruchomiono mechanizm zbierania zgód od SKP na przekazanie treści marketingowych [2897]

[SYSTEM]
– zaktualizowano okno komunikatów IT.NORCOM, dodano możliwość wydruku i zapisywania wyświetlanego komunikatu [2898]
– zaktualizowano listę kontaktów firmy IT.NORCOM, na oknie głównym programu

[BTP]
– poprawiono działanie okna dotyczącego BTP, przy zmianach rodzaju BTP z okresowego na inne czynności [2813]
– zaktualizowano kontrolę poprawności pól bazy danych, w przypadku wystąpienia poprawkowego w połączeniu z dodatkowymi [2854]
– dodano sprawdzenie dostępności serwera DIP przed uruchomieniem wyszukiwania w katalogu DIP [2686]
– poprawiono funkcjonowanie okna usterek BTP [2472]

[BACKUP]
– poprawiono mechanizmy tworzenia, wysyłania i odtwarzania kopii zapasowej [2256] [2791]

[DOKUMENTY HANDLOWE]
– dodano przycisk „Czytnik DR”, pozwalający na umieszczenie w dokumencie handlowym danych właściciela pojazdu [2786]
– dodano możliwość wyszukiwania kontrahentów po polu REGON (baza GUS) [2786]
– dodano, z poziomu rejestru dokumentów handlowych, możliwość wydruku wszystkich zaznaczonych dokumentów [2601]
– dodano kopiowanie danych kontrahenta z paragonu imiennego na fakturę do paragonu [2862]
– zoptymalizowano zapytanie wyszukiwania kontrahenta w bazie po podanym numerze NIP / REGON [2880]
– dodano sprawdzenie dostępności serwera GUS przed uruchomieniem wyszukiwania kontrahenta [2879]
– poprawiono odświeżanie cen na kartotece towarów i usług [2821]
– poprawiono mechanizm wyszukiwania danych kontrahenta w bazie GUS [2835]
– do eksportu dokumentów płatności w formacie JPK_FA dodano znak spacji, przed kodem pocztowym, w adresie kontrahenta [2859]
– zaktualizowano komunikaty przy eksporcie dokumentów płatności do innych systemów FK [2858]
– dodano możliwość edycji kontrahenta (faktura korygująca) [2621]
– zaktualizowano mechanizm generowania pliku PDF dokumentu handlowego, po jego korekcie [2841]

[JPK]
– poprawiono procedurę generowania pliku JPK_FA (brak NIP i danych sprzedawcy) [2873]

[KARTOTEKI]
– dodano okno przedstawiające mapę klientów SKP (wymagana licencja na moduł Czytnik DR) [2819]
– dodano urządzenie „SEJF”, dla przechowywania dowolnych haseł użytkowników (Administracja -> Narzędzia -> Sejf dla haseł) [2770]
– zaktualizowano kontrolę poprawności w kartotece kontrahentów, przy korekcie danych kontrahenta (brak możliwości zmiany NIP) [2863]

[PRAWO]
– zaktualizowano bazę aktów prawnych [2831, 2870]
– poprawiono mechanizm podglądu pliku aktu prawnego w przypadku jego uszkodzenia (próba ponownego wczytywania z serwera) [2877]

[RAPORTY]
– na raporcie pojazdów ze zbliżającymi terminami kalibracji TACHO dodano pola „Telefon” i „Nazwa właściciela” [2864]
– na wydruku zestawienia dokumentów płatności i ich rozliczeń dodano pole „Opis dodatkowy” [2866]
– dodano nowy raport „Zestawienie zalogowanych użytkowników”, z podziałem na ilość wykonanych BTP w czasie zalogowania danego diagnosty [2810]
– przebudowano wydruk zaświadczenia ADR (zmiana odstępu i wielkości uwag) [2867]

[RODO]
– dodano możliwość podpisywania elektronicznego (za pośrednictwem tabletu) zgód na przetwarzanie danych osobowych (wymagana dodatkowa licencja) [2837, 2822]

[SMS]
– zaktualizowano kontrolę poprawności parametrów modułu SMS (brak szablonu) [2855]

[SYSTEM]
– dodano obsługa interfejsu zmiany wyglądu okien (skórki) i stylu menu w programie (Badanie techniczne -> Wygląd okien) [2886]
– zaktualizowano listę kontaktów firmy IT.NORCOM, na oknie głównym programu [2851]
– zaktualizowano wywołanie mechanizmów diagnostycznych i naprawczych w systemie [2857]
– zaktualizowano wyświetlenie informacji o licencji, na oknie licencji [2825]
– zaimplementowano moduł testowy do połączenia z linią diagnostyczną UNIMETAL [2868, 2869, 2872]

[BTP]
– przedłużono bezpłatny okres działania modułów SKP_BTP, FOTO_JPG, do 2024-06-30
– zaktualizowano okno wyboru źródła danych pojazdu, w przypadku pojazdów z tymczasowym numerem rejestracyjnym [2828]
– dodano możliwość zamknięcia okna podglądu BTP klawiszem ESC
– zaktualizowano kolor stanu pojazdu na podstawie danych otrzymanych z CEP (Niezarejestrowany, Wyrejestrowany, Zarejestrowany – Archiwalny) [2848]
– dodano potwierdzenie chęci przerwania BTP przez diagnostę [2827]
– na oknie wyboru pojazdu z CEP dodano ostrzeżenie skierowane do podstawowych SKP. w przypadku wyboru pojazdu z dmc pow. 3,5t [2849]

[SMS]
– zaktualizowano algorytm wysyłki SMS, po badaniu z wynikiem pozytywnym [2853]

[SYSTEM]
– zaktualizowano okno komunikatów od producenta oprogramowania IT.NORCOM [2847]
– dla klientów jednostanowiskowych udostępniono przycisk odświeżania stanu kasy [2850]

[BTP]
– na oknie podglądu zeskanowanego dowodu rejestracyjnego pojazdu poprawiono podpowiedzi dla poszczególnych pól DR [2838]
– zaktualizowano procedurę wywołania okna poczekalni, po uruchomieniu programu [2839]
– zoptymalizowano działanie programu w zakresie odczytywania danych pojazdu z CEPIK 2.0. [2846]

[DOKUMENTY HANDLOWE]
– zaktualizowano podgląd dokumentów w rejestrze raportów kasowych [2812]
– zaktualizowano procedurę zapisu dokumentów handlowych do bazy danych [2834]
– dla eksportu dokumentów płatności w formacie Rewizor GT dodano opcję pozwalającą wyłączyć umieszczenie pół daty w cudzysłowie (kompatybilność do wersji Rewizor NEXO) [2844]

[SKP_BTP]
– przedłużono bezpłatny okres działania modułów SKP_BTP, FOTO_JPG, do 2024-03-31

[ePodpis]
– zaktualizowano mechanizm podpisania dokumentów zgody na przetwarzanie danych osobowych [2822]

[SYSTEM]
– do akceptacji dodano nową treść licencji obowiązującej od dnia 2023-11-01 [2816]
– zaktualizowano procedurę połączenia do webserwisów programu [2826]
– zaktualizowano funkcje i wygląd menu głównego programu [2824]
– poprawiono sposób wyświetlenie komunikatów producenta systemu, po uruchomieniu programu (push) [2824]
– zaktualizowano akceptację licencji dla wersji DEMO [2816]
– na oknie dotyczących uprawnień użytkownika dodano przycisk ustawiania predefiniowanych uprawnień diagnosty [2596]

[DOKUMENTY HANDLOWE]
– zaktualizowano procedurę generowania numeru dokumentu handlowego dla klientów wielostanowiskowych [2814]
– poprawiono błąd zapisu dokumentu handlowego [2815]
– do okna wyboru pozycji dokumentu handlowego dodano kolumnę z datą, od której obowiązuje cena wybranej pozycji [2727]
– zaktualizowano kontrolę poprawności na oknach systemu powiązanych z fakturami / magazynem / kartoteką towarów [2811]
– poprawiono błąd usunięcia ceny z kartoteki towarów [2806]
– zaktualizowano podgląd dokumentów w rejestrze dokumentów kasowych / raporcie kasowym / kartotece pojazdów [2812]
– zaktualizowano kontrolę poprawności na oknach systemu powiązanych z fakturami / magazynem / kartoteką towarów [2811]

[SMS]
– do treści SMS / szablonów dodano możliwość wpisania nowej linii („Entera”) [2801]

[SYSTEM]
– zaktualizowano procedurę połączenia do webserwisów programu [2804]

[WNIOSKI]
– do menu „Wnioski” dodano formularz „Usługa serwisowa – zamówienie” [2805]

[BTP]
– wprowadzono nowy formularz do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy wybranych SKP) [2797].

[DOKUMENTY HANDLOWE]
– poprawiono procedurę nadawania numeru dokumentu płatności dla wielostanowiskowych klientów [2787]

[RAPORTY]
– zaktualizowano wydruk zaświadczenia ADR (towary niebezpieczne), dodano możliwość skreślenia elementów pojazdu (pkt. III / inf. dodatkowe) – „elementy pojazdu, których nie dotyczy” (Stale systemowe -> Wydruki -> Wydruk badań) [2798]

[SYSTEM]
– zaktualizowano procedurę działania webserwisów programu [2804]
– zaktualizowano procedurę wykonania kopii bezpieczeństwa na żądanie dla środowisk wielostanowiskowych [2802]

[BTP]
– zaktualizowano kontrolę poprawności wyboru rodzaju BTP (dopuszczalne tylko jedno badanie okresowe) [2780]
– zaktualizowano proces wysyłki przerwanych BTP do CEP [2785]

[RAPORTY]
– zaktualizowano wydruk zaświadczenia DIP pod kątem prawidłowości wyświetlania modelu / wersji pojazdu [2778]

[SMS]
– zwiększono maksymalną liczbę znaków wiadomości SMS do 306 [2763]
– zaktualizowano tabelę numeracji dla ruchomych publicznych sieci telefonicznych (strony Urzędu Komunikacji) [2772]

[SYSTEM]
– do narzędzi administracyjnych dodano mechanizm tworzenia kopii wszystkich baz danych programu do jednego pliku zip; dodano mechanizm odtwarzania wszystkich baz z jednego pliku zip [2776]
– zaktualizowano okno podstawowych ustawień programu, uzupełnianych przy pierwszym uruchomieniu [2779]
– zaktualizowano treść i formę komunikatów systemowych [2782]
– dodano narzędzie archiwizację plików (BTP, pojazdy, zdjęcia JPK itp), wg ścieżki wskazanej w Stałych Systemowych [2783]
– zaktualizowano zachowanie się kursora na oknie logowania się do programu [2784]

[BTP]
– wobec zniesienia opłaty ewidencyjnej z dniem 2023-07-01, dostosowano proces obsługi BTP, w szczególności generowanie dokumentów płatności [2771]
– zaktualizowano linki stron WWW producentów pojazdów grupy VW [2765]
– dodano zabezpieczenie przed wykonaniem BTP z wykorzystaniem niekompletnych danych pojazdu [2766]

[PRAWO]
– zaktualizowano bazę aktów prawnych [2768]

[SMS]
– zaktualizowano kontrolę poprawności numerów telefonów komórkowych w oparciu o nową bazę danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej [2772]

[SYSTEM]
– dodano mechanizm wysyłki dowolnych plików do IT.NORCOM [2563]
– zaktualizowano procedurę magazynowania logów programu, w tym logów komunikacji z CEP [2767]

[BTP]
– dodano możliwość wprowadzenia (słownik) informacji zwrotnej dot. powiadomień telefonicznych klientów, którym kończy się ważność BTP [1489]
– zaktualizowano procedurę usunięcia BTP z poczekalni [2751]
– zaktualizowano listę rodzaje badań dodatkowych (aktualizacja słowników CEP) [2757]

[KSeF]
– zaktualizowano działanie modułu KSeF dla środowiska produkcyjnego i środowiska pre-produkcyjnego (DEMO) [2620]

[RAPORTY]
– zaktualizowano wydruk zaświadczenia BTP, w przypadku wystąpienia 8 lub więcej urządzeń TDT [2758]

[SMS]
– zaktualizowano format wyświetlania numerów telefonów, na różnych rejestrach programu [2752]
– zaktualizowano filtrowanie po kolumnie „Telefon”, na różnych rejestrach programu [2752]
– dodano możliwość wysyłki dowolnej wiadomości SMS, ze wskazaniem dnia wysyłki. [2755]

[SYSTEM]
– komunikaty CEP przeniesiono do osobnej bazy danych, do narzędzi programu dodano operacje z bazami STACJA>LOG i CepikWzor [2563]
– zaktualizowano mechanizm zapisu logów programu [2563]
– dodano przycisk sprawdzenia poprawności niektórych ustawień Stałych systemowych (okno Narzędzia) [2563]
– zaktualizowano kontrolę poprawności generowania plików PDF (e-BTP / e-Faktury) [2753]

[BTP]
– zaktualizowano metodę wyboru pojazdu z CEP. [2749]
– dodano możliwość podpięcia przerwanego BTP do dokumentu płatności. [2629]
– do nazwy pliku sprawozdania CEP dodano wyróżnik SKP. [2748]

[DOKUMENTY HANDLOWE]
– zaktualizowano okna dokumentów magazynowych i historii operacji magazynowych. [2630]
– na oknie dokumentów magazynowych dodano kolumnę BTP, która pokazuje czy został dokument magazynowy powiązany z BTP. [2630]
– na oknie dokumentów magazynowych dodano wyświetlanie pozycji dokumentów magazynowych oraz wprowadzono filtrowanie po poszczególnych polach [2630]
– dodano dodatkowe możliwości filtrowania na oknie historii operacji magazynowych. [2630

[RAPORTY]
– dodano możliwość wysyłki na e-mail dowolnego raportu z poziomu podglądu [2747]

[SYSTEM]
– dodano obsługę konta Gmail na potrzeby wysyłki e-mail z programu Stacja.SQL. [2745]
– zaktualizowano kontrolę poprawności na elementach wprowadzenia „Daty”. [2740]

[BTP]
– zaktualizowano słownik rodzajów / podrodzajów / przeznaczeń pojazdów, wg słowników CEPIK2.0 [2731]
– dodano możliwość zaplanowania wiadomości SMS dla badań dodatkowych pojazdów posiadających tachograf [2739]
– zaktualizowano mechanizm przenoszenia uwag o braku miejsca w DR, na oknie BTP [2726]
– zaktualizowano kontrolę poprawności okna „Sprawozdanie CEPiK” [2738]
– poprawiono błąd „Ambigiuos Column”, na oknie danych pojazdu [2737]
– poprawiono proces pre-rejestracji pojazdów starszych niż 15 lat, zaktualizowano kontrolę poprawności na oknie danych pojazdu [2742]
– zaktualizowano wybór danych pojazdu z CEP w przypadku wystąpienia kilku rekordów tego samego pojazdu w bazie CEP [2736]
– dodano automatyczne ustawienie wyniku BTP przy dodaniu usterek poważnych / niebezpiecznych [2734]

[DOKUMENTY HANDLOWE]
– zaktualizowano procedurę usuwania niezatwierdzonych dokumentów płatności [2729]
– dodano mechanizm podpowiedzi wprowadzanego adresu e-mail na podstawie wcześniej wysłanych już wiadomości [2743]

[FISKALNE]
– dodano obsługę drukarki fiskalnej POSPAY [2732]

[PRAWO]
– zaktualizowano bazę aktów prawnych [2741]

[RAPORTY]
– zaktualizowano wydruk rozliczeń dokumentów przelewowych [2595]

[SMS]
– dodano możliwość zaplanowania wiadomości SMS dla badań dodatkowych pojazdów posiadających tachograf [2739]
– dodano przycisk usunięcia numeru telefonu oraz powiązanych z nim SMS z bazy danych [2665]

[SYSTEM]
– przywrócono przycisk Dekoder VIN (menu główne) [2651]

[BTP]
– dodano możliwość kopiowania uwag z załącznika DIP, do pola „dodatkowe warunki”, z okna uwag BTP (funkcja dwukierunkowa) [2702]
– na oknie danych pojazdu dodano możliwość wpisu (do uwag BTP) informacji o braku miejsca w dowodzie rejestracyjnym [2726]
– dodano nowy rodzaj dokumentu pojazdu: PSCS – pokwitowanie służby celno-skarbowej [2592]

[KARTOTEKI]
– zaktualizowano okno kartoteki towarów, w zakresie aktualnie wyświetlonej pozycji cennika [2582]

[RAPORTY]
– na wydruku zaświadczenia DIP dodano przenoszenie uwag na kolejną stronę, w przypadku gdy tekst nie mieści się na jednej stronie [2722]
– zaktualizowano wydruk zaświadczenia BTP (A4), w zakresie uwag automatycznych [2713]

[SMS]
– na oknie wysyłki wiadomości SMS (zwykłej) dodano możliwość rezygnacji z otrzymania wiadomości SMS dla danego klienta SKP [2708]
– przebudowana funkcjonalność serwisu wysyłającego wiadomości SMS [2721]

[SYSTEM]
– przeprowadzono reorganizację menu głównego (grupa Internet) [2651]
– zablokowano zastosowanie znaków specjalnych w Imieniu i nazwisku użytkownika systemu STACJA.SQL [2703]

[TERMINARZ]
– dodano możliwość wydruku formularza wizyty [2186]

[BTP]
– zablokowano możliwość przeprowadzenia badań technicznych na podstawie karty pojazdu (KP) (dotyczy wpisów od 4/09/2022) [2707]
– dostosowano rozmiar okna plików BTP do małych rozdzielczości ekranu [2718]
– zaktualizowano menu Wnioski, dodano przekierowanie na linki zewnętrzne [2716]
– zaktualizowano opisy dostępnych rodzajów wiadomości SMS, na oknie dodawania numeru telefonu do BTP [2714]

[SYSTEM]
– zaktualizowano procedurę sprawdzenia numeru klucz sprzętowego HASP

[BTP]
– zaktualizowano bazę usterek pojazdu i sposób wizualizacji bazy [2701]
– zaktualizowano procedurę sprawdzenia krótkich numerów rejestracyjnych (tymczasowych) [2710]

[KSeF]
– zaktualizowano procedury obsługi modułu Krajowego Systemu eFaktur (KSeF) [2620]

[PRAWO]
– zaktualizowano bazę aktów prawnych [2712]

[SMS]
– poprawiono obsługę dodawania wiadomości SMS dla pojazdów powyżej 3.5t. (przycisk „Pow. 3.5 t”) [2706]

[SYSTEM]
– zaktualizowano procedurę związaną ze zmianą czasu z letniego na zimowy i odwrotnie [2709]

[BTP]
– zaktualizowano bazę usterek w oparciu o Dz.U. 2022.2066. [2701]
– zaktualizowano listę pól w rejestrze BTP. [2701]
– zaktualizowano komunikaty modułu automatycznego ustawienia daty następnego badania. [2705]

[RAPORTY]
– zaktualizowano wydruk zaświadczenia BTP oraz rejestru BTP w oparciu o Dz.U. 2022.2066. [2661]

[BTP]
– zaktualizowano kontrolę poprawności na załączniku DIP [2698]
– na oknie danych pojazdu zaktualizowano procedure wyszukiwania marki online w bazie CEP [2700]
– dodano menu kontekstowe w rejestrze BTP „Wyślij do CEP” (prawy klik na rejestrze BTP) [2700]
– poprawiono miejsce przycisku „Wyślij do CEP” w rejestrze BTP (usunięty problem z 125% dpi) [2700]

[SKP-BTP]
– zaktualizowano bazę danych rodzajów plików obsługiwanych przez aplikację mobilną SKP_BTP [2699]

[BTP]
– zaktualizowano kontrolę poprawności dla załącznika TDT (gdy wygasła data ważności urządzenia TDT, przy wyniku negatywnym BTP) [2692]
– zaktualizowano procedurę obsługi okien rejestru BTP / Poczekalni [2677]
– zaktualizowano procedurę nadawania numeru BTP, przy zmianie rodzaju BTP na wymianę drogomierza [2689]
– poprawiono efekt znikającego kursora pola „stan licznika” [2669]

[SKP-BTP]
– na rejestrze BTP dodano obsługę trybu awaryjnego dla aplikacji mobilnej SKP_BTP (dokumentacja fotograficzna badania) [2677]
– zaktualizowano procedurę dodawania zdjęć do BTP [2682] [2683] [2691]
– dodano nową kategorię zdjęć: „Bryła pojazdu”. [2681]

[SMS]
– zoptymalizowano obsługę wiadomości SMS (TNBTP / TACHO / pow. 3.5t, mechanizm kopiowaniu wprowadzonego numeru) [2690]
– zaktualizowano opis formatu importu wiadomości SMS z pliku tekstowego [2693]

[SYSTEM]
– przywrócono do poprzedniej wersji style podpowiedzi (dymków / hintów) [2677]
– zaktualizowano procedurę logowania wydruków fiskalnych [2684] [2044]
– dodano zabezpieczenie przed powstawaniem błędu „Argument out of range” [2688]
– zaktualizowano proces pobierania powiadomień dla użytkownika programu [2694]

[BTP]
– poprawiono procedurę wysyłki do CEP BTP z poczekalni, w przypadku wyłączonej komunikacji [2666]
– na oknie załącznika TDT przebudowano procedurę ostrzegania o zdublowanych numerach protokołów [2660]
– dla pojazdów typu przyczepy / naczepy dodano automatyczne ustawienie paliwa na wartość „Nie dotyczy”. [2693]

[PRAWO]
– zaktualizowano bazę aktów prawnych [2673]

[SKP-BTP]
– dodano możliwość usunięcia sparowanych urządzeń mobilnych (aplikacja SKP_BTP) [2607]
– zoptymalizowano mechanizm automatycznego pobierania zdjęć z aplikacji SKP_BTP [2676]

[SYSTEM]
– zaktualizowano interfejs okien dialogowych systemu [2667]
– zaktualizowano odporność programu na wystąpienie błędów w procesach wykonywanych w tle (wątki programu) [2671]
– dodano nowe okno serwisowe (Administracja->Narzędzia), podające dostępność wszystkich webserwisów systemu [2674]
– dodano zabezpieczenie przed brakiem wolnego miejsca i brakiem określonego katalogu (procedura wykonywania kopii zdjęć) [2669]

[BTP]
– zaktualizowano procedurę wyszukiwania pojazdu w bazie danych przy rozpoczęciu BTP. [2668]
– zoptymalizowano procedurę wysyłki BTP do CEP przy zatwierdzeniu okna BTP. [2666]

[SYSTEM]
– zaktualizowano interfejs okien dialogowych systemu [2667]
– zoptymalizowano procedurę zapytań do bazy danych. [2671]

[BTP]
– zmodyfikowano procedurę zamknięcia okna BTP [2663]
– w załączniku TDT zaktualizowano procedurę sprawdzenia występowania przywołanego numeru protokołu w innych pojazdach. [2660]

[JPK]
– poprawiono eksport formatu JPK_FA(4), dla danych z występującymi fakturami korygującymi [2657]

[PRAWO]
– zaktualizowano bazę aktów prawnych [2662]

[RAPORTY]
– poprawiono błąd wydruku zaświadczeń BTP, dla badań wykonanych przed rokiem 2014 [2661]

[RODO]
– system rozbudowano o elementy podpisu elektronicznego na formularzach zgody na przetwarzanie danych osobowych [2654]

[BTP]
– zaktualizowano procedurę sprawdzenia poprawności danych załącznika TDT, pod kątem wystąpienia podanego numeru protokołu TDT w innym pojeździe (lokalna baza danych) [2653]

[DOKUMENTY HANDLOWE]
– poprawiono procedurę wyświetlania listy dokumentów handlowych) [2648]
– do rejestru raportów kasowych dodano pole z datą ponownego otwarcia raportu kasowego [2625]

[KARTOTEKI]
– zmieniono podpowiedzi na przyciskach kartoteki kontrahentów [2644]

[KSeF]
– poprawiono procedurę logowania w module KSeF [2620]

[SKP-BTP]
– przebudowano procedurę obsługi plików (załącznik PLIKI BTP oraz zmiany konstrukcyjne). [2609]
– dodano automatyczne dopasowanie zdjęć z aplikacji mobilnej do odpowiedniej kategorii BTP / ZK / GAZ / INNE itp. [2609]

[SYSTEM]
– przebudowano mechanizm instalacji nowej wersji programu (wersja sieciowa) [2650]

[BTP]
– zaktualizowano zaświadczenie BTP ADR (MON) – Dz.U.2021.1775 [2640]
– poprawiono błąd rozpoczęcia BTP w przypadku użycia funkcji automatycznego wyszukiwania pojazdu na oknie danych pojazdu [2638]
– zaktualizowano wydruk sprawozdania CEP – Dz.U.2022.738 [2642]

[DOKUMENTY HANDLOWE]
– zaimplementowano wersję testową modułu KSeF (Krajowa Ewidencja e-Faktur) [2620]
– wprowadzono nową wersję JPK_FA (4) [2628]
– zmieniono nazwę pozycji cennika opłaty ewidencyjnej (usunięto odniesienie do aktu prawnego) [2642]
– zaktualizowano algorytm usuwania niezatwierdzonych dokumentów płatności [2616]
– poprawiono pozycję okna logowania przy zamknięciu raportu kasowego [2642]

[PRAWO]
– zaktualizowano bazę aktów prawnych [2641]

[KARTOTEKI]
– zaktualizowano słownik krajów rejestracji pojazdu – wg danych z CEP [2614]
– poprawiono błąd dodania wersji pojazdu do słowników własnych w kartotece pojazdów [2614]

[SKP-INFO]
– zoptymalizowano działanie modułu SKP-INFO pod kątem odpytywania bazy danych oraz częstotliwości wysyłki danych [2606]

[SYSTEM]
– poprawiono błąd programu pojawiający się przy próbie zmiany hasła („Zapomniałem hasła”). [2622]
– na oknie logowania do systemu dodano szeregowanie listy użytkowników wg pól imię + nazwisko. [2637]

[BTP]
– na oknie BTP zaktualizowano podpowiedzi systemu dotyczące zatrzymanego elektronicznie dokumentu pojazdu. [2602]
– dodano możliwość wpisywania znaku „-” do pól z numerem VIN we wszystkich oknach programu [2613]

[SYSTEM]
– dodano zabezpieczenie przed nieprawidłowym ustawieniem plików logo w Stałych Systemowych [2608]
– zaktualizowano działanie komunikatów systemu. [2612]
– poprawiono błąd przy uruchomieniu programu na systemach Windows, nie posiadających Centrum Akcji [2610]

[BTP]
– na oknie BTP dodano sprawdzenie czy pojazd objęty jest akcją serwisową [2518]
– poprawiono zachowanie się procedur obsługi sprawozdania CEP w przypadku jego korekty [2588]
– przy korekcie BTP poprawiono błędne przypisanie daty pobrania opłaty ewidencyjne (było: na dzień korekty) [2600]

[DOKUMENTY HANDLOWE]
– dodano obsługę formatu JPK_V7 (2) [2903]

[PRAWO]
– zaktualizowano bazę aktów prawnych [2604]

[SYSTEM]
– w komunikacie sprawdzającym wersje Windows i MS-SQL dodano linki do dokumentacji migracji / poprawiono błędy minimalizacji i skalowania aplikacji [2587]
– poprawiono obsługę błędu samo uruchamiania się programu w przypadku braku domyślnego połączenia do bazy danych [2591]
– poprawiono obsługę wyświetlania nazwy SKP na oknie głównym programu (dotyczy znaków specjalnych typu „&, @, #” itp. [2594]
– dodano dodatkową kontrolę działania wysyłki wiadomości SMS (komunikat ostrzegawczy) [2598]

[BTP]
– poprawiono procedurę zapisu korekty sprawozdania CEP, pod kontem zmiany opłat za drogomierz [2588]

[RAPORTY]
– do wydruku dokumentu płatności (format A5) dodano stopkę z informacjami dodatkowymi (definiowalne w Stałych Systemowych) [2590]

[SYSTEM]
– dodano komunikat informujący o istniejących aktualizacjach systemu operacyjnego Microsoft Windows oraz serwera baz danych Microsoft SQL [2587]

[BTP]
– dodano automatyczne uzupełnienie pola dodatkowych warunków technicznych w uwagach BTP, przy wystąpieniu załącznika TDT/GAZ [2525]
– poprawiono błąd blokujący korekty wartości słownikowych dla załącznika 'zmiany konstrukcyjne’ [2562]

[CZYTNIK DR]
– dodano kopiowanie adresu e-mail z poprzednich danych kontrahenta, jeżeli użytkownik wybierze wariant „Dane kontrahenta z czytnika DR”. [2573]

[FISKALNE]
– zaktualizowano okno wydruku raportu dobowego drukarki fiskalnej, dodano wydruk ilości dokumentów (nie)fiskalnych, z podziałem na paragony i faktury. [2575]

[RAPORTY]
– do listy wniosków w systemie dodano „Wniosek o certyfikat VPN / SSL” (przekierowanie na stronę www). [2572]

[SKP-INFO]
– zaktualizowano listę diagnostów, dla statystyk aplikacji mobilnej SKP_INFO [SKPINFO-9]

[SYSTEM]
– poprawiono błąd przekierowania na forum IT.NORCOM [2581]
– zaktualizowano procedurę działania okna dotyczącego przetwarzania danych osobowych [2576]

[BTP]
– zaktualizowano procedury odpowiedzialne za warunki działania programu dla badań przerwanych [2566]
– zaktualizowano funkcje obliczania ładowności w załącznikach DIP [2561] 

[DOKUMENTY HANDLOWE]
– dodano nową wersję formatu eksportu PCBiznes, obejmującą eksport dokumentów własnych/wewnętrznych (nie będących fakturami). [2552]

[E-MAIL]
– poprawiono procedury obsługi Stałych Systemowych odpowiedzialnych za ustawienia konta e-mail stacji [2570]

[RAPORTY]
– dodano możliwość eksportu raportów systemu do najpopularniejszych formatów (PDF, XML, XLS, DOCX, RTF, HTML itp.) [2568]
– dodano nowy raport statystyczny opisujący ilość badań z podziałem na rodzaje pojazdów i zawierający grupowanie diagnostów [2553]

[SKP-INFO]
– dodano statystyki badań z wynikiem negatywnym, w rozbiciu na diagnostów [SKPINFO-9]

[SYSTEM]
– zaktualizowano procedurę wczytywania słowników języka polskiego, używanych w procesie sprawdzenia pisowni. [2567]
– zaktualizowano zabezpieczenia komunikacji z SI CEP [2574]
– zaktualizowano mechanizm auto wylogowania się diagnosty przy braku aktywności w programie [2577]

[BTP]
– zaktualizowano informacje pozyskiwane z CEP, dotyczące faktu zatrzymanego DR [2560]
– zaktualizowano funkcje obliczania ładowności w załącznikach DIP [2561] 

[RAPORTY]
– na raporcie dotyczącym statystyk BTP, w rozbiciu na rodzaje pojazdów, dodano podział na klasyfikacje własną BTP [2553]

[SKP-BTP]
– zaktualizowano algorytm wysyłki listy pojazdów znajdujących się w poczekalni do aplikacji mobilnej [2557]

[SMS]
– zaktualizowano okno szablonów SMS
– poprawiono funkcję importu wiadomości SMS [2556]

[SYSTEM]
– dodano komunikat ostrzegawczy w przypadku, gdy do końca licencji na system pozostało 5 dni lub mniej. [2550]
– zaktualizowano algorytm szyfrowania hasła konta e-mail używanego w programie [2547]
– poprawiono błąd „Invalid date” pojawiający się przy wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych [2554]
– zoptymalizowano okno ustawień programu (Stałe systemowe) [2457] [2558] [2551]

[BTP]
– dodano funkcje wysyłki dokumentacji wygenerowanej podczas BTP na e-mail (format PDF) [2543]
– zmieniono procedurę obsługi ekranu BTP (ustawienie kursora na polu „Stan licznika” w przypadku, gdy jest ono puste, a pojazd posiada licznik [2545]
– zmieniono wygląd rejestru BTP (dodano pole @), zoptymalizowano zapytanie do bazy danych [2541]
– dodano przenoszenie danych kontrahenta z dowodu rejestracyjnego (Czytnik DR) do BTP oraz na dokument handlowy (Stałe systemowe -> Stacja -> Badanie techniczne pojazdu -> Gromadzę dane klientów (działalność gospodarcza)) [2485]
– poprawiono algorytm obrotu zdjęć pozyskanych podczas BTP [2539]
– dodano komunikat ostrzegający, gdy z rejestru BTP wywołano wydruk rejestru dla więcej niż 500 BTP [2538]
– zaktualizowano okno załącznika ADR (zgodnie z Dz.U.2017.2089 – ukryto pkt. 5 dla BTP przeprowadzanych po 2017-11-11) [1969]

[DOKUMENTY HANDLOWE]
– dodano określenie preferowanego rodzaju dokumentu handlowego dla kontrahenta (kartoteka kontrahentów) [2485]

[E-FAKTURY]
– do Stałych Systemowych dodano opcję pozwalającą na umieszczenie w nazwie eksportowanego pliku PDF informacji dodatkowych (Stałe systemowe -> Stacja -> Dokumenty płatności i magazynowe > E-faktury -> Nazwa pliku PDF z numerem NIP i oznaczeniem duplikatu) [2510]

[SMS]
– umożliwiono wybór tagu „MARKA” w szablonach wiadomości SMS dla TACHO i TDT [2538]

[SYSTEM]
– poprawiono działanie programu przy użyciu podwójnego kliku na wybranych przyciskach [2538]
– zaktualizowano mechanizm zmian ustawień systemu przez użytkownika [2540]

[BTP]
– zaktualizowano okno z listą opisów usterek dodanych przez diagnostę [2532]
– zaktualizowano podgląd zaświadczenia BTP z poziomu okna BTP [2523]

[FISKALNE]
– dodano logowanie operacji fiskalnych, w tym datę i godzinę fiskalizacji, zaktualizowano okno rejestru dokumentów handlowych [2435]

[RAPORTY]
– poprawiono wybór rodzaju dokumentu płatności w opcjach wydruku rejestru VAT [2536]
– zaktualizowano procedurę wydruku rachunku [2425]
– dodano przekierowanie na stronę www ministerstwa infrastruktury przy wyborze wniosku o odstępstwo od warunków technicznych [2533]

[RAPORTY]
– zaktualizowano mechanizm uruchomienia pomocy zdalnej [P221]

[BTP]
– zaktualizowano przebieg procesu zatwierdzenia BTP [2534]
– zaktualizowano procedurę wyświetlającą dane właściciela pojazdu (zgoda RODO), poprawiono procedurę podpowiadającą numer telefonu z poprzedniego BTP. [2531]

[CEP]
– zaktualizowano procedury eksportu i wysyłki sprawozdania CEP (wiadomość e-mail) [2513]

[E-FAKTURY]
– zaktualizowano procedury eksportu i wysyłki dokumentów handlowych (wiadomość e-mail), wprowadzono obsługę historii wysłanych wiadomości, także na oknie rejestru tychże dokumentów [2513]

[BTP]

– do rejestru poczekalni dodano przycisk przymusowego wysłania listy badań do aplikacji mobilnej SKP_BTP [2356]

– zaktualizowano listę usterek dostępnych dla badań dodatkowych DODATKOWE – starosta – wniosek IDT / wniosek OKRD [2381]

– przebudowano logikę działania okna pobierającego numer telefonu od Klienta SKP [2520]

– przebudowano załącznik ADR (modyfikacja pola data na zakładce Protokołu TDT) [2521]

[E-FAKTURY]

– przebudowano cykliczny eksport dokumentów płatności, dodano możliwość ustawienia dodatkowych parametrów konta e-mail [2516] [2519]

– do ustawień konta e-mail (Stałe systemowe) dodano parametry „Connection Timeout” i „Read Timeout” [2527]

[KARTOTEKI]

– poprawiono funkcję grupowania kartoteki towarów i usług [2522]

[RAPORTY]

– poprawiono wydruk logo na fakturach korygujących [2500]

– zaktualizowano raporty statystyczne: ilość badań z podziałem na diagnostów oraz rodzaje pojazdów z podziałem na diagnostów. [2515]

– dodano nową wersję raportu: zestawiania sprzedaży za miesiąc [2517]

[RODO]

– zaktualizowano algorytm wyszukiwania poprzednio udzielonej zgody, w oparciu o numer telefonu i poprzednie BTP pojazdu. [2531]

[SKP BTP]

– do rejestru poczekalni dodano przycisk przymusowego wysłania listy badań do aplikacji mobilnej SKP_BTP [2356]

[POWIADOMIENIA SYSTEMU]

– przebudowano okno powiadomień (skalowanie, blokowanie powiadomień przez poprzednie) [2528]

[BTP]

– zaimplementowano mechanizm przeprowadzenia BTP w oparciu o profesjonalny dowód rejestracyjny [2509]

– zaktualizowano zachowanie się opcji „Konstrukcyjne = Administracyjne” na załączniku DIP [2497]

– dodano obsługę podpisów cyfrowych zdjęć przesłanych przez aplikację mobilną SKP_BTP [2462]

– dodano obsługę akcji serwisowych UOKiK (tu: Toyota) (Stałe systemowe – Wydruki – Wydruk badań – Automatyczny wydruk … o akcji serwisowej pojazdu) [2502]

– zaktualizowano ekran wyświetlenie danych pojazdu pobranych z CEP pod kontem wyróżnienia szkód istotnych [2506]

– wprowadzono zmiany w określeniach wersji / typu / modelu handlowego pojazdu, zaktualizowano wydruki zaświadczenia DIP [2505]

– dodano automatyczne ustawienie daty NBTP, wg rodzaju pojazdu, w przypadku przeprowadzenia BTP przed pierwszą rejestracja (brak dopełnienia do 5 lat) [2496]

– zaktualizowano okna programu zawierające dane pojazdu z dowodu rejestracyjnego, pod kontem kodów przyjętych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu (DIP, dane pojazdu, homologacja) [2508]

– zaktualizowano kontrolę poprawności dla załącznika dot. zmian konstrukcyjnych [2492]

– zaktualizowano kontrolę poprawności dla niektórych badań (Inne czynności, wymiana drogomierza) [2499]

[FISKALNE]

– zaktualizowano kontrolę poprawności na oknie ustawień systemu (Stałe systemowe) [2498]

– dodano możliwość automatycznego otwarcia szuflady dla drukarek fiskalnych Novitus [2503]

– dla raportów rejestru sprzedaży VAT dodano wydruk ilości zafiskalizowanych dokumentów; zmieniono okno wydruku raportu dobowego drukarki fiskalnej [2507]

[RAPORTY]

– wprowadzono zmiany w określeniach wersji / typu / modelu handlowego pojazdu, zaktualizowano wydruki zaświadczenia DIP [2505]

[BTP]

– zaktualizowano procedurę kopiowanie załącznika TDT z ostatniego BTP. [2488]

– dodano opcję pozwalającą na obliczanie opłaty ewidencyjnej na podstawie ilości wybranych rodzajów badań (Stałe systemowe -> BTP -> Opłata ewidencyjna -> Obliczaj sumę OE …. [2474]

[SMS]

– dodano możliwość zaplanowania dodatkowej wiadomości przypominającej dla pojazdów wyposażonych w tachograf (Stałe systemowe / Stacja / Terminarz – SMS / Wysyłaj SMS … o … kalibracji tachografu [2168]

– zaktualizowano procedury wewnętrzne modułu SMS i Terminarza (dni wolne). [2491]

– dodano uprawnienia dotyczące możliwości usuwania wygenerowanych wiadomości SMS. [2490]

– zaktualizowano panel informacyjny modułu SMS (główny ekran programu). [2494]

[SYSTEM]

– zmodyfikowano / zaktualizowano system uprawnień użytkownika systemu STACJA.SQL. [2495] [2476]

[BTP]

– włączono opcje poczekalni na wszystkich stanowiskach, zablokowano możliwość wyłączenia poczekalni. [2410]

– zaktualizowano kontrolę poprawności po kontem negatywnego wyniku a wybranym terminem NBTP. [4281]

– dodano zabezpieczenie przed zmianą danych BTP w procedurze przeglądania BTP. [2489]

[CEPIK]

– zaktualizowano procedurę wyszukiwania marki / modelu / wersji pojazdu online. [2480]

– dodano przyciski odświeżenia / ponownego odczytu wyszukiwanych online rezultatów marki / modeli / wersji [2480]

[PRAWO]

– zaktualizowano bazę aktów prawnych. [2486]

[SMS]

– dodano możliwość zaplanowania dodatkowego SMS przypominającego dla pojazdów z DMC pow. 3.5t. Stałe systemowe -> Stacja -> Terminarz / SMS -> Powiadomienia dla pojazdów o DMC > 3.5 t. [1903]

– zaktualizowano kontrolę poprawności wprowadzenia numeru telefonu dla kilku pojazdów z brakiem numeru rejestracyjnego. [2482]

[SYSTEM]

– zaktualizowane okno ustawień systemu przy pierwszym uruchomieniu programu z pustą bazą danych. [1931]

– zaktualizowano mechanizm wyszukiwania opcji w Stałych systemowych. [2487]

– zaktualizowano słownik gmin. [2452]

[BTP]
– przebudowano procedury pre-rejestracji pojazdu i mechanizmu ustawienia online dla marki / modelu / typu pojazdu, usuwając potencjalny błąd związany z tą funkcją [2480]

– dodano możliwość wygenerowania sprawozdania CEP do pliku PDF, rozszerzając to o wysyłkę na wskazany e-mail: Stałe systemowe -> BTP -> Opłata ewidencyjna [2475]

– zmodyfikowano procedurę odpytywania o homologację pojazdu (okno załącznika DIP) [2478]

– dodano statystykę przedstawiającą pojazdy, które nie powróciły na SKP (Zestawienia – raporty -> Statystyki dodatkowe -> Pojazdy nie powracające na SKP) [2436]

[DOKUMENTY HANDLOWE]
– zaktualizowano mechanizm wyszukiwania nierozliczonych przelewowych dokumentów handlowych, dotyczących wybranego kontrahenta (okno dokumentu płatności / włączono grupowanie po NIP-ie kontrahenta) [2071]

[CEP]
– przebudowano procedury pre-rejestracji pojazdu i mechanizmu ustawienia online dla marki / modelu / typu pojazdu, usuwając potencjalny błąd związany z tą funkcją [2480]

– zaktualizowano procedury współpracy programu ze słownikami CEP [2477]

[RAPORTY]
– dodano opcję pozwalającą na modyfikację wydruku stawki VAT na fakturach wewnętrznych (zamiana „ZW” na „—” / Stałe systemowe -> Wydruki -> Wydruk dokumentów płatności -> Na fakturze wewnętrznej umieszczaj …) [2431]

[SYSTEM]
– zaktualizowano procedurę skalowania okien (komunikaty systemu) [2479]

[BTP]
– uaktualniono działanie procedury związanej z opcją „badanie przerwane” [2451]

– zaktualizowano procedury odpowiedzialne za obsługę załącznika DIP (pole: ładowność) przy wielokrotnym wejściu do załącznika [2456]

– do stałych systemowych dodano parametr sterujący obliczaniem roku produkcji pojazdu w oparciu o datę rejestracji (Stałe systemowe -> BTP -> Obliczaj rok…) [2457]

– poprawiono losowo pojawiający się błąd „Access violation”, występujący przy zamknięciu okna Telefon (BTP). [2460]

– zaktualizowano funkcje związane z wyświetlaniem liczby dodanych do badania zdjęć

– zaktualizowano (miękką) kontrolę poprawności załącznika DIP w odniesieniu do nacisku na oś i masy całkowitej [2466]

– dodano przycisk „Obróć (zdjęcie)” na każdym oknie związanym z załącznikami i zdjęciami: pliki BTP / pliki pojazdu / pliki ZK [2468]

– zaktualizowano mechanizm anulowania zmian w załączniku Pliki [2469]

– dodano przekierowanie zdjęć z aplikacji mobilnej SKP_BTP do załącznika „Zmiany konstrukcyjne” [2448]

– poprawiono wygląd okna związanego z wymianą drogomierza [2470]

[DOKUMENTY HANDLOWE]
– zaktualizowano procedurę usunięcia dokumentu handlowego (obecnie: podział na rodzaj dokumentu). [2453]

– poprawiono błąd usunięcia dokumentu handlowego, który miał powiązania z innymi dokumentami handlowymi (faktura korygująca / do paragonu) [2453]

– poprawiono generowanie pliku PDF faktury korygującej (rejestr FV) [2454]

[SMS]
– dodano informację o statusie wysłanych wiadomości SMS (okno główne). [1994]

[SYSTEM]
– dodano przycisk odczytu HASP na oknie Administracja -> Narzędzie, odczyt zwraca numer HASP oraz nazwę metody odczytu. [2464]

[BTP]

– dodano wyświetlenie zdjęcia licznika pojazdu przy wejściu do pola stan licznika (BTP) [2450]

– dodano (pół)uzupełnienie uwag BTP w oparciu o zaznaczone adnotacje urzędowe / informacje dodatkowe pojazdu [2052]

– zaktualizowano kontrolę poprawności BTP (walidacja miękka) w przypadku, gdy data NBTP jest mniejsza niż 2 miesiące od daty bieżącej [2441]

– zmodyfikowano procedury dotyczące pola „Organ wydający DR” (wprowadzenie litery „ą”) [2443]

– zmodyfikowano procedury dotyczące dodatkowe opisu usterki i faktu przenoszenia jej do kolejnej dodawanej usterki [2444]

[DOKUMENTY HANDLOWE]

– dodano wyróżnik rodzaju dokumentu handlowego do nazwy eksportowanego pliku PDF. [2447]

[SYSTEM]

– dodano procedury korekty poprawności pisowni we wszystkich oknach programu. [2440]

[BTP]
– dodano obsługę słownika usterek własnych (BTP) przekazywanych do CEP [2417]

– zmodyfikowano minimalną szerokość kolumn „Numer”, „Numer rejestracyjny” i „Numer nadwozia” (rejestr BTP) [2417]

– poprawiono widoczność ikon panelu logowania diagnosty na oknie BTP (poczekalnia / rejestr BTP) [2417]

– zaktualizowano walidację miękką negatywnego wyniku BTP w przypadku braku usterek UI / USZ [2415]

– zaktualizowano algorytm automatycznego ustawienia daty NBTP wg wybranych dodatkowych rodzajów BTP (ADR, Taxi, L itp.) oraz zaznaczonych adnotacji urzędowych pojazdu [2386]

– zaktualizowano wygląd okna katalogu KAT_DIP [2424]

– zaktualizowano okno wyboru plików dla załącznika ZK w przypadku, gdy DPI systemu Windows ustawiono na wartość 125% lub więcej [2424]

– dodano możliwość wprowadzenia ostrzeżeń dot. pojazdu (okno BTP) [2426]

– dodano możliwość dokonania korekty dokumentu płatności z poziomu okna BTP [2423]

– permanentnie włączono mechanizm Poczekalnia dla wszystkich licencji (brak możliwości wyłączenia w Stałych Systemowych) [2410]

– dodano automatyczne kopiowania danych tachografu z poprzedniego BTP, zaktualizowano kontrolę poprawności BTP w zakresie daty ważności tachografu (walidacja twarda) [2433]

[DOKUMENTY HANDLOWE]
– poprawiono plik eksportu danych kontrahentów przy uruchomieniu eksportu cyklicznego dla formatu SYMFONIA F2 [2421]

– zaktualizowano procesy wystawiania dokumentu płatności (dane kontrahenta) – możliwość wysyłki emaila na kilka adresów (DW / do wiadomości) [2416]

– zablokowano możliwość korekty danych kontrahenta oraz zmiany paragonu na paragon imienny w przypadku zafiskalizowanego dokumentu handlowego [2398]

– dodano możliwość wyboru rodzajów dokumentów płatności zapisywanych w pliku PDF (Stałe systemowe -> Dokumenty płatności i magazynowe -> E-faktury) [2432]

[FISKALNE]
– dla drukarki fiskalnej POSNET ONLINE dodano procedurę wylogowania kasjera (Stałe systemowe -> Fiskalne) [2385]

[PRAWO]
– zaktualizowano bazę aktów prawnych [2434]

[RAPORTY]
– poprawiono procedurę wydruku listy pojazdów z nadchodzącym terminem następnego BTP (zakres dat) [2429]

– dodano opcję filtrowania wg podanego numeru telefonu (okno listy pojazdów z nadchodzącym terminem następnego BTP) [2418]

[BTP]
– na załączniku ADR dodano wyświetlenie pola daty NBTP (rekonfiguracja ekranu) [2066]

– zmodyfikowano logikę działania okna przeznaczonego do wprowadzania numeru telefonu [2374]

– dodano możliwość zamknięcia komunikatu kontroli poprawności okna BTP klawiszem ESC [2408]

– zmodyfikowano logikę działania „poczekalni” [2388]

– zaktualizowano treść opisu dla daty następnego BTP na załączniku ADR. [2066]

[DOKUMENTY HANDLOWE]
– eksport w formacie Enova365: dodano opcję do Stałych Systemowych: Dla faktur gotówkowych w sekcji PLA (płatności) użyj kontrahenta INCYDENTALNEGO (detalicznego) [2372]

– dodano możliwość podglądu BTP podpiętego do dokumentu płatności – z poziomu rejestru FV oraz z okna dokumentu płatności [2408]

– faktura do dokumentu WZ: dodano grupowanie po pozycjach wybranych dokumentów WZ [2407]

– zaktualizowano okno wyboru dokumentów dla FV do dokumentu WZ [2407]

– zaktualizowano okno wyboru dokumentów dla Faktury do paragonu [2407]

– zaktualizowano okno wyboru dokumentów dla Faktury korygującej [2407]

– dodano grupowanie pozycji cennika – przy „ręcznym” dodawaniu BTP (kilka sztuk) – do dokumentu płatności [2407]

– zaktualizowano okno wyboru BTP podpinanych do dokumentu płatności [2412]

[JPK]
– zmieniono ustawienie kolejności faktur i pozycji faktur w pliku JPK_FA [2411]

[KARTOTEKI]
– zaktualizowano zawartość pola Nazwa alternatywna, dostępnego w cenniku towarów i usług. [2391]

[SMS]
– dodano możliwość usunięcia wygenerowanej wcześniej wiadomości SMS [2402]

– zmodyfikowano logikę działania okna przeznaczonego do wprowadzania numeru telefonu [2374]

[RAPORTY]
– zmodyfikowano sortowanie i grupowanie na wydruku rejestru VAT, w zależności od zaznaczonych opcji raportu [2394]

– zaktualizowano wydruk duplikatu rachunku [2369]

– usunięto wymóg podawania hasła serwisowego przed wydrukiem listy pojazdów z nadchodzącym terminem następnego BTP, ograniczono zakres i sposób przetwarzanych danych [2413]

– dodano okno ostrzeżenia RODO przed wydrukiem listy pojazdów z nadchodzącym terminem następnego BTP [2413]

[SYSTEM]
– usunięto opcję „ORYGINAŁ / KOPIA” dla wydruku dokumentów płatności. [2106]

– zaktualizowano / usunięto z programu nieużywane okna [2371]

– zaktualizowano procedury dotyczące modułu SKP_INFO [2409]

– zmodyfikowano procedury związane ze współpracą systemu z portalem historiapojazdu.gov.pl [2414]

[BTP]
– na załączniku ADR dodano wyświetlenie pola daty NBTP (rekonfiguracja ekranu). [2066]

– dodano możliwość wystawienia WZ dla BTP, przed rozpoczęciem badania. [2311]

– zoptymalizowano odczyt ustawień systemu na oknie BTP. [2383]

– dodano podpowiedź o przyczynach zatrzymania DR, przy których SKP może zwrócić DR. [2384]

– przebudowano procedurę awaryjnego zamknięcie okna BTP, w razie wystąpienia błędów przy zatwierdzeniu (przycisk „OK”). [2388]

[RAPORTY]
– zaktualizowano okno wyboru rodzaju wydruku (1/2/3 egzemplarze) [2106]

– uporządkowano opcje „ORYGINAŁ / KOPIA” – usunięcie z podglądów i wydruków. [2106]

– przebudowano okna rodzaju wydruku, dodano skróty klawiszowe (ESC, F10) i skalowanie okna. [2106]

– zaktualizowano wydruk zaświadczenia BTP i ADR. [2106]

[SYSTEM]
– zaktualizowano działanie programu „w trybie szefa”. [1940]

– dodano uprawnienie dostępu do panelu klienta. [1924]

– dodano postęp przekazania kopii zapasowej bazy danych na serwer IT.NORCOM. [2232]

– poprawiono wyświetlanie ikony programu na pasku zadań Windows. [2392]

– przebudowano procedury samo-aktualizacji programu. [2389]

[BTP]
– dodano przycisk „TELEFON” na oknie BTP [2374]

– zaktualizowano ikony przycisków na oknie BTP [2374]

– zaktualizowano procedurę usunięcia BTP z poczekalni.

– poprawiono pobieranie i kopiowanie homologacji pojazdu z CEP na załączniku DIP.

– dodano możliwość powtórnego uruchomienia operacji w przypadku wystąpienia komunikatów walidacji miękkiej z CEP. [2224]

– dodano możliwość podania dowolnej kwoty opłaty ewidencyjnej na oknie BTP (Stałe systemowe -> Stacja -> Badanie techniczne pojazdu -> Opłata ewidencyjna -> Pozwól na ustawienie dowolnej ilości pobranych opłat ewidencyjnych na oknie BTP). [1967]

[CEP]
– dodano możliwość powtórnego uruchomienia operacji w przypadku wystąpienia komunikatów walidacji miękkiej z CEP. [2224]

– zaktualizowano komunikat o niedostępności modułu CEP, w przypadku braku licencji / opieki. [2379]

[DOKUMENTY HANDLOWE]
– dodano eksport dokumentów płatności w formacie Enova365. [2372]

– zaktualizowano podsumowanie brutto w rejestrze dokumentów przelewowych z uwzględnieniem faktur do paragonów. [1925]

[FISKALNE]
– dla protokołu fiskalnego Novitus (zgodny) zablokowano opcję wydruku numeru BTP w ustawieniach systemu (brak możliwości w protokole). [2178]

[RAPORTY]
– poprawiono literówki na wydruku zaświadczenia BUS 100 km/h. [2003]

– poprawiono wydruk raportu rejestru VAT w przypadku zaznaczonej opcji „drukuj tylko podsumowanie”. [2223]

[SMS]
– zablokowano usunięcie starych lub przeterminowanych SMS. [2374]

– zaktualizowano warunki generowania SMS przypominających o zbliżającym się terminie następnego BTP. [2045]

– poprawiono procedurę generowania SMS dla badań z wynikiem negatywnym. [2067]

[SYSTEM]
– zaktualizowano kolorystykę okna Licencja [2373]

– zaktualizowano menu główne programu pod kontem nieużywanych funkcji. [2371]

– zaktualizowano kod SQL pod kontem prawidłowego działania z MS-SQL Compatibility level 100+. [1886]

[BTP]
– poprawiono procedury obsługi aplikacji mobilnej SKP_BTP (przekazanie listy BTP z poczekalni) [2369]

[DOKUMENTY HANDLOWE]
– poprawiono mechanizm generowania pliku PDF dla wystawionego dokumentu płatności, w zależności od opcji w Stałych Systemowych (format A4/A5) [2367]

– zaktualizowano procedurę pobierania danych kontrahenta z portalu GUS [2195]

[SYSTEM]
– zaktualizowano politykę bezpieczeństwa aplikacji, związaną z połączeniami z serwisami zewnętrznymi [2364]

– zaktualizowano zawartość okna Licencja [2129] [2368] [2255]

[BTP]
– dodano możliwość wyboru badania negatywnego przy poprawkowym, w przypadku jeżeli dla danego pojazdu na SKP wykonano kilka negatywnych badań różnych rodzajów (np. TAXI oraz OKRESOWE). [2251]

– zaktualizowano procedurę generowania numeru BTP (dotyczy pierwszego BTP w roku)

[DOKUMENTY HANDLOWE]
– w rejestrze FV dla podsumowania wartości zaznaczonych dokumentów płatności dodano wyliczanie sumy brutto bez opłat ewidencyjnych. [2357]

– dodano możliwość automatycznego generowania pliku PDF dla zatwierdzonego dokumentu płatności (Stałe Systemowe -> Dokumenty płatności i magazynowe -> E-faktury -> Generuj plik pdf dla dokumentu płatności)

– dodano nowe uprawnienie dla korekty dokumentów sprzedaży: „Możliwość korekty dokumentów sprzedaży” domyślnie włączone dla wszystkich grup użytkowników. [2366]

– poprawiono kolorystykę pola wyszukiwania kontrahenta na oknie dokumentu płatności.

[FISKALNE]
– zaktualizowano wydruk fiskalny dla drukarki EMAR (zgodny). [2046]

[PRAWO]
– zaktualizowano bazę aktów prawnych. [2365]

[RAPORTY]
– poprawiono sortowanie na wydruku rejestru opłat ewidencyjnych. [2055]

– poprawiono wybór klasyfikacji przy wydruku rejestru opłat ewidencyjnych. [2056]

[SYSTEM]
– zaktualizowano procedurę sprawdzenia kluczu sprzętowego HASP dla nowszych sterowników. [2292]

– zaktualizowano zabezpieczenia dla niektórych tabel w bazie danych. [2361]

– zaktualizowano bezpieczeństwo dotyczące połączenia z serwisami zewnętrznymi. [2364]

– zaktualizowano procedurę przenoszenia BTP do bazy archiwalnej.

[BTP]
– udostępniono nieodpłatne testowanie modułów FOTO/JPG i SKP_BTP (do 31/12/2020). [2351]

– zaktualizowano uwagi automatyczne BTP dla pokwitowań PSG i PITD. [1890]

– zmieniono procedurę zwrotu elektronicznie zatrzymanego dokumentu rejestracyjnego pojazdu. [2332]

– zmieniono procedurę wydruku zaświadczenia dot. zmianach konstrukcyjnych dokonanych w pojeździe (przypadek braku pliku graficznego). [2355]

– w trybie przeglądania BTP dodano możliwość podglądu plików przypisanych do zmian konstrukcyjnych. [2353]

[DOKUMENTY HANDLOWE]
– dodano komunikaty pośrednie przy generowaniu dokumentu płatności i pozycji cennika. [2349]

[JPK]
– poprawiono niedostępność niektórych kontrolek na oknie JPK (przypadek skalowania okien w systemie Windows). [2344]

[FISKALNE]
– dla protokołu POSNET ONLINE i opcji wydruku faktur VAT dodano wydruk formy płatności, pola „płatność do” oraz poprawiono wydruk numeru konta. [2352]

[BTP]
– zaktualizowano kontrolę poprawności danych wprowadzonych do załączników Zmiany Konstrukcyjne i DIP. [2330]

– zaktualizowano procedurę określającą warunki zwrotu zatrzymanego DR – dla badań DODATKOWYCH. [2331]

– na oknie BTP dodano wyświetlenie ilości plików podpiętych do badania – przycisk „PLIKI”. [2336]

– zaktualizowano wydruk urzędowego rejestru BTP – pole: wydruk zaświadczenia / Z. [2333]

– przywrócono dostępność przycisku „Pliki” – tryb przeglądania BTP. [2328]

[DOKUMENTY HANDLOWE]

– zaktualizowano nazwy plików eksportu do systemów FK (zastosowanie w operacjach cyklicznego eksportu). [2234]

– zaktualizowano eksport dokumentów handlowych do formatu FAKIR / OPTIMA XML / SYMFONIA pod kątem aktualizacji formatu plików JPK. [2338] / [2342] / [2339]

– dodano dodatkowe sprawdzenie zgodności NIP-u odbiorcy na paragonie imiennym i na wystawianej do niego FV (dodano komunikat potwierdzenia w przypadku różnic). [2194]

[FISKALNE]

– zaktualizowano procedurę wydruk nazwiska kasjera na drukarce fiskalnej POSNET ONLINE. [2340]

– dodano wydruk rodzaju płatności na paragonach protokołu THERMAL. [2046]

[RAPORTY]

– zaktualizowano wydruk urzędowego rejestru BTP – pole: wydruk zaświadczenia / Z. [2333]

– wprowadzono nowe grupowanie dokumentów (paragony imienne) – wydruki rejestru VAT. [2223]

[SYSTEM]

– przy uruchomieniu programu dodano komunikat informujący o upływającej ważności certyfikatów SSL / VPN (mniej niż 60 dni). [2266

– zaktualizowano warunki przypominania o zbliżającym się terminie wygaśnięcia certyfikatów VPN i SSL („reminder”). [2237]

[BTP]

– zaktualizowano mechanizm wyszukiwania plików dodanych do BTP w przypadku, gdy użytkownika zmienił / przeniósł / skopiował obecny katalog. [1320]

– dodano podpowiedź na przycisk „Nowy / Pre-rejestracja” (okno wyboru pojazdu z CEP). [2130]

– wydłużono czas wyświetlania komunikatu kontroli poprawności na oknie BTP. [2323]

– poprawiono błąd zapisu BTP z wymianą drogomierza w przypadku, gdy wygasła data ważności urządzenia TDT. [2327]

– dodano aktualizację stanów zatrzymanych dokumentów pojazdu w momencie wysyłki BTP do CEP (tryb awaryjny), zezwolono na zwrot elektronicznie zatrzymanego dokumentu pojazdu w trybie korekty BTP. [2332]

[DOKUMENTY HANDLOWE]

– dodano opcję informowania o zaległych rozliczeniach kontrahenta (dokument handlowy) (Stałe systemowe -> Dokumenty płatności i magazynowe -> Informuj o zaległych rozliczeniach kontrahenta). [2325]

– dodano pole „Kod (dodatkowy)”, reprezentujący skróconą nazwę pozycji (okno cennika towarów). [2057]

– wprowadzono procedurę resetowania danych kontrahenta przy zmianie rodzaju dokumentu płatności z faktury na paragon i dalej – na paragon imienny. [2326]

[FISKALNE]

– zmodyfikowano procedurę odpowiedzialną za wydruk formy płatności na paragonach dla protokołów POSNET ONLINE i POSNET [2035] [2046]

[KARTOTEKI]

– dodano pole „Kod (dodatkowy)”, reprezentujący skróconą nazwę pozycji (okno cennika towarów). [2057]

[SKP_BTP]

– zmodyfikowano procedurę pobierania zdjęć z serwera IT.NORCOM (pozycje usunięte nie są ponownie pobierane). [2322]

[SYSTEM]

– zaktualizowano ikony w menu głównym programu (skrót do konfiguracji telefonu dla potrzeb SKP_BTP). [2329]

[BTP]

– zaktualizowano mechanizm wyszukiwania plików dodanych do BTP w przypadku, gdy użytkownika zmienił / przeniósł / skopiował obecny katalog. [1320]

– dodano podpowiedź na przycisk „Nowy / Pre-rejestracja” (okno wyboru pojazdu z CEP). [2130]

– wydłużono czas wyświetlania komunikatu kontroli poprawności na oknie BTP. [2323]

– poprawiono błąd zapisu BTP z wymianą drogomierza w przypadku, gdy wygasła data ważności urządzenia TDT. [2327]

– dodano aktualizację stanów zatrzymanych dokumentów pojazdu w momencie wysyłki BTP do CEP (tryb awaryjny), zezwolono na zwrot elektronicznie zatrzymanego dokumentu pojazdu w trybie korekty BTP. [2332]

[DOKUMENTY HANDLOWE]

– dodano opcję informowania o zaległych rozliczeniach kontrahenta (dokument handlowy) (Stałe systemowe -> Dokumenty płatności i magazynowe -> Informuj o zaległych rozliczeniach kontrahenta). [2325]

– dodano pole „Kod (dodatkowy)”, reprezentujący skróconą nazwę pozycji (okno cennika towarów). [2057]

– wprowadzono procedurę resetowania danych kontrahenta przy zmianie rodzaju dokumentu płatności z faktury na paragon i dalej – na paragon imienny. [2326]

[FISKALNE]

– zmodyfikowano procedurę odpowiedzialną za wydruk formy płatności na paragonach dla protokołów POSNET ONLINE i POSNET [2035] [2046]

[KARTOTEKI]

– dodano pole „Kod (dodatkowy)”, reprezentujący skróconą nazwę pozycji (okno cennika towarów). [2057]

[SKP_BTP]

– zmodyfikowano procedurę pobierania zdjęć z serwera IT.NORCOM (pozycje usunięte nie są ponownie pobierane). [2322]

[SYSTEM]

– zaktualizowano ikony w menu głównym programu (skrót do konfiguracji telefonu dla potrzeb SKP_BTP). [2329]

[BTP]

– zaktualizowano ostrzeżenia przy zatwierdzeniu BTP (cecha TDT/UDT pojazdu). [2300]

– zaktualizowano procedurę wyszukiwania pojazdu (nr rej. „BRAK” + data I rej.), przed rozpoczęciem BTP [2291]

– zaktualizowano wydruk zaświadczenia BTP w części „odpowiada / nie odpowiada dodatkowym warunkom”, przy braku określonej wartości nie zostanie zakreślony żaden z wariantów. [2298]

– poprawiono błąd na oknie Historia BTP w przypadku, gdy przebieg pojazdu miał długość więcej niż 9 cyfr. [2318]

– zaktualizowano linki do stron producenta, pozwalające na sprawdzenie czy dla sprawdzenia pojazd grupy Volkswagen podlega akcji serwisowej. [2278]

– przy podglądzie „obcego” BTP dodano informację fakcie importu z obcego systemu. [1945]

– poprawiono błąd uniemożliwiający zapis badania, gdy użytkownik usunął plik badania i kliknął Anuluj w oknie plików badania. [2320]

– zaktualizowano procedurę anulowania wprowadzonych zmian na załącznikach BTP. [2317]

– zaktualizowano kolejność nawigacji kursora przez klawisz TAB, na oknach rejestru BTP i FV. [2321]

[CEP]

– zaktualizowano opisy wyników testu na oknie testu połączenia do CEPIK2.0. [2286]

[BTP / Aplikacja mobilna]

– zaktualizowano ustawienia systemu dla aplikacji mobilnej. [2309]

– umożliwiono wykonywanie i wielokrotne pobieranie zdjęć – tak długo, aż badanie zostanie zapisane do rejestru. [2308]

– zaktualizowano procedury tworzenia i usuwania podkatalogów biorących udział w pracy aplikacji mobilnej [2312] [2313] [2314]

[DOKUMENTY HANDLOWE]

– zaktualizowano algorytm automatycznego uzupełnienia pozycji dokumentu płatności dla samochodów ciężarowych i ciągników samochodowych. [2301]

– dodano możliwość wprowadzenia ostrzeżeń dot. kontrahentów, na oknie dokumentu płatności. [2287]

– zaktualizowano komunikaty programu przed rozpoczęciem eksportu dokumentów płatności do systemów FK. [2307]

– zaktualizowano okno podglądu FV. [2316]

– zaktualizowano kolejność nawigacji kursora przez klawisz TAB na oknach rejestru BTP i FV. [2321]

[KARTOTEKI]

– dodano możliwość wprowadzenia ostrzeżeń dot. kontrahentów, na oknie dokumentu płatności. [2287]

[RAPORTY]

– zaktualizowano wydruk zaświadczenia BTP w części „odpowiada / nie odpowiada dodatkowym warunkom”, przy braku określonej wartości nie zostanie zakreślony żaden z wariantów. [2298]

[SYSTEM]

– zaktualizowano okno przeglądania komunikatów pochodzących od producenta oprogramowania. [2306]

– zaktualizowano przyciski na oknie głównym: (np. „Informacja o włączonych opcjach SMS”, inne), dodano możliwość uruchomienia przycisku przez klawisz SPACJA lub ENTER. [2315]

– zaktualizowano komunikat o wersji zainstalowanego serwera MS-SQL. [2293]

– zwiększono czas przedzielony na wykonanie kopii bazy danych do 15 min. [2319]

[BTP]

– zaktualizowano procedurę podglądu BTP / usunięto nieaktualne procedury podglądu. [2297] [2299]

– zaktualizowano okno BTP dla rozdzielczości ekranu 1366 x 768 (laptopy).

[BTP / Aplikacja mobilna]

– przekazywanie listy prowadzonych badań technicznych do aplikacji mobilnej oraz odczyt zdjęć przekazanych przez aplikację mobilną dla wskazanych badań. [2274]

[DOKUMENTY HANDLOWE]

– poprawiono błędy eksportu dokumentów płatności (PDF) z poziomu rejestru dokumentów handlowych. [2295]

– dodano możliwość wysyłki kilku wygenerowanych plików PDF na e-mail, z poziomu rejestru dokumentów handlowych. [2296]

– dodano flagi JPK v.7 do kartotek kontrahentów i towarów oraz mechanizm przenoszenia ich do faktur. [2260]

– dodano nową wersję eksportu Norcom (V3.0) obejmująca nowe pola JPK v.7. [2260]

[BTP]

– zaktualizowano warunki przy których można zwrócić zatrzymany elektronicznie DR. [2258]

– poprawiono komunikat o niezgodności parametrów wyszukiwania z wybranym pojazdem. [2258]

– poprawiono ustawienie rozmiaru okna BTP dla małych rozdzielczości oraz niestandardowej pozycji paska Wndows.

– na oknie BTP poprawiono brak możliwości dodania klasyfikacji do słownika klasyfikacji badań. [2288]

[DOKUMENTY HANDLOWE]

– dodano możliwość cyklicznego (automatycznego) eksportu dokumentów płatności z możliwością wysyłki plików eksportu na e-mail (Stałe systemowe / Dokumenty płatności i magazynowe / Eksport do systemów FK). [2268] [2290]

– poprawiono błąd na oknie wysyłki e-mail jeżeli nie został określony katalog dla plików PDF. [2282]

[PRAWO]

– zaktualizowano bazę aktów prawnych. [2284]

[SYSTEM]

– wprowadzono możliwość dodania skrzynki e-mail opartej o protokoły szyfrowania SSL/TLS. [2282]

[BTP]

– przebudowano procedurę generowania numeracji kolejnego BTP (reset numeracji). [2184]

– przebudowano okno BTP (optymalizacja szybkości działania) (opcja dostępna w Stałe systemowe -> Badanie techniczne pojazdu -> Nowe okno BTP). [2228]

– poprawiono błąd korekty BTP zmigrowanego z bazy danych innego systemu informatycznego dla SKP [2248]

– poprawiono błąd anulowania BTP w CEP (SKP-20910 : Token danych jest nieaktualny). [2261]

– dodano możliwość korekty numeru VIN pojazdu dla pojazdów pre-rejestrowanych. [2262]

– zaktualizowano protokół CEP do v. 7.0.2, dodano możliwość zwrotu elektronicznie zatrzymanego DR; wymagana jest dodatkowa aktualizacja środowiska CEP i zmiana przepisów dotyczących BTP. [2588]

– zaktualizowano kontrolę poprawności załącznika DIP. [2006]

– poprawiono procedurę anulowania badania wymiany drogomierza.

– dodano możliwość zapisu BTP z wynikiem negatywnym, po upływie daty ważności urządzenia TDT/UDT. [2270]

– poprawiono błąd Acess Violation na oknie dodania usterek do BTP. [2239]

– zaktualizowano procedurę automatycznego ustawienia terminu NBTP (trolejbus). [2281]

[CEP]

– zaktualizowano protokół CEP do v. 7.0.2, dodano możliwość zwrotu elektronicznie zatrzymanego DR; wymagana jest dodatkowa aktualizacja środowiska CEP i zmiana przepisów dotyczących BTP. [2588]

[DOKUMENTY HANDLOWE] [RAPORTY]

– dodano możliwość wysyłki wiadomości e-mail z plikiem dokumentu handlowego [2050]

– do stałych systemowych dodano grupę E-faktury, z możliwością wyboru katalogu dla plików dokumentów handlowych w formacie PDF [2277]

– poprawiono wydruk dokumentu handlowego w formacie A5 (do 3 pozycji, zmiana czcionki). [2265]

– poprawiono wydruk rachunku (data wystawienia, nazwa odbiorcy). [2218]

[KARTOTEKI]

– poprawiono nieprawidłowe działanie opcji filtrowania na oknie kartoteki towarów i usług. [1876]

[SMS]

– dodano przycisk z informacją o uruchomionych opcjach modułu SMS. [2070]

[SYSTEM]

– dodano przycisk informacji o kontaktach z producentem oprogramowania IT.NORCOM. [2242] [2276]

– dodano przycisk z informacją o uruchomionych opcjach modułu SMS. [2070]

– na oknie głównym dodano informację o posiadanej wersji MS-SQL (sprawdzenie czy jest aktualna). [2275]

– zaktualizowano opcji Stałych systemowych. [2279]

– do stałych systemowych dodano grupę E-faktury, z możliwością wyboru katalogu dla plików dokumentów handlowych w formacie PDF. [2277]

– skrócono czas testu połączenia ze skrzynką e-mail. [2282]

– poprawiono zdublowane wartości w ustawieniach systemu (Stałe systemowe). [2283]

[BTP]

– dodano okno wyszukiwania homologacji z poziomu menu głównego aplikacji (wyszukiwanie po marce / modelu / wersji pojazdu, możliwość wydruku). [2060]

– zaktualizowano procedurę generowania numeru BTP. [2184]

– zaktualizowano zaświadczenie badań typu VAT / CIT / PIT. [2175]

– zaktualizowano podpowiedź dla pól dot. stanu drogomierza (dotyczy badań wymiany drogomierza). [2201]

– zaktualizowano procedurę korekty już wysłanego do CEP BTP (zmiana diagnosty). [2217]

– dodano blokadę na korektę numeru podwozia / nadwozia / ramy w danych pojazdu w przypadku, gdy diagnosta dokonał wyboru pojazdu z CEP (procedura rozpoczęcia BTP). [2233]

– zaktualizowano procedurę kolorowania danych pojazdu otrzymanych z CEP. [2231]

– zaktualizowano wniosek o zmianach konstrukcyjnych. [2221]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– dodano kompresję pliku PDF przy eksporcie dokumentów płatności. [2050]

[PRAWO]

– usunięto nieaktualne ujednolicone akty prawne. [2230]

[RAPORTY]

– zaktualizowano wniosek o zmianach konstrukcyjnych. [2221]

[SYSTEM]

– zaktualizowano splash screen’y (ekrany startowe) aplikacji. [IT-345]

– zaktualizowano numer telefonu głównego firmy IT.NORCOM (właściwy: 61 306 8000). [2231]

– zaktualizowano kontrolę poprawności ustawień systemu (Stałe systemowe / konserwacja systemu). [2212]

– zaktualizowano ogólne ustawienia systemu. [1883]

[BTP]

– zaimplementowano procedury obsługi aplikacji mobilnej, umożliwiającej przekazywanie zdjęć pojazdu bezpośrednio do BTP (telefon/komputer). [2207]

– zaktualizowano procedurę sprawdzenia poprawności danych pojazdu – zezwolono na wprowadzenie jedno znakowego numeru podwozia / nadwozia / ramy. [2202]

– poprawiono błąd powstający przy dodaniu pliku nie mającego zawartości graficznej (pliki pojazdu) / umożliwiono dodanie dowolnego pliku do BTP. [2014]

– poprawiono błąd AccessViolation, powstający przy przetwarzaniu odpowiedzi z CEP dla pojazdów z brakiem określonej daty wydania dokumentu.[2205]

– zaktualizowano procedurę wysyłki BTP do CEP – dodano wyświetlenie komunikatów ostrzegawczych CEP, dodano możliwość powtórzenia wysyłki BTP [2205]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– dodano możliwość zapisu dokumentu / dokumentów płatności do pliku PDF, także bez konieczności podglądu lub wydruku tego dokumentu. [2050]

– zmodyfikowano procedurę wysyłki plików JPK (dodatkowe pytanie). [2171]

[SMS]

– zaktualizowano kontrolę poprawności numerów telefonów komórkowych w oparciu o nową bazę danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej. [2213]

[BTP]

– zmodyfikowano załącznik dotyczący badania pojazdu zabytkowego (walidacja miękka dla liczby miejsc). [2188]

– dodano możliwość pół-automatycznej aktualizacji danych pojazdu, zgodnie z informacją zawartą w CEP. [2162]

– dodano dodatkowe zabezpieczenie dotyczące podpięcia pod BTP prawidłowego pojazdu SI CEP (prezentacja różnic). [2162]

– dodano dodatkowe zabezpieczenie dla wersji wielostanowiskowych (wysyłka BTP do CEP). [2190]

– zmodyfikowano procedurę wysyłki danych BTP do SI CEP, po wystąpieniu nieoczekiwanych błędów. [2196]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– poprawiono losowe problemy wyszukiwania podmiotów w serwisie GUS. [2070]

[KARTOTEKI]

– w kartotece pojazdów dodano funkcję scalania zduplikowanych pojazdów. [2080]

[SMS]

– zmieniono domyślne rozszerzenie pliku eksportu zaplanowanych wiadomości SMS z *.txt na *.csv . [2189]

– zaktualizowano procedurę optymalizacji bazy danych. [1986]

[BTP]

– dodano możliwość podglądu wydruków wszystkich załączników i zaświadczeń BTP przed zatwierdzeniem badania i przed wysyłką do CEP. [2163]

– zmodyfikowano procedurę odpowiedzialną za numeracje BTP. [2184]

– dodano zabezpieczenie przed nieprawidłowym wystąpieniem formatu daty w danych pojazdu z CEP. [2040]

– dodano ostrzeżenie po wyborze pojazdu z listy CEP, gdy kryteria wyszukiwania różnią się od dokonanego wyboru pojazdu. [2048]

– zaktualizowano podgląd zeskanowanego DR w przypadku, gdy dane skanowanego DR wydają się być nieaktualne. [2110]

– zaktualizowano ustawienie kategorii homologacji pojazdu przy wyborze z listy homologacji CEP. [2117]

– usunięto czas trwania BTP dla badań dotyczących odczytu stanu drogomierza. [2112]

– zmodyfikowano format pola: czas trwania BTP na „(pow. 1h)”, gdy badanie trwa ponad godzinę. [2112]

[FISKALNE]

– zaimplementowano obsługę drukarek fiskalnych POSNET online (2020), zmieniono okno wydruków fiskalnych. [2177]

[SKP INFO]

– poprawiono raportowanie statystyk w przypadku, gdy stacja jest zamknięta przez okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych. [2182] [2181]

[TERMINARZ]

– udostępniono korzystanie z modułu Terminarz (bez względu na posiadaną licencję) do 2020-06-30, dodano komunikat o dostępności. [2186]

[SYSTEM]

– zaktualizowano treść komunikatu przy tworzeniu kopii bezpieczeństwa bazy danych [2133]

– usunięto nieużywane pola z ustawień systemu. [2164]

[BTP]

– zaktualizowano procedurę automatycznego uzupełnienia pozycji dokumentu handlowego dla badania technicznego (zmiany konstrukcyjne). [2167]

[FISKALNE]

– poprawiono procedurę inicjalizacji drukarek fiskalnych przed rozpoczęciem wydruku fiskalnego. [2174]

[PRAWO]

– zaktualizowano bazę aktów prawnych. [2017]

[RAPORTY]

– zaktualizowano zawartość części raportów zbiorczych (zmiana formatu papieru z Custom na A4). [2160]

[BTP]

– zmodyfikowano procedury obsługi czytnika DR [2167]

– zmodyfikowano funkcję obsługi korekty badania wymiany drogomierza (poczekalnia. [2151]

[FISKALNE]

– zmodyfikowano obsługę protokołu NOVITUS.OCX (sekcja uwag). [2161]

– dodano kolejkowanie dokumentów kierowanych na drukarki fiskalne (podłączonych po sieci LAN / TCP/IP). [2172]

– zaimplementowano obsługę drukarkek fiskalnych EMAR (pochodna protokołu Thermal), dodano wydruk NIP-u nabywcy na paragonach . [2113]

– dla drukarek Posnet i EMAR dodano opcję wydruku testowego. [2122]

– dla protokołów Thermal dodano funkcję dodatkowej kontroli poprawności wydruku NIP-u nabywcy. [2173]

[PRAWO]

– zaktualizowano bazę aktów prawnych. [2017]

[SYSTEM]

– zaktualizowano program zdalnego serwisu (TeamViewer) [IT-342]

– poprawiono błędy skryptowe powstające przy podglądzie danych z witryn dodatkowych (np. historia pojazdu). [2170]

– dodano możliwość wymuszenia zmiany hasła dla użytkowników systemu (Stałe systemowe -> Stacja -> Konserwacja systemu -> Zmiana hasła użytkownika systemu co XX dni). [2169]

[TERMINARZ]

– poprawiono wywołanie okna terminarza (klawisz F12, dostępny z każdego miejsca aplikacji). [2123]

[BTP]

– zaktualizowano protokół CEPIK 2.0 do wersji 6.0.2 (endpoint SKP) [2151]:

— dodano możliwość przekazania danych o wymianie drugiego drogomierza wraz z dwoma odczytami

— dodano informację o szkodach istotnych pojazdu oraz dane ubezpieczyciela

– zaktualizowano link podglądu wzoru zagranicznego dowodu rejestracyjnego UE. [1990]

– do procedury automatycznego ustawienia terminu NBTP dodano samochód ciężarowy do 3.5t (uruchomiono odczyt DMC z CEP i / lub DR), wg schematu 3-2-1. [2144]

– dokonano przebudowy okna wyboru rodzaju badania. [2152]

– na oknie wyboru rodzaju BTP zablokowano wybór badania drogomierza jeżeli BTP zostało już wysłano do CEP. [2153]

– poprawiono błąd pojawiający się przy nieprawidłowym odczycie wskazania licznika numer dwa. [2156]

– dodano ostrzeżenie (walidacja miękka) o nieprawidłowym roczniku pojazdu (<=1900), jeżeli w BTP występują załączniki DIP, ZK lub BUS100. [1590] – zablokowano możliwość zmiany numeracji rejestru BTP (Stałe Systemowe) jeżeli w dniu bieżącym przeprowadzono jakiekolwiek badanie techniczne. [2013] – zmodyfikowano procedurę związaną z nadawaniem numeru BTP. [2013] [DOKUMENTY PŁATNOŚCI] – poprawiono błąd występujący przy wyborze odbiorcy (okno dokumentu handlowego). [2136] [FISKALNE] – zmodyfikowano protokół drukarek „ELZAB online (2019)” [2122] / [2149] – zmodyfikowano protokół drukarek „NOVITUS.ocx (2020)” (parametr długości linii pozycji towarowej / Stałe systemowe -> Fiskalne). [2134]

– zmodyfikowano protokół drukarek POSNET i THERMAL [2081]

[PRAWO]

– zaktualizowano bazę aktów prawnych. [2140]

– przebudowano okno przeglądania aktów prawnych (nową ikona, symbolizująca akty objęte tekstem jednolitym) [2114]

[SYSTEM]

– przebudowano menu główne programu [2024]

– dodano wywołanie programu z paska zadań Windows i z tray [2135]

– zmieniono ikonę programu [2135]

[TERMINARZ]

– dodano wywołanie okna Terminarza z dowolnego miejsca w programie (F12), zmieniono skrót klawiszowy dla wywołania podglądu zeskanowanego DR na Ctrl+F11. [2123]

[BTP]

– na oknie wyboru pojazdu z CEP wprowadzono wyróżnienie pola TNBTP kolorem żółtym, kiedy pojazd pojawia się na BTP przed wyznaczonym terminem (różnica > 7 dni). [2139]

– poprawiono procedurę odczytu i dystrybucji danych z SI CEP w przypadku, gdy Ewidencja zwracała kilka pojazdów w jednym zapytaniu (wpływ: wyznaczanie TNBTP / ostatni przebieg pojazdu itp.). [2148]

– poprawiono algorytm wyznaczenia daty NBTP. [2147]

[FISKALNE]

– dodano obsługę drukarki fiskalnej NOVITUS / NOVITUS ONLINE. [2134]

– dla drukarek „NOVITUS / NOVITUS ONLINE” i „ELZAB online (2019)” dodano możliwość wydruku dodatkowej informacji w stopce FV/PAR. [2081]

– poprawiono wydruk pozycji ze stawką VAT 0% dla drukarki fiskalnej „ELZAB online (2019)”. [2081]

– uporządkowano niektóre z opcji dotyczących wydruków fiskalnych (Stałe systemowe / Komputer / Fiskalne). [2115]

– dodano wydruki raportów dobowych / okresowych na drukarce „Novitus (zgodny)”. [2126]

– dokonano zmian w protokole „ELZAB online 2019” (błąd zaokrąglenia sumy paragonu, wydruk dodatkowych informacji o OE w przypadku braku OE na rejestrze BTP). [2145]

[KARTOTEKI]

– poprawiono podpowiedzi znajdujące się na przyciskach okna korekty danych pojazdu. [2059]

[BTP]

– poprawiono błąd Access Violation powstający przy dodaniu usterki na oknie wyboru usterek do BTP. [2107]

– zaktualizowano treść uwag automatycznych, umieszczanych na zaświadczeniu BTP w przypadku wyboru procedury wymiany drogomierza. [2109]

– na oknie rejestru BTP poprawiono mechanizm filtrowania zawartości rejestru. [2111]

– na oknie rejestru BTP wyróżniono informację o ilości znalezionych BTP. [2111]

– zablokowano możliwość cofnięcia anulowania dla badań drogomierza (zgodnie z działaniem SI CEP). [2075]

[CEP]

– zaktualizowano wzór sprawozdania z ilości pobranych Opłat Ewidencyjnych, zgodnie z Dz.U.2019.2546. [2086]

– zaktualizowano formatkę ekranu służącego do generowania sprawozdań z ilości pobranych Opłat Ewidencyjnych. [2086]

[FISKALNE]

– dla protokołu „Novitus (zgodny)” zaimplementowano obsługę drukarki ONLINE (LAN), dodano możliwości fiskalizacji faktur. [2081]

– zaktualizowano formatkę ekranu stałych systemowych w zakresie wyboru drukarki fiskalnej (możliwość wykonania wydruku testowego). [2081]

– zaktualizowano protokół „Elzab online (2019)”. [2081]

[PRAWO]

– zaktualizowano bazę aktów prawnych. [2128]

[RAPORTY]

– zaktualizowano wzór sprawozdania z ilości pobranych Opłat Ewidencyjnych, zgodnie z Dz.U.2019.2546. [2086]

[SMS]

– zaktualizowano formatkę ekranu importu wiadomości SMS z pliku tekstowego. [2116]

[BTP]

– usunięto błąd wydruku urzędowego rejestru BTP (z okna rejestru BTP – brak ostatniej pozycji). [2096]

– usunięto przyczynę nakładających się okien komunikatów programu. [2051]

– zaktualizowano kontrolę poprawności przy zatwierdzeniu załącznika „Licznik” i wykonaniu badania odczytu wartości drogomierza. [2092] / [2078]

– w oparciu o aktualny stan prawny – zaktualizowano listę usterek. [2092]

– na rejestrze BTP zaktualizowano procedurę wyszukiwania pojazdu. [2101]

– zmieniono kontrolę poprawności dotyczącej zgodności marki pojazdu w stosunku do słowników SI CEP (obecnie: walidacja miękka). [2088]

– poprawiono widoczność dolnych paneli okna BTP, występującą przy małych rozdzielczościach ekranu. [2093]

– dodano polskie nazwy niektórych przycisków – rejestr BTP i terminarz (Find / Clear / Start / Stop / Reminder / None).

[KARTOTEKI]

– zaktualizowano nazwy opłat ewidencyjnych (podstawa prawna) w kartotece towarów i na wydrukach. [2038]

[CEPIK]

– przebudowano procedury dodatku NorcomConnector. [P202]

 ————————————————————

11.3.6 [30-12-2019]

————————————————————-

[BTP]
– zaktualizowano procedurę generowania automatycznego terminu NBTP. [2076]

– zaktualizowano funkcję wyboru właściciela pojazdu (załącznik ADRES, błąd Access Violation). [2084]

[FISKALNE]
– zaimplementowano protokół obsługi drukarki fiskalnej „Elzab online (2019)”, zawierający możliwości fiskalizacji faktur, wydruku paragonów z danymi nabywcy itp. [2081]

– domyślnie włączono możliwość wystawienia paragonów imiennych / NIP (Stałe Systemowe). [2082]

 Do góry

————————————————————-

11.3.5 [16-11-2019]

————————————————————-

[BTP]
– zaktualizowano protokół CEPIK 2.0 do wersji 5.0.4 [2049]:

— dokonano aktualizacji bazy danych systemu

— dodano nowy rodzaj BTP: „INNE CZYNNOŚCI – ustalenie wskazania drogomierza”, status „szary” z możliwością wysłania do CEP dla pojazdów przed pierwszą rejestracją na terenie RP (dostępne od 01-01-2020)

— dodano nową pozycję do cennika „B711 PC – ustalenie wskazania drogomierza” (dostępne od 01-01-2020)

— dodano nowy załącznik BTP „Licznik”, zawierający dane niezbędne do wprowadzenie podczas dokonywania odczytu wskazania drogomierza.

— dokonano wizualizacji wszystkich nowych danych pojazdu otrzymywanych z SI CEP (stan / stany licznika, organ spisujący, błędy odczytu, daty spisania, aktualne dane pojazdu, badania techniczne pojazdu, zawierające nazwę jednostki wykonanej czynność, itp.

— zaktualizowano procedurę przebiegu badań, procedury pre-rejestracji, anulowania i podgląd badań

— dodano procedurę pobierania danych homologacji wg marki modelu i wersji pojazdu w przypadku braku podanego dokumentu homologacji

— zaktualizowano zawartość okna wyboru danych homologacji otrzymanych z CEP (zmiana wyglądu, zawartości kolumn itp.)

— dodano możliwość nie przekazania stanu licznika do SI CEP, z równoczesnym wskazaniem przyczyny nieprawidłowego odczytu

— zwiększono rozmiar pola „Numer BTP” do 50 znaków

— skorygowano sposób naliczania ilości opłat ewidencyjnych w sprawozdaniu CEP (przy zmiennych wartościach w Stałych systemowych / wyróżnik SKP)

– zoptymalizowano okna rejestrów BTP i poczekalni, dodano możliwość dodatkowego wyszukiwania danych oraz przyspieszono otwarcie rejestrów z dużymi zakresami danych. [2043]

– poprawiono błąd komunikatu o pracy w toku, który to komunikat inne komunikaty [2043]

– zaktualizowano – pod kątem skalowania – dialogi programu obecne rejestrach BTP i w poczekalni [2043]

– przyspieszono procedurę otwierania okna BTP [2043]

– poprawiono błąd, przy którym następowało resetowanie ustawień na oknach rejestrów BTP i poczekalni. [2065]

[RAPORTY]
– na raporcie zaświadczenia BTP poprawiono widoczność ostatnich znaków tekstu: odpowiada / nie odpowiada dodatkowym warunkom technicznym … [2047]

– na raporcie zaświadczenia BTP przywrócono teksty objaśnień (ramki). [2058]

————————————————————-

11.3.4 [06-11-2019]

————————————————————-

[BTP]
– zaktualizowano informację o zatrzymanym dokumencie pojazdu (warunek szczegółowy: dokument nieaktualny). [2036]

– ukryto licznik czasu, jaki upłynął od momentu rozpoczęcia BT (podgląd BTP o statusie anulowane). [2039]

– dodano dwa nowe rodzaje dodatkowych badań technicznych (wg stanu prawnego na dzień 7/11/2019). [2041]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]
– dla dokumentów płatności dodano możliwość dowolnej zmiany miejsca wystawienia (Stałe systemowe -> Wydruki -> Wydruk dokumentów płatności) [2037]

[CEP]

– zaktualizowano informację o zatrzymanym dokumencie pojazdu (warunek szczegółowy: dokument nieaktualny). [2036]

————————————————————-

11.3.3 [21-10-2019]

————————————————————-

[BTP]
– dodano obsługę danych homologacji typu (baza CEP). [2019]

– poprawiono procedurę skalowania okien (załącznik urządzeń poddozorowych). [2022]

– dodano obsługę modułu SKP-INFO (aplikacja mobilna, w dalszym przygotowaniu). [2029]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]
– dodano możliwość zmiany nagłówka na wydrukach dokumentów handlowych (Stałe systemowe -> Wydruki -> Wydruk dokumentów płatności). [2030]

[JPK]

– aktualizacja struktury pliku / dodano pole P_106E_3 w JPK-FA [2026]

[RAPORTY]
– dodano możliwość zmiany nagłówka na wydrukach dokumentów handlowych (Stałe systemowe -> Wydruki -> Wydruk dokumentów płatności). [2030]

[SYSTEM]

– dodano możliwość wyboru stylu menu głównego programu (Administracja -> Wygląd okien -> Styl menu). [2024]

– zaktualizowano mechanizm skalowania w przypadku niestandardowej pozycji pasku zadań Windows. [2023]

————————————————————-

11.3.2 [10-10-2019]

————————————————————-

[SYSTEM]
– wprowadzono mechanizm skalowania wszystkich okien systemu (sterowanie: stałe systemowe i pomocniczo – nowy przycisk w menu głównym programu). [2001]

[BTP]
– usunięto błędy okna plików pojazdu, przy braku licencji „FOTO / JPG”. [2012]

[RAPORTY]
– zaktualizowano wydruk zaświadczenia z BTP wg Dz.U.2019.1787, dodano mechanizmy sterowania niektórymi danymi (np. imię i nazwisko diagnosty). [2016]

————————————————————-

11.3.1 [30-09-2019]

————————————————————-

[SYSTEM]
– zaktualizowano mechanizm skalowania okien programu. [1996]

– zaktualizowano funkcjonalność panelu przypomnień (manometr, analizator spalin). [2007]

[BTP]
– zaktualizowano mechanizm nadawania numeru BTP (praca wielostanowiskowa). [2010]

– poprawiono błąd AV na oknie danych pojazdu przy uruchomieniu BTP z pre-rejestracją pojazdu. [2004]

– poprawiono błąd nieprawidłowego usunięcia paliwa z danych pojazdu. [1993]

[RAPORTY]
– zaktualizowano wydruk zaświadczenia z BTP wg Dz. U 2019.1787 (obowiązuje od 2019-10-04). [1999]

[PRAWO]
– zaktualizowano bazę aktów prawnych. [2000]

————————————————————-

11.3.0 [06-09-2019]

————————————————————-

[SYSTEM]
– dodano możliwość skalowania okien BTP, w odniesieniu do rozdzielczości ekranu.[1985]

– naprawa niepoprawnie działających linków (dział „Ciekawe Linki”) w programie Stacja.SQL. [P200]

[BTP]
– aktualizacja zaświadczenia BUS 100 km/h (format numeru zaświadczenia). [1965]

– dodano możliwość podglądu wydruku zaświadczenia BTP przed jego zatwierdzeniem i wysyłką do CEP. [1893]

[RAPORTY]
– poprawiono sortowanie rejestru sprzedaży VAT. [1901]

[PRAWO]
– poprawiono procedurę pobierania tych aktów prawnych, które zawierają polskie litery w nazwie pliku. [1989]

————————————————————-

11.2.9 [01-08-2019]

————————————————————-

[SYSTEM]
– przeprowadzono aktualizację środowiska kompilatora systemu STACJA.SQL.

– poprawiono błędy uruchomienia aplikacji w przypadku, gdy w systemie Windows nie zarejestrowano żadnej drukarki. [1947]

– usunięto część nieużywanych opcji stałych systemowych. [1953]

[BTP]
– dodano informację o elektronicznym zatrzymaniu dokumentu pojazdu. [1963]

– do rejestru badań (grid) dodano kolumnę (pole) „Usterki”. [1960]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI / RAPORTY]
– poprawiono błędną datę wystawienia na wydruku faktury korygującej. [1951]

[CEP]
– zaktualizowano protokół techniczny (WSDL) SI CEPIK 2.0. do aktualnej wersji. [1963]

– dodano informację o elektronicznym zatrzymaniu dokumentu pojazdu. [1963]

– zaktualizowano procedurę wyszukiwania Marki / Modelu / Wersji pojazdu w trybie ONLINE.(okno danych pojazdu -> „Marka model wersja online”). [1963]

[PRAWO]
– zaktualizowano bazę aktów prawnych. [1961] [1938]

————————————————————-

11.2.8 [13-06-2019]

————————————————————-

[SYSTEM]
– dodano możliwość minimalizacji okna SI STACJA.SQL do paska ikon, obok zegarka, z dowolnego miejsca programu. [1928]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]
– do formatu eksportu SYMFONIA dodano opcję eksportu terminu płatności (Stałe systemowe -> Dokumenty płatności i magazynowe -> Eksport do systemów FK -> Symfonia [Format 2] -> Plik eksportu uzupełnij o pole z terminem płatności). [1944]

– poprawiono błąd eksportu dokumentów płatności w formacie Fakir (dotyczył kontrahentów o długiej nazwie). [1946]

– zaktualizowano tabele z stawkami VAT, dodano stawkę 5%. [1943]

[TERMINARZ]
– udostępniono moduł TERMINARZ na okres próbny. [1920]

————————————————————-

11.2.7 [17-05-2019]

————————————————————-

[SYSTEM]
– dodano możliwość minimalizacji okna SI STACJA.SQL na pasek zadań Windows, z dowolnego miejsca programu. [1928]

– dodano wywołania strony www TU BENEFIA podczas tworzenia polisy ubezpieczenia (wersja testowa). [1719]

[TERMINARZ]
– dodano zapamiętywanie pozycji i rozmiaru okna terminarza. [1920]

[KARTOTEKI]
– poprawiono błąd wyszukiwania pojazdu w kartotece pojazdów. [1933]

[CEP]
– zmodyfikowano procedurę obsługi komunikatów dot. błędów połączenia z SI CEP. [1932]

————————————————————-

11.2.6 [29-04-2019]

————————————————————-

[BTP]
– modyfikacja raportów (zaświadczenie z BTP / DIP) pod kątem braku numeru rejestracyjnego pojazdu („Stale systemowe -> Wydruki -> Wydruk badań -> Wartość „BRAK numeru rejestracyjnego” drukuj jako… ). [1916]

– zaktualizowano procedurę anulowania BTP. [1916]

– zaktualizowano procedurę przerwania BTP. [1896]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]
– poprawiono błąd modyfikacji Indeksu bazy danych powstający przy tworzeniu faktur do paragonu. [1917]

[RAPORTY]
– modyfikacja raportów (zaświadczenie z BTP / DIP) pod kątem braku numeru rejestracyjnego pojazdu („Stale systemowe -> Wydruki -> Wydruk badań -> Wartość „BRAK numeru rejestracyjnego” drukuj jako… ). [1916]

[SYSTEM]
– dodano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu po określonym czasie nieaktywności aplikacji („Stale systemowe -> Stacja -> Konserwacja -> Auto-wylogowanie użytkownika przy nieaktywności dłużej niż… ). [1894]

– dodano podliczenie przenoszonych do archiwum dokumentów płatności i rekordów BTP. [1913]

– dodano możliwość przenoszenia do archiwum danych z dowolnego zakresu (wymagany kontakt z serwisem firmy IT.NORCOM). [1915]

– dodano licencję na moduł Terminarz. [1918]

————————————————————-

11.2.5 [18-04-2019]

————————————————————-

[BTP]
– zmodyfikowano procedurę skutkującą zdublowaną pre-rejestracją pojazdu w przypadku wystąpienia błędu CEP dot. zapytania na „datę z przyszłości” i równocześnie – nieprawidłowego czasu na komputerze lokalnym. [1899]

– zmieniono obsługę błędy „W bazie danych nie znaleziono pojazdu. Nie można wyszukiwać danych na datę z przyszłości.”, dodano komunikat o konieczności aktualizacji czasu na komputerze lokalnym. [1899]

– wprowadzono kontrolę poprawności przy zapisie numeru rejestracyjnego pojazdu, numeru nadwozia, numeru VIN lub numeru telefonu (informacja o wprowadzaniu niewłaściwych znaków). [1906]

– zmodyfikowano opcję obsługi RODO [1904]

– zaktualizowano listę usterek pojazdu poprzez dodanie pozycji „Inna usterka pojazdu”, z koniecznością zamieszczenia dodatkowego opisu. [1908]

– zmodyfikowano procedurę korekty badania zatwierdzonego na innym stanowisku (dostęp przez listę badań w poczekalni). [1895]

– na wydruku zaświadczenia DIP dodano moc silnika hybrydowego (jeżeli ta występuje). [1897]

– zmodyfikowano listę błędów zwracanych przez Ewidencję CEP (tu: przy próbie anulowania pre-rejestracji pojazdu). [1909]

[CZYTNIK DR]
– poprawiono błąd dodania kontrahenta przez Czytnik DR w przypadku, gdy nazwa kontrahenta zawiera kluczowe wyrazy MS-SQL. [1912]

[RAPORTY]
– dla raportu statystycznego „sprawozdanie z działalności SKP dla potrzeb jednostek nadzoru, rozszerzony [WK]” dodano opcję podziału na diagnostów. [1907]

– na wydruku zaświadczenia DIP dodano moc silnika hybrydowego (jeżeli ta występuje). [1897]

————————————————————-

11.2.4 [08-04-2019]

————————————————————-

BTP]
– dodano możliwość planowania wizyt pojazdów (BTP) (moduł TERMINARZ). [1837]

– poprawiono sprawdzanie daty NBTP przy zatwierdzeniu BTP (walidacja miękka). [987]

[RAPORTY]
– dodano dodatkowe podsumowanie na raporcie rejestru sprzedaży VAT. [1901]

– poprawiono wydruk zaświadczenia BTP (kod AZTEC) w przypadku braku numeru rejestracyjnego pojazdu. [1900]

————————————————————-

11.2.3 [14-03-2019]

————————————————————-

[BTP]
– dla rejestrów BTP i FV: dodano możliwość zmiany rozmiaru czcionki na gridzie (ikony + kombinacja klawiszy CTRL + kółko myszy. [1868]

– zaktualizowano kontrolę poprawności w polach wprowadzenia numeru nadwozia / podwozia / ramy (VIN): dla znaków niedozwolonych (I, O, Q) wyświetlono komunikat o wykryciu takiego znaku. [1863]

– dodano mechanizm automatycznego ustawienia terminu następnego BTP dla autobusu, taxi, L, osobowy, motocykle i motorowery, ciągniki / przyczepy rolnicze w oparciu o zapisy Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. [987]

– dodano wyświetlanie ilości BTP w poczekalni, na przycisku w menu głównym programu. [1863]

– na wydruku zaświadczenia BTP dodano wydruk numeru stosownego załącznika. [1847]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]
– dodano eksport dokumentów płatności w formacie Mała Księgowość „Rzeczpospolitej”. [1881]

[KARTOTEKI]
– usunięto błąd filtrowania zawartości okna wyboru towaru / usługi. [1861]

[RAPORTY]
– dodano raport statystyczny pracy diagnosty w rozbiciu na dni miesiąca (ile wykonał BTP / ile dni pracował). [1851]

– zaktualizowano oświadczenie o dokonanych zmianach konstrukcyjnych pojazdu. [1851]

[SMS]
– zaktualizowano mechanizm dodawania powiadomienia SMS po zatwierdzeniu badania z wynikiem negatywnym. [1856]

– na oknie seryjnej wysyłki SMS dodano możliwość usunięcia wygenerowanych wiadomości (po przerwaniu procesu generowania). [1862]

————————————————————-

11.2.2 [31-01-2019]

————————————————————-

[BTP]
– skorygowano mechanizm regulujący położenie przycisków okna dot. pojazdów znalezionych w CEP (w przypadku niestandardowej rozdzielczości ekranu). [1724]

– do rejestru dokumentów płatności dodano kolumnę o numerze (lub numerach) rejestracyjnym pojazdu, zmieniono styl wyświetlenia informacji o numerze BTP, numerze rejestracyjnym pojazdu, numerze nadwozia (VIN) w rejestrach BTP i FV. [1816]

– poprawiono wymaganie wskazania tylko jednego rodzaju usterek (BRD lub środowisko) dla wyniku N+D (negatywny z zatrzymanym dowodem). [1830]

– (opcjonalne) włączono wydruk kodów AZTEC na zaświadczeniu BTP (numer rejestracyjny / numer nadwozia/VIN). [1857]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]
– do rejestru dokumentów płatności dodano kolumnę o numerze (lub numerach) rejestracyjnym pojazdu, zmieniono styl wyświetlenia informacji o numerze BTP, numerze rejestracyjnym pojazdu, numerze nadwozia (VIN) w rejestrach BTP i FV. [1816]

[SMS]
– dodano automatyczną aktualizację tabeli numeracji dla ruchomych publicznych sieci telefonicznych ze strony Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dotyczy kontroli poprawności wprowadzanych numerów telefonów komórkowych). [788]

– dodano możliwość „ręcznego” uruchomienia wysyłki SMS, dodano postęp przy wysyłce SMS z akcją promocyjną. [1840]

– dodano nowy rodzaj powiadomień SMS – o kończącym się terminie urządzeń poddozorowych (TDT). [1848]

[SYSTEM]
– usunięto nieprawidłowe zachowanie się programu przy wyborze zakresu innego niż dzień dzisiejszy (dotyczy rejestrów BTP / FV). [1844]

– dodano możliwość wprowadzenia niestandardowych wyróżników SKP oraz uprawnień diagnosty dla resortowych SKP (MON / Policja; Stałe systemowe -> Właściciel programu -> MON / POLICJA). [1852]

————————————————————-

11.2.1 [09-01-2019]

————————————————————-

[BTP]
– zaktualizowano procedurę obsługi podglądu danych pojazdu z CEP, pobranych w momencie rozpoczynania badania technicznego. [1832]

– zaktualizowano podstawę prawną na zaświadczeniach VAT/CIT/PIT (teksty jednolite). [1838]

– usunięto błąd (grid, rejestr BTP) „Error Base64”, powstający przy nawigacji po rekordach BTP, zoptymalizowano odświeżanie danych rejestru BTP. [1843]

– zaktualizowano historię korekt BTP (przycisk „Historia” w rejestrze BTP), dodano dodatkowe pola [diagnosta/operator]. [1843]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]
– poprawiono błąd szeregowania dokumentów po polu „Data” w rejestrze dokumentów płatności (zamiana na kombinację data+czas stworzenia dokumentu). [1839]

[KARTOTEKI]
– dodano funkcję eksportu kartoteki kontrahentów do pliku PDF. [1828]

[SYSTEM]
– poprawiono funkcjonalność okna powiadomień IT.NORCOM. [1835]

– wprowadzono ograniczenie dostępu do okna „Administracja” -> „Rodzaje badań – dokumenty identyfikacyjne pojazdów”. [1841]

————————————————————-

11.2.0 [17-12-2018]

————————————————————-

[BTP]
– zaktualizowano kontrolę poprawności dla badań z wynikiem „wynik negatywny + zatrzymany dowód”, w odniesieniu do wymagań CEP. [1830]

– usunięto błąd korekty części badań pochodzących z CEP 1.0 (modyfikacja formatu daty/czasu). [1833]

– zoptymalizowano procedurę pre-rejestracji pojazdu. [1834]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]
– poprawiono błąd eksportu do pliku CSV (v. 3.0) rejestru przelewowych dokumentów płatności. [1831]

————————————————————-

11.1.9 [04-12-2018]

————————————————————-

[BTP]
– zmodyfikowano algorytm działania procedury odpowiedzialnej za pre-rejestrację pojazdów (status operacji, brak możliwości anulowania pre-rejestracji pojazdu w CEP). [1822]

– dodano opcję pozwalającą na ukrycie czasu, jaki upłynął od momentu rozpoczęcia BTP (Stałe systemowe -> STACJA -> Badanie techniczne pojazdu -> Pokazuj czas trwania BTP). [1822]

– dodano dwa nowe typy dokumentów identyfikacyjnych pojazdu: „PSG – pokwitowanie straży granicznej”, „PITD – pokwitowanie ITD”. [1553]

– zmieniono kontrolę poprawności daty NBTP w badaniach poprawkowych, uwzględniono ustawienie daty na dwa lata od badania pierwotnego (negatywnego); walidacja miękka. [1827]

– zmieniono status pola CEP (grid/rejestr BTP) dla pojazdów służb mundurowych, zaktualizowano podgląd tych badań. [1745]

[CZYTNIK DR]
– poprawiono błąd „Invalid operation”, występujący przy skanowaniu DR z marką pojazdu nie istniejącą w bazie danych. [1826]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]
– dla formatu eksportu dokumentów płatności „Optima XML” dodano opcję pozwalająca na wyłączenie uzupełnienia pół walutowych w pliku XML (Stałe Systemowe -> Dokumenty płatności i magazynowe -> Eksport do systemów FK -> Optima [XML] -> Dla kodu 'PLN’ pole pozostawiaj puste). [1821]

[RAPORTY]
– zaktualizowano raport statystyczny dla potrzeb jednostek kontroli, uwzględniono badania anulowane i przerwane. [1800]

– zaktualizowano raport statystyczny rejestru BTP z podziałem na rodzaje badań, poprawiono błąd zakresu dat, uwzględniono badania anulowane i przerwane. [1818]

– na wydruku zgody na przetwarzanie danych osobowych uwzględniono podział tekstu zgody na kilka stron. [1815]

– dodano opcję dla wydruku dokumentu płatności, pozwalającą na rezerwację miejsca dla otworów do wpinania w segregator (Stałe systemowe -> Wydruki -> Wydruk dokumentów płatności -> Zarezerwuj miejsce dla otworów do wpinania w segregator (tylko format A4). [1820]

[SMS]
– dodano przycisk wydruku zgody na przetwarzanie danych osobowych na oknie dodawania SMS. [1814]

[SYSTEM]
– usunięto błąd „Access Violation” powstający po uruchomieniu programu na oknie głównym, w przypadku, gdy użytkownik nie używa „skórek” wykorzystanych dla wyglądu okien. [1823]

– zaktualizowano procedurę pobrania licencji (aktualizacja). [1602]

————————————————————-

11.1.8 [29-10-2018]

————————————————————-

[BTP]
– przebudowano (wewnętrzny) mechanizm korekty BTP. [1804]

– przebudowano procedurę korekty BTP z pre-rejestrowanym pojazdem. [1803]

– dodano właściwość „pojazd pre-rejestrowany” (nowa kolumna w rejestrze BTP), dodano ostrzeżenie systemu w przypadku korekty danych pojazdu pre-rejestrowanego. [1805]

– poprawiono błąd powtórnego przekazania BTP po jego anulowaniu. [1805]

– zmodyfikowano kontrolę poprawności przy zapisie BTP do poczekalni. [1805]

– poprawiono błąd dublowania się numeracji BTP w przypadku podwójnego kliku na przycisk „OK”.[1805]

– dodano zabezpieczenie / ostrzeżenie przed usunięciem tych badań z poczekalni, dla których zostały wystawione dokumenty płatności. [1588]

– poprawiono błąd „Nieprawidłowa zakładka” na oknie rejestru BTP. [1588]

– poprawiono błąd związany z zakresem dat, obecnym w rejestrze badań z poczekalni. [1588]

– do kontroli poprawności BTP dodano sprawdzenie zgodności rodzajów badań i załączników BTP z zaznaczonymi adnotacjami urzędowymi pojazdu. [1479]

– dodano pole „S. elektryczny (kW):” do załącznika DIP, z możliwością przekazywania mocy silnika hybrydowego do CEP (pole dostępne dla paliwa typu EE + dodatkowe). [1592]

– poprawiono procedurę automatycznego uzupełnienie dat rejestracji pojazdu (w kraju i za granicą), aktywną po użyciu czytnika DR i danych z CEP. [1812]

– przebudowane schemat działania programu dla kilku badań poprawkowych tego samego pojazdu. [1813]

[PRAWO]

– zaktualizowano procedurę pobierania aktów prawnych. [1789]

[RAPORTY]

– dodano możliwość wyłączenia wydruku logo na zaświadczeniach ADR i BUS (Stałe Systemowe -> Wydruki -> Wydruk Logo). [1574]

– poprawiono filtrowanie rekordów na oknie zbliżających się terminów NBTP. [1809]

[SYSTEM]

– usunięto niektóre z ustawień certyfikatu CEPIK 2.0 SSL (Stałe Systemowe). [1811]

– dodano mechanizm wysyłki wiadomości od producenta oprogramowania. [1801

————————————————————-

11.1.7 [25-09-2018]

————————————————————-

[BTP]

– dodano możliwość wyboru kraju rejestracji dla pojazdów identyfikowanych na podstawie pokwitowania policji (PP). [1783]

– na oknie podglądu przerwanych BTP dodano wyświetlenie przyczyny przerwania tego badania. [1784]

– dodano mechanizm gromadzenia informacji o terminach następnych BTP na potrzeby powiadomień listownych (opcjonalnie). [1795]

– dla badań niekwalifikowanych do przesłania do CEP wyłączono timer zliczający łączny czas badania. [1797]

– na oknie rejestru BTP poprawiono błąd powstający przy wprowadzeniu nieprawidłowej daty (pole filtrowania). [1799]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– naprawiono losowo występujący błąd w mechanizmie rozliczania faktur przelewowych, umożliwiono rozliczenie pełnej kwoty dokumentu sprzedaży w każdym przypadku. [1770]

[RAPORTY]

– na wydruku rejestru VAT poprawiono formatowanie podsumowania: dodano wyznacznik 'zł’. [1574]

– na wydruku rejestru VAT dodano obliczanie dokumentów ze wszystkimi stawkami VAT (z wyłączeniem stawek NP i NV). [1781]

– na wydruku rejestru opłat ewidencyjnych dodano zapobieganie drukowania pustego raportu, wprowadzono licznik znalezionych dokumentów. [1451]

– dodano możliwość wydruku opisu sposobu płatności dla dokumentów płatności formatu A4 (Stałe systemowe -> Wydruki -> Wydruk dokumentów płatności -> „Drukuj opis sposobu płatności (tylko format A4) na wydruku dokumentów płatności”). [1194]

[SYSTEM]

– na oknie „Licencja” dodano link do pobrania umowy licencyjnej. [1403]

————————————————————-

11.1.6 [11-08-2018]

————————————————————-

[BTP]

– zmodyfikowano procedurę anulowania BTP, co skutkuje odpowiednim ustawieniem daty w badaniu, które zostało anulowano i następnie powtórnie wysłane do CEP. [1788]

– dodano możliwość określenia marki, modelu, wersji pojazdu przez bezpośrednie odpytanie serwerów CEP (dotyczy głównie badań związanych z pre-rejestracją, tj. okresowych przed pierwszą rejestracją w PL). [1782]

– skorygowano regułę wyboru wyniku badania dla typu badania 'Dodatkowe – ubezpieczyciel’ (możliwym jest wynik negatywny) [1791]

[CEPIK]

– dodano możliwość określenia marki, modelu, wersji pojazdu przez bezpośrednie odpytanie serwerów CEP (dotyczy głównie badań związanych z pre-rejestracją, tj. okresowych przed pierwszą rejestracją w PL). [1782]

[RAPORTY]

– poprawiono błąd w raporcie Zestawienie sprzedaży -> sprzedaż [miesiąc] powodowany sytuacją, gdy do dokumentów płatności nie dodawano opłaty ewidencyjnej (zmieniono sposób wyliczania kolumny „Utarg wg kasy fisk.”). [1780]

[SYSTEM]

– w panelu przypomnień poprawiono nieprawidłowe oznaczenie tworzenia zewnętrznej kopii bazy danych w przypadku, gdy system operacyjny Windows rozpoznaje pendrive, na którym tworzona jest kopia jako dysk lokalny (Stałe Systemowe, opcja „Traktuj powyższą ścieżkę jako folder zewnętrzny”). [1729]

– optymalizowano działanie modułu tworzenia kopii bezpieczeństwa. [1792, 1793, 1794]

————————————————————-

11.1.5 [31-07-2018]

————————————————————-

[BTP]

– dodano możliwość kopiowania danych technicznych pojazdu z dowodu rejestracyjnego (BTP / uwagi). [1695]

– dodano automatyczne ustawienie marki, modelu i wersji pojazdu wg podanego numeru nadwozia / VIN pojazdu, w odniesieniu do istniejącej już w bazie kartoteki pojazdów. [1776]

– udoskonalono procedurę wyboru dokumentu identyfikującego pojazdu z danych CEP w przypadku wyszukiwania po serii i numerze tego dokumentu. [1779]

– zmodyfikowano uprawnienia do anulowania BTP, przyznając je automatycznie wszystkim diagnostom (kopiowanie uprawnień – operacja jednorazowa).[1713]

– usunięto błąd polegający na resetowaniu pola odpowiedzialnego za termin następnego BTP w momencie przekazywania tego badania z poczekalni do rejestru. [1704]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– zmodyfikowano procedurę wystawienia faktur do paragonów. [1770]

[CEPIK]

– zmodyfikowano procedurę wysłania BTP do CEP, po korekcie BTP. [1762]

[SMS]

– przewrócono prawidłowe funkcjonowanie dodawania wiadomości SMS poprzez użycie Czytnika DR. [1528]

[SYSTEM]

– dodano przycisk do strony funpage’a Facebook / IT.NORCOM. [1775]

————————————————————-

11.1.4 [23-07-2018]

————————————————————-

[BTP]

– zmodyfikowano procedurę przerwania BTP. [1675]

– mając na uwadze powyższa modyfikację – przebudowano okno rejestru BTP (nowa kolumna „Przyczyna przerwania”, wyróżnienie innym kolorem). [1675]

– przy korekcie BTP dodano blokadę usunięcia rodzaju badania „Okresowe przed I” jeżeli badanie i pojazd zostały już wysłane do CEP, i to w formie pre-rejestracji. [1570]

– poprawiono błąd wydruku rejestru BTP u tych diagnostów, którzy mieli ustawiony inny niż domyślny widok wyświetlanych kolumn w rejestrze BTP. [1758]

– zaktualizowano procedurę usuwania badań niezatwierdzonych i z poczekalni [1761]

– poprawiono błąd występujący na oknie wyszukiwania pojazdu (nowe BTP) przy użyciu kombinacji wyszukiwania 'czytnik DR’ + parametry „ręcznego” wyszukiwania pojazdu. [1760]

– dodano zabezpieczenie przed błędem powstającym poprzez podwójne kliknięcie na przycisk Nowe BTP (główne okno programu i rejestr BTP). [1765]

– poprawiono resetowanie jednostki licznika przy korekcie badania z poczekalni. [1767]

– zmodyfikowano procedurę badania zakończonego wynikiem negatywnym pod kątem powstających raportów statystycznych (usterki wpływające na bezpieczeństwo ruchu drogowego i/lub środowisko). [1768]

[FISKALNE]

– dla protokołów POSNET i THERMAL dodano wydruk NIPu dla paragonów imiennych i faktur. [1770]

[CEPIK]

– zmodyfikowano procedurę przerwania BTP. [1675]

– zaktualizowano słowniki marek, modeli i wersji pojazdów pod kątem zgodności z CEP

[CZYTNIK DR]

– zmodyfikowano procedurę zapisu BTP. [1764]

[RAPORTY]

– dodano opcję wyłączenia wydruku logo na zaświadczeniu dot. zmian konstrukcyjnych (Stałe systemowe -> Wydruk logo -> „Nie drukuj logo na załączniku ZK”). [1757]

– dodano nowy raport statystyczny „ilość BTP w poszczególnych latach, z podziałem na miesiące”. [1667]

– zaktualizowano raport „Lista pojazdów VW podlegających serwisowi” (dodano Wyróżnik SKP). [1723]

[SYSTEM]

– poprawiono błąd usunięcia niezatwierdzonych dokumentów płatności.

————————————————————-

11.1.3 [09-07-2018]

————————————————————-

[BTP]

– dodano możliwość tworzenia raportów dla pojazdów z grupy VW, podlegających akcji serwisowej dotyczącej emisji spalin w latach 2008-2015 (okno BTP, okno rejestru BTP). [1723]

– zgrupowano przyciski wydruku do jednego przycisku „Drukuj” (okno rejestru BTP). [1723]

– usunięto nieużywane przez ponad 5 lat załączniki SAM i SAM-P z okien rejestru BTP i BTP. [1723]

– dodano zabezpieczenie dla badań pojazdów wykorzystujących poczekalnię (praca wielostanowiskowa) [1726] [1746]

– zmodyfikowano zabezpieczenie przed wysłaniem BTP do CEP w przypadku, gdy jest ono otwarte na innym stanowisku. [1747]

– do rejestru BTP dodano pole „Wysłał do CEP”, wskazujące użytkownika, który przekazał BTP do CEP (domyślnie ukryte). [1747]

– dodano możliwość wprowadzenia dodatkowego opisu usterki przez diagnostę (okno uwagi / usterki pojazdu). [1749]

– na oknach uwag BTP i wyboru usterek zaktualizowano kolumny zawierające nazwy i grupy usterek. [1749]

– zaktualizowano historię korekt BTP. [1749] [1723]

– do kontroli poprawności zatwierdzanego BTP dodano walidację miękką dla wyniku negatywnego i braku zaznaczonych usterek. [1507]

– poprawiono ostrzeżenie o stanie licznika pojazdu, jeżeli pojazd przyjechał po raz pierwszy na daną SKP (korekta BTP). [1723][1708]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– poprawiono błąd dodawania kontrahenta do dokumentu sprzedaży (nazwa kontrahenta znalezionego w bazie danych zawiera kluczowe ciągi znaków np.: Insert, Drop itp.) [1744]

[CEPIK]

– aktualizowano procedurę przekazania BTP do CEP (opis usterki dodany przez diagnostę). [1749]

– zaktualizowano słowniki marek, modeli i wersji pojazdów pod kątem zgodności z CEP

[CZYTNIK DR]

– zmodyfikowano odczyt kodów paliwa (nowe dowody rejestracyjne). [1754]

[RAPORTY]

– zmodyfikowano wygląd rejestrów BTP. [1742]

– poprawiono wydruk rejestru sprzedaży (ustawa o VAT, dodano podsumowanie w przypadku wybranego diagnosty). [1642]

– aktualizowano raporty zaświadczenia BTP (dodatkowy opis usterki). [1749] [1730]

– dodano zapamiętywanie przez system wybranej opcji wydruku dokumentów BTP i sprzedaży, przy kolejnym wydruku program ustawi opcji wydruku (Oryginał, kopia itp) zgodnie z zaznaczonymi przez użytkownika opcjami wydruku poprzedniego dokumentu. [1748]

– dodano nowy raport („Zestawienia – raporty” -> „Statystyka” -> „BTP [pojazdy grupy VW, spaliny]”) z możliwość wydruku listy pojazdów z grupy VW podlegających akcji serwisowej. [1723]

[SMS]

– dodano znacznik w szablonach SMS-ów (możliwość rezygnacji z otrzymywania wiadomości SMS). [1753]

– na oknie importu SMS dodano opis formatu pliku importu. [1471]

[SYSTEM]

– ukryto stan kasy na oknie głównym, jeżeli suma jest większa niż 100 000 zł (wskazanie na nieużywaną opcję). [1404]

– przy wejściu do rejestru BTP dodano jednorazowe pytanie o aktualizacji programu, jeżeli dostępna jest nowa wersja. [1755]

– przed zamknięciem programu dodano sprawdzenie i wyświetlono zbiorczy komunikat o BTP niewysłanych do CEP lub znajdujących BTP w poczekalnie [1678]

[PRAWO]

– zaktualizowano bazę aktów prawnych.

————————————————————-

11.1.2 [18-06-2018]

————————————————————-

[BTP]

– dodano zabezpieczenie przy korekcie cech identyfikacyjnych pojazdu, mającej miejsce w badaniach z pre-rejestracją i już wysłanych do CEP. [1725]

– dodano mechanizm zabezpieczenia przed wysłaniem do CEP badań o numerze 0. [1735]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– poprawiono błąd w eksporcie dokumentów sprzedaży do formatu PC Biznes. [1738]

[FISKALNE]

– wprowadzono możliwość użycia interfejsu TCP/IP dla drukarek fiskalnych (opcja w trakcie testowania). [1728]

[CEPIK]

– dodano wyróżnienie kolorem stanu pojazdu w danych otrzymanych z CEPIK (Zarejestrowany, Pre-rejestrowany, Zarejestrowany – archiwalny itp.) . [1734]

[CZYTNIK DR]

– dodano możliwość odczytu dowodu rejestracyjnego za pomocą kamery internetowej (opcja w trakcie testowania). [1611]

[SYSTEM]

– przebudowano funkcjonalność panelu przypomnień (TDT). [1731]

– RODO – przebudowa funkcjonalności programu (moduł SMS, moduł Kontrahentów). [1374]

[RAPORTY]

– udostępniono wydruk zgody na przetwarzanie danych osobowych dla wszystkich badań, niezależnie od powiązania z kontrahentem, na wydruku dodano numer badania i numer telefonu jeżeli ten występuje. [1732]

– wprowadzono możliwość zmiany treści formularzu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Stałe systemowe -> Wydruki – Wydruk – inne). [1740]

————————————————————-

11.1.1 [24-05-2018]

————————————————————-

[BTP]

– dodano możliwość wprowadzenia numeru telefonu klienta dla badań z poczekalni. [1601][1648][1711]

– dodano możliwość przekazywania BTP do CEP bez danych o kraju poprzedniej rejestracji pojazdu [1712]

– w celu eliminacji błędu „[SKP-20032] Nie można wyszukiwać danych na datę z przyszłości” dodano programowe cofnięcie czasu przekazywanego na serwery CEP o 30 sekund [1716]

– poprawiono błąd będący konsekwencją nieprawidłowych danych pobranych z bazy CEP (brak marki pojazdu) [1714]

– na oknie BTP dodano funkcję sprawdzenia pojazdu grupy VW pod kątem akcji serwisowych wynikających z manipulacji poziomem emisji spalin [1718]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– poprawiono procedurę rozliczenia dokumentów przelewowych. [1715]

– poprawiono błąd przy eksporcie dokumentów handlowych w formacie WF-FaKir (brak danych kontrahenta w pliku eksportu dla dokumentów FV/PAR). [1717]

[RAPORTY]

– dodano statystykę pojazdów nie powracających na SKP. (funkcja znajduje się w fazie testów i dostępna jest dla ograniczonej ilości SKP) [1637]

[SYSTEM]

– do panelu przypomnień dodano daty ważności certyfikatu VPN i poświadczenia TDT dla SKP. [1510]

– zaktualizowano słowniki marek, modeli i wersji pojazdów pod kątem zgodności z CEP

[PRAWO]

– zaktualizowano bazę aktów prawnych.

————————————————————-

11.1.0 [07-05-2018]

————————————————————-
[BTP]

– na oknie rejestru BTP dodano informację o powiązanych dokumentach sprzedaży. [1639]

– na oknie historii badań pojazdu dodano funkcję kopiowania uwag z poprzedniego BTP. [1455]

– zaimplementowano obsługę błędu CEP przy braku dat(y) rejestracji. [1705]

– wprowadzono nowy wygląd listy usterek zaistniałych podczas BTP (zaświadczenie). [1707]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– na oknie rejestru dokumentów sprzedaży dodano informację o powiązanych BTP i poprawiono informację o pobranych opłatach CEP. [1342]

[SYSTEM]

– zaktualizowano słowniki marek, modeli, wersji pojazdów pod kątem zgodności z CEP.

– optymalizowano moduł przechowywania kopii bazy danych na serwerze Norcom (Norcom BACKUP). [1710]

————————————————————-

11.0.9 [13-04-2018]

————————————————————-
[BTP]

– dodano zabezpieczenie przed błędami podczas odczytu DMC pojazdu. [1593]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– poprawiono błąd generowania pliku dokumentów sprzedaży w formacie NORCOM.

– poprawiono mechanizm automatycznego uzupełnienia cennika w przypadku występowania ukrytych towarów / usług. [1628]

– zmieniono mechanizm wydruku długich nazw kontrahentów na drukarce fiskalnej POSNET (podział na kilka linii). [1702]

[CEPIK]

– poprawiono metodę pre-rejestracji pojazdu. [1700]

– zmieniono procedurę zapisu danych pozyskanych z odpowiedzi z CEP. [1701]

[KARTOTEKI]

– zmieniono mechanizm filtrowania danych w oknie kartoteki towarów i usług. [1698]

[RAPORTY]

– zmodyfikowano algorytm generowania comiesięcznego raportu sprzedaży. [1508]

[SYSTEM]

– dodano zabezpieczenie przed nadpisywaniem produkcyjnej bazy danych pustą bazą danych przy wcześniejszej utracie połączenia z serwerem MS SQL. [1699]

– zwiększono czas wykonania operacji zmniejszenia objętości bazy danych (timeout). [1694]

– poprawiono awaryjne zamknięcie programu podczas operacji optymalizacji baz danych, w przypadku, gdy nie istnieje baza CepikWzor. [1689]

————————————————————-

11.0.8 [03-04-2018]

————————————————————-

[BTP]

– poprawiono błąd „QtBTP not on edit or insert mode” występujący przy zatwierdzeniu BTP z poczekalni. [1683]

– dodano zabezpieczenie dublowania numeracji BTP przy przestawieniu przez użytkownika zegara systemowego do przodu lub do tylu. [1690]

– zlikwidowano wolne działanie mechanizmu sprawdzenia poprawności BTP przed zapisem badania. [1690]

[CEPIK]

– dodano optymalizację bazy słowników CEP. [1689]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– poprawiono błąd eksportu dokumentów płatności formatu CSV v. 3.0 z poziomu rejestru dokumentów płatności. [1681]

– wprowadzono zmiany w formacie eksportu INSERT/RewizorGT (nowa opcja Stałych systemowych -> „Kwoty netto/brutto eksportowanego dokumentu sprzedaży pomniejszaj o wartość Opłaty Ewidencyjnej”). [1688]

– w oknie eksportu dokumentów płatności dodano pole „Numer dokumentu”, ustawiono domyślne szeregowanie po tym polu. [1691]

[SYSTEM]

– dodano funkcję tworzenie i przeniesienia części danych do bazy archiwum. [1640]

– zoptymalizowano bazę danych, zmniejszono objętość niektórych tabel. [1686]

————————————————————-

11.0.7 [15-03-2018]

————————————————————-

[BTP]

– poprawiono błąd walidacji miękkiej występujący podczas zatwierdzeniu BTP, występujący w przypadku zmiany typu dokumentu identyfikującego pojazd [1608].

– wprowadzono nową regułę kontroli poprawności wyboru rodzaju badania, eliminując tym samym kolejne błędy w dokumencie płatności. [1615]

– do kontroli poprawności (walidacja miękka) dodano wskazania licznika przebiegu pojazdu (wykorzystanie danych poprzedniego BTP i danych CEP – wartość większa niż 50 tys. km), dodano ostrzeżenie o dużym stanie licznika (walidacja miękka, wartość większa niż 1 milion km). [1496]

– do kontroli poprawności BTP dodano sprawdzenie rodzaju dokumentu pojazdu – wynik „negatyw + zatrzymany dowód” jest dostępny tylko wówczas, gdy pojazd posiada polski dowód rejestracyjny. [1677]

– dla poczekalni poprawiono błąd nieprawidłowej wartości czasu trwania BTP i diagnosty tworzącego rekord BTP. [1672]

– poprawiono błąd nieprawidłowego wyświetlania opcji dostępnych z poziomu poczekalni, przy pierwszym wejściu do okna. [1641]

[CEPIK]

– aktualizowano marki, modele, wersje pojazdów. [1673]

– dodano usprawnienia współpracy z NorcomConnectorem (walidacja unikalności portu lokalnego, udogodnienia monitoringu ustawień dla administratora itp.) (dotyczy systemów z usługami terminalowymi). [P193]

– dodano zabezpieczenie przed nadpisywaniem badań w CEP niewłaściwymi danymi pojazdu (dotyczy przypadku zmiany firmy prowadzącej SKP na inną, z identycznym wyróżnikiem SKP, przy jednoczesnym resecie numeracji BTP). [1680]

[SMS]

– uniezależniono opcję „Import SMS z pliku” od licencji na moduł SMS. [1609]

– aktualizowano tabele dni wolne dla 2019, 2020, 2021 r. [1679]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– zmodyfikowano mechanizm automatycznego uzupełnienia cennika tak, aby ten wykorzystywał DMC pojazdu (przy jednoczesnym braku homologacji pojazdu). [1593]

– do eksportu dokumentów płatności dodano możliwość określenia jakie rodzaje dokumentów mają być eksportowane (Stałe systemowe -> Dokumenty płatności i magazynowe -> Eksport do systemów FK). [1676]

————————————————————-

11.0.6 [05-03-2018]

————————————————————-

[BTP]

– dodano blokadę usunięcia BTP z poczekalni w przypadku, gdy zostało ono zatwierdzono na innym stanowisku. [1661]

– usunięto funkcjonalność Czarnej Listy Pojazdów. [1572]

– poprawiono nazwy załączników BTP na oknie anulowania BTP. [1458]

– dodano sprawdzenie czy wyszukiwany pojazd nie znajduje się w poczekalni (sprawdzenie dla nowego BTP, wg nr nadwozie / podwozia). [1506]

[CEPIK]

– dodano automatyczne wyłączenie modułu komunikacji z CEPIK (przy uruchomieniu programu, w przypadku błędu inicjalizacji połączenia z CEP). [1645]

[KARTOTEKI]

– poprawiono błędne oznaczenie usterki dla 7.1.2. [1643]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– dodano eksport dokumentów sprzedaży do systemu Rewizor/Rachmistrz GT (INSERT). [1623]

– dodano nową wersję eksportu dokumentów sprzedaży do formatu NORCOM. [1663]

– poprawiono błąd „index out of bounds” pojawiający się przy wystawianiu paragonów/faktur. [1627]

– dodano nową wersję eksportu dokumentów sprzedaży do formatu CSV (dodano pole „Termin płatności”). [1671]

[SYSTEM]

– dodano zabezpieczenie przed jednoczesnym uruchamianiem poprawek na dwóch stanowiskach. [1664]

– zoptymalizowano mechanizm uruchomienia poprawek systemu, przyspieszono uruchomienie systemu. [1665]

– dodano zabezpieczenie przed brakiem dostępu do katalogu używanego przy aktualizacji programu. [1666]

– usunięto nieużywane okna systemu. [1547]

– usunięto nieużywany moduł integracji z systemem Automaster. [1669]

———————————————————–

11.0.5 [15-02-2018]

————————————————————-

[RAPORTY]

– dodano możliwość wydruku zaświadczenia z BTP (w tym VAT/CIT/PIT i wtórnik) na jednej stronie formatu A4 (dostępne poprzez Stałe systemowe -> Wydruki -> Wydruk badań -> Drukuj zaświadczenie na jednej stronie formatu A4) [1649]

– dodano możliwość wydruku zaświadczenia z BTP z kodami Aztec, opisującymi pola nr rejestracyjny / nr nadwozia (dostępne poprzez Stałe systemowe -> Wydruki -> Wydruk badań -> Drukuj kod Aztec z numerem rejestracyjnym i numerem nadwozia) [1650]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– dodano nową wersję eksportu dokumentów płatności formatu SYMFONIA [1653]

– dodano nową wersję eksportu dokumentów płatności formatu CSV [1655]

[JPK]

– Dodano możliwość generowania raportów JPK z oznaczeniem ich jako korekty wcześniejszych deklaracji [1656]

– Umożliwiono grupowanie pozycji dokumentów handlowych na potrzeby raportu JPK-VAT [1657]

———————————————————–

11.0.4 [05-02-2018]

————————————————————-

[BTP]

– dodano moduł obsługi komunikacji CEPIK 2.0 dla SKP działających za pośrednictwem pulpitów zdalnych (dotyczy systemów z usługami terminalowymi) [1511]

– usprawniono procedurę wysyłki pojazdów do CEPiK [1599] [1632]

– przebudowano procedury wysyłki BTP do CEP w odniesieniu do niespodziewanych błędów komunikacji z CEP (np. Forbidden – 403). [1599]

– zmodyfikowano algorytm numeracji badań technicznych (wersja sieciowa) [1631]

– dodano permanentny podgląd danych pojazdu otrzymanych z CEPIK (okno edycji/podglądu badania) [1542]

– dodano wyróżnienie kolorem istotnych danych pojazdu, zwróconych przez system CEP [1629]

– dodano funkcję sprawdzającą i korygującą badania pojazdów z krótkim numerem nadwozia (dostęp wyłącznie przez serwis) [1632]

– zmodyfikowano procedurę anulowania nieprawidłowo wprowadzonego BTP, także w CEP [1632] [1584]

– w oknie bieżącego BTP i na liście badań oczekujących w poczekalni dodano pole informujące o czasie, jaki upłynął od momentu rozpoczęcia badania technicznego [1633]

– wprowadzono dodatkową kontrolę nieprawidłowej (niekompletnej) transmisji do systemu CEP (dotyczy badań przekazanych do Ewidencji przy braku informacji zwrotnej na ten temat) [1634]

[JPK]

– w raporcie JPK-FA wprowadzono możliwość pominięcia kwot pozycji sygnowanych stawką NP, widocznych w podsumowaniach faktur (opcja, wartość domyślna pomijaj) [1638]

[RAPORTY]

– skorygowano nieprawidłowe ustawienie daty następnego badania na zaświadczeniu BUS 100 (wyłącznie badanie dodatkowe, bez okresowego) [1634]

————————————————————-

11.0.3 [16-01-2018]

————————————————————-

[BTP]

– dodano dodatkowe zabezpieczenie przed nieprawidłowym dowiązywaniem się badanego pojazdu do pojazdów w CEPIK (dotyczy pojazdów o krótkim numerze podwozia / nadwozia). [1599]

– dodano możliwość odpytania Ewidencji CEP o dane pojazdu dowiązanego do bieżącego BTP (rejestr BTP). [1599]

– dodano okno wyboru pojazdu z listy pojazdów wyszukanych w CEPIK, wg zadanego kryterium. [1599]

– dodano okno wyboru pojazdu z listy pojazdów wyszukanych w CEPIK, przy wysłaniu badania stworzonego w trybie offline (tryb awaryjny). [1599]

– dodano możliwość stworzenia kartoteki nowego pojazdu w lokalnej bazie danych i wykonaniu na nim BTP nawet w przypadku, gdy pojazd o wskazanym numerze nadwozia / podwozia już istnieje w bazie danych (dotyczy głównie pojazdów o krótkim numerze nadwozia / podwozia). [1599]

– dodano dodatkowe zabezpieczenie przed nieprawidłowym dowiązywaniem się badanego pojazdu do pojazdów w lokalnej bazie danych (dotyczy głównie pojazdów o krótkim numerze podwozia / nadwozia). [1599]

– zmniejszono dopuszczalną długość numeru rejestracyjnego pojazdu do 2 znaków. [1595]

– powiązano kontrolę poprawności stanu licznika w BTP z rodzajem pojazdów (pojazdy silnikowe). [1576]

– aktualizowano podstawę prawną w uwagach do załącznika VAT/PIT/CIT. [1573]

– zaktualizowano raporty działania systemu. [1607]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– poprawiono automatyczne uzupełnienie cennika na dokumencie płatności dla badania poprawkowego (pozycja opłaty ewidencyjnej). [1582]

– poprawiono nazwę pozycji cennika dla opłaty ewidencyjnej. [1583]

– zablokowano możliwość usunięcia innego niż ostatni dokumentu sprzedaży. [1533]

– poprawiono prezentację danych pobranych z GUS (zamiana kodów unicode na odpowiadające im znaki). [1575]

– dodano eksport dokumentów płatności do systemu WH-FaKir. [1600]

[DOKUMENTY JPK]

– poprawiono błąd zaokrąglania kwoty podatku VAT w JPK_VAT. [1605]

[KARTOTEKI]

– umożliwiono wybranie pustego przedrostka adresu w kartotece kontrahentów (brakujące przedrostki – np. „rondo” – można wpisać w polu edycyjnym razem z nazwą). [1577]

[RAPORTY]

– przywrócono wydruk słowa „DUPLIKAT” na fakturach w przypadku wyboru tego rodzaju wydruku – niezależnie od wartości ustawienia systemowego. [1591]

– aktualizowano podstawę prawną w oświadczeniu o zmianach konstrukcyjnych. [1483]

[SYSTEM]

– wyłączono przekopiowanie pliku backupu do ścieżek dodatkowych w przypadku kopii przesyłanej do NORCOM.Backup. [1499]

————————————————————-

11.0.2 [02-01-2018]

————————————————————-

[BTP]

– poprawiono błąd nieprawidłowego ustawienia daty następnego badania dla badania poprawkowego (tylko użycie szybkiego zakresu – 6/12/24 miesiące). [1560]

– dla badania korygowanego w trybie offline ustawiono „żółty status”, skrócono zbyt długi napis „Badanie poprawkowe do:…”. [1560]

– poprawiono błąd zapisu plików dodawanych przy korekcie BTP (zmiany konstrukcyjne). [1562]

– poprawiono błędne kody CEPIK dla niektórych usterek. [1561]

– poprawiono błąd występujący w przypadku braku daty wydania DR w danych pojazdu pozyskanych z CEPIK. [1048]

– wprowadzono nowy mechanizm nadawania numeracji BTP, pozwalający uniknąć nieprawidłowości w tym zakresie. [1529]

– poprawiono status CEPIK w rejestrze BTP dla badań pojazdów zabytkowych.. [1587]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– poprawiono błąd powstający przy próbie zapisu faktury do dokumentów WZ. [1579]

[DOKUMENTY JPK]

– poprawiono błąd przy zapisie pliku JPK, powstający w sytuacji, gdy nie wskazano katalogu plików w ustawieniach systemowych. [1559]

– dodano wypełnienie domyślnej ścieżki plików w ustawieniach systemowych, gdy jest ona pusta. [1569]

– dodano datę korekty w JPK_FA, dodano parametr pozwalający pomijać pozycje ze stawką NP w JPK_FA. [1578]

[SMS]

– zaktualizowano tablice numeracji dla ruchomych publicznych sieci telefonicznych. [1586]

[PRAWO]

– usunięto gałąź 'TOP’ w module aktów prawnych. [1568]

————————————————————-

11.0.0.1 [14-12-2017]

————————————————————-

[BTP]

– poprawiono procedurę filtrowania, dostępnego na oknie wyboru rodzaju BTP. [1550]

– poprawiono błędne ustawienie użytkownika/diagnosty (edycja BTP z poczekalni). [1557]

– poprawiono błąd przywracania wartości domyślnych wpisu do dokumentu, opłaty ewidencyjnej i daty następnego badania (edycja BTP z poczekalni). [1558]

[RAPORTY]

– wykonano drobne poprawki w raporcie zaświadczenia z BTP [1549, 1551]

– dodane nowe zestawienia sprzedaży (raport): „Rejestr VAT” [1556]

– zmieniono raport „Sprzedaż [szczegółowy]” (dawny raport Rejestr VAT, usunięto sekcję „wg Ustawy VAT”). [1556]

[CZYTNIK DR]

– poprawiono mechanizm rozszyfrowania typu pojazdu (pole D.2) przy porównaniu danych pojazdu [1552]

[PRAWO]

– zaktualizowano bazę aktów prawnych. [1527]

————————————————————-

11.0.0.7119 [11-12-2017]

————————————————————-

[BTP]

– Poprawiono błąd „Error covert null to OleStr”, losowo powstający po wyborze rodzaju BTP. [1543]

– Dodano odświeżanie rejestru BTP po odpytaniu informacji o badaniu w CEPIK 2.0. [1544]

– Poprawiono mechanizm autoryzacji korekt badań technicznych (korekta BTP poprzez autoryzację kodem administratora). [1525]

– Poprawiono błąd resetowania ustawień widocznych kolumn w rejestrze BTP i w rejestrze poczekalni. [1534]

– Dodano odczytywanie i przenoszenie do bazy danych organu wydającego dokument z danych CEPIK. [1539]

– Zablokowano możliwość wyboru „wpisu do dokumentu”, gdy wynik określono na negatywny lub negatywny + dowód. [1540]

– Zablokowano możliwość zapisu badania, gdy wybrano usterki stwarzające zagrożenia, a nie zaznaczono „negatywny + dowód”. [1541]

– Dodano zapobieganie resetowaniu daty następnego badania przy wejściu do okna uwag. [1546]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– Poprawiono eksport dokumentów płatności formatu OptimaXML (dodano opłatę ewidencyjną jako osobną pozycję). [1536]

– Poprawiono eksport dokumentów płatności formatu SYMFONIA (dodano opłatę ewidencyjną jako osobną pozycję). [1545]

– Poprawiono błąd w eksporcie AGROBEX (po dodaniu opłaty NP, faktury bez NP były przesunięte o 1 pozycję w dół). [1531]

[DOKUMENTY JPK]

– Dodano pomijanie pozycji ze stawką NP w plikach JPK_VAT. [1537]

– Dodano nowy format JPK_VAT, obowiązujący od 1 stycznia 2018. [1538]

[USTAWIENIA SYSTEMU (Stałe systemowe)]

– Dodano zabezpieczenie przed błędami, gdy użytkownik nie wskaże w tygodniu ani jednego dnia roboczego (dotyczy modułu SMS). [1535]

————————————————————-

11.0.0.7101 [07-12-2017]

————————————————————-

[BTP]

– Uruchomiono moduł CEPIK 2.0. [1048, 1219, 1233, 1241, 1279, 1473, 1491]

– Wprowadzono blokadę wysłania do CEP-a niezatwierdzonego BTP. [1048]

– Poprawiono błąd pytania o pojazd na „dane z przyszłości”, zmieniono przekazywany czas na czas serwera MS-SQL z opóźnieniem 5 sekund. [1048]

– Poprawiono błąd PRE-REJESTRACJI pojazdu, program wybierze max nacisk na oś wśród wszystkich pół nacisków osi podanych w zakładce DIP. [1048]

– Poprawiono błąd wyszukiwania pojazdu w przypadku braku NrRej w danych CEPIK. [1048]

– Dodano automatyczne wyszukiwanie pojazd wg Nr dowodu rejestracyjnego, gdy CEPIK zawraca komunikat o więcej niż 50 znalezionych pojazdów wg VIN (dotyczy przypadku użycia Czytniku DR). [1048]

– Poprawiono funkcję kopiowania danych załącznika TDT z poprzedniego BTP. [1048]

– Poprawiono funkcję nadania kolejnego nr dla BTP – dla uniknięcia resetu numeracji od 1. [1532]

– Zmieniono okno informujące o rozpoczęcia numeracji BTP od 1. [1529]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– Poprawiono eksport dokumentów płatności formatu NORCOM (dodano opłatę ewidencyjną jako osobną pozycję). [1530]

– Poprawiono eksport dokumentów płatności formatu AGROBEX (dodano opłatę ewidencyjną jako osobną pozycję). [1531]

[RAPORTY]

– zmiana wydruków faktur (ukrywanie Oryginał/Kopia zgodnie z parametrem wywołania raportu – ten zależy od stałej systemowej DrukujOryginalKopia)

————————————————————-

10.10.6 [31-08-2017]

————————————————————-

[BTP]

– [!!!] dodano mechanizm pozwalający na pobranie opłaty przed wykonaniem badania. [1495]

– dodano możliwość pominięcia ilości miejsc siedzących w badaniu zabytkowym przyczepy. [1482]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– [!!!] wprowadzono mechanizm dodania opłaty ewidencyjnej jako osobną pozycję do dokumentu płatności. [1503]

[JPK]

– aktualizowano mechanizm generowania pliku JPK, uwzględniono w nim faktury do paragonu. [1500]

– wyłączono raportowanie faktur do paragonu, gdy wybrano zbiorcze raportowanie dokumentów zafiskalizowanych. [1501]

[PRAWO]

– zaktualizowano załączniki i statusy aktów prawnych, dodano pole „Data wygaśnięcia”. [1502]

————————————————————-

10.10.5 [21-07-2017]

————————————————————-

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– poprawiono podsumowanie końcowe na rejestrze dokumentów płatności (przeglądanie; grid), obecnie program nie zlicza faktur do paragonu. [1315]

[JPK]

– umożliwiono raportowanie faktur do paragonu zamiast samego paragonu. [1487]

– zaktualizowano bibliotekę modułu JpkLib, służącą do wysyłania plików JPK bezpośrednio na serwery Ministerstwa Finansów. [P173]

[RAPORTY]

– poprawiono zawartość pola miejscowość w nagłówku zaświadczenia ADR i ADR MON (obecnie: siedziba SKP). [1486]

[PRAWO]

– zaktualizowano bazę aktów prawnych. [1498]

[SYSTEM]

– zaktualizowano instalator systemu STACJA.SQL. [P176, P177]

————————————————————-

10.10.4 [04-07-2017]

————————————————————-

[BTP]

– dla dostępnych podczas badania urządzeń TDT dodano pole „Uwagi dodatkowe”, automatycznie drukujące się na zaświadczeniu BTP. [1478]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– poprawiono błąd usuwania dokumentu płatności ze zmienionym statusem fiskalizacji [1481]

[SYSTEM]

– rozszerzono możliwość pracy serwisu firmy IT.NORCOM (pomoc zdalna) o indywidualne zmiany w bazie danych klienta. [1469]

– dla okien „FV” i „Sprawozdanie CEPiK” poprawiono mechanizm automatycznego zamknięcia okna, gdy użytkownik dokonuje wyboru z rozwijanej listy, która wychodzi poza granice okna. [1480]

————————————————————-

10.10.3 [17-05-2017]

————————————————————-

[BTP]

– poprawiono błąd resetowania numeracji BTP w momencie zapisywania badania do bazy danych. [1436]

– poprawiono błąd polegający na ukrywaniu się załączników BTP, przy edycji badań z poczekalni. [1468]

– poprawiono błąd umożliwiający korektę niektórych pół załącznika ADR, w trybie podglądu BTP. [1467]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– poprawiono błąd dotyczący VAT, powstający podczas korekty faktury wewnętrznej, przy dodaniu nowej pozycji do dokumentu. [1470]

————————————————————-

10.10.2 [10-05-2017]

————————————————————-

[BTP]
– zaktualizowano procedurę zapobiegania nieprawidłowej numeracji BTP (po wystąpieniu błędów w trakcie zatwierdzenia BTP). [1436]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]
– dodano podsumowanie pozycji dokumentu i opłat ewidencyjnych dla noty księgowej. [1465]

[SMS]
– dodano możliwość eksportu listy zaplanowanych wiadomości (SMS) do pliku tekstowego, pod warunkiem filtrowania po konkretnym numerze telefonu. [1457]

[PRAWO]
– poprawiono błąd aktualizacji plików aktów prawnych. [1464]

[SYSTEM]
– poprawiono mechanizm automatycznego uruchomienia serwera MS SQL przy starcie programu. [1466]

————————————————————-

10.10.1 [20-04-2017]

————————————————————-

[BTP]

– zaktualizowano procedurę zapobiegania nieprawidłowej numeracji BTP (po wystąpieniu błędów w trakcie zatwierdzenia BTP). [1436]

– dodano zbiorczy komunikat obsługi formularza BTP, zawierający tak błędy krytyczne, jak i zwrócenie uwagi (kliknięcie na przycisk „OK”). [1452]

– zaktualizowano procedurę kontroli poprawności danych BTP. [1452]

– usunięto nieużywany załącznik „GAZ” (przycisk) dla nowych BTP. [1454]

[PRAWO]

– zaktualizowano bazę aktów prawnych. [xxxx]

[SYSTEM]

– w trybie testowym – dla wybranych SKP – uruchomiono mechanizm przekazywania kopii bazy danych do „chmury” / na serwer zewnętrzny. [1406]

– dodano mechanizm pomijania kopii bazy danych (koniec pracy), gdy podczas potwierdzenia zakończenia pracy programu przytrzyma się klawisz CTRL. [1453]

– zaktualizowano i zastosowano – dla wszystkich okien programu – mechanizm automatycznego zamknięcia okna po kliknięciu poza jego obszarem. [1456]

————————————————————-

10.10.0 [30-03-2017]

————————————————————-

[BTP]

– dodano procedurę zapobiegania resetowania się numeracji BTP po wystąpieniu błędów BTP do bazy danych. [1436]

– poprawiono procedury zapisu BTP przy operacjach na badaniach z poczekalni. [1422]

– dodano procedurę kopiowania danych załącznika tachografu dla BTP poprawkowego, z badania pierwotnego (negatywnego). [1438]

– udostępniono przycisk przeglądu wyniku danych pobranych z linii diagnostycznej (tryb przeglądania BTP). [1446]

– dodano komunikat ostrzegawczy, gdy od ostatniego BTP minęło więcej niż 5 dni (ostrzeżenie o aktualności bazy danych). [1447]

– dodano mechanizm automatycznego usunięcia przy starcie programu BTP niezatwierdzonych, starszych niż 1 dzień . [1448]

– dla wybranych SKP uruchomiono mechanizm podpięcia do bieżącego BTP wyników pobranych z linii diagnostycznej (tryb testowy)

[SMS]

– na oknie zaplanowanych wiadomości (SMS) dodano możliwość masowego anulowania zaznaczonych wiadomości (skróty Ctrl+A, Ctrl+I). [1359]

[KARTOTEKI]

– poprawiono korektę danych kontrahenta z poziomu kartoteki, program automatycznie uzupełni pole „kod kontrahenta” jeżeli był on pusty w momencie korekty. [1429]

– poprawiono błąd usuwania pojazdu z kartoteki pojazdów, gdy był on użyty na badaniu niezatwierdzonym BTP. [1427]

[RAPORTY]

– zaktualizowano raporty systemu (rejestry BTP, VAT, KP, KW, statystyka, inne), wprowadzono wybór szybkiego zakresu, uporządkowano listę wyboru użytkownika na raporcie. [1421] [1425][1449] [1450]

– zaktualizowano raport statystyki finansowej w rozbiciu na diagnostów, w stopce dodano podsumowanie dokumentów dla każdego diagnosty. [1425]

[SYSTEM]

– dodano mechanizm zapobiegania powstawania błędu „Devision by 0” przy przelogowaniu użytkownika. [1433]

– w trybie testowym dla wybranych SKP uruchomiono mechanizm przekazywania kopii bazy danych do „chmury” / na serwer zewnętrzny. [1406]

————————————————————-

10.9.9 [02-03-2017]

————————————————————-
[BTP]

– dodano nową opcje do programu (Stałe systemowe -> Badanie techniczne pojazdu -> Opłata ewidencyjna -> „Generuj dokument KP dla opłaty ewidencyjnej”) pozwalającą globalnie włączyć / wyłączyć mechanizm wystawienia dokumentów kasowych dla opłat ewidencyjnych CEPIK. [1366]

– poprawiono mechanizm generowania numeru kolejnego BTP, celem zapobieżenia powstawania zdublowanej numeracji przy pracy na kilku stanowiskach. [1422]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– poprawiono błąd powodujący nieprawidłowe wyświetlenie informacji o dokonanych korektach (dokument płatności). [1398]

– zaktualizowano format eksportu dokumentów płatności do systemu OPTIMA. [1402]

– zaktualizowano mechanizm wystawienia faktur do dokumentów WZ w przypadku uruchomionego modułu magazynowego. [1412]

– dodano nową opcje do programu (Stałe systemowe -> Badanie techniczne pojazdu -> Opłata ewidencyjna -> „Generuj dokument KP dla opłaty ewidencyjnej”) pozwalającą globalnie włączyć / wyłączyć mechanizm wystawienia dokumentów kasowych dla opłat ewidencyjnych CEPIK. [1366]

[RAPORTY]

– do wydruku rejestru VAT dodano kolumnę z numerem paragonu drukarki fiskalnej. [1397]

– do wydruku rejestru VAT dodano grupowanie po dniu wystawienia dokumentu płatności, poprawiono szeregowanie rekordów wg daty utworzenia dokumentu i skasowano szeregowanie wg symbolu. [1356]

– na wydrukach rejestru BTP poprawiono dane diagnosty dokonującego korektę. [1409]

– poprawiono wydruk dla noty księgowej, przy występowaniu nabywcy / odbiorcy na dokumencie płatności. [1413]

[SYSTEM]

– poprawiono ustawienie pól „data od” i „data do” na początek i koniec roku, gdy użytkownik zaczyna zmieniać wartość pola „Rok”, na kontrolce zakresu wyświetlanych danych. [1383]

– dodano możliwość określenia członkostwa w grupach systemu przy dodaniu nowego użytkownika. [1417]

– dodano zabezpieczenie przed brakiem uprawnienia zapisu do rejestru Windows. [1419]

– dodano ustawienie systemu pozwalające przedłużyć czas przeznaczony dla wykonania kopii bezpieczeństwa bazy danych (dotyczy dużych baz danych lub działania programu na słabszych komputerach). [1423]

– poprawiono proces raportowania informacji technicznej programu przy braku dostępu do Internetu. [1430]

[BAZA DANYCH]

– dodano wersja testowa modułu przekazywania kopii bazy danych do „chmury”. [1406]

————————————————————-

10.9.8 [09-02-2017]

————————————————————-
[BTP]

– poprawiono błąd programu powstający przy kopiowaniu załączników do badania poprawkowego. [1358]

– poprawiono raport zaświadczenia ADR w przypadku, gdy pojazd posiada elementy „MEMU”. [1384]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– wprowadzono nowy dokument płatności – Nota księgowa. [1361]

– uruchomiono mechanizm automatycznego uzupełnienia cennika po dodaniu BTP na dokument płatności w przypadku, gdy użytkownik tworzy dokumenty płatności z menu głównego programu („ręcznie”). [1372]

[.JPK]

– dodano możliwość wprowadzenia danych z raportów fiskalnych przed generowaniem JPK_VAT – zamiast raportowania każdego paragonu osobno. [1394]

– dodano obsługę formatu JPK_VAT (2), obowiązującego od 01.01.2017. [1405]

[FISKALNE]

– wprowadzono nowe funkcje dla protokołu Posnet (drukarka fiskalna): numeru konta dla faktur przelewowych, informacja o opłatach ewidencyjnych CEPiK na wydrukach. [1382]

– dla w/w protokołu poprawiono błąd zakańczania niektórych faktur drukowanych na drukarce fiskalnej [1382]

[PRAWO]

– dodano mechanizm automatycznego pobierania brakujących aktów prawnych ze stron Sejmu RP. [1388]

– zaktualizowano bazę aktów prawnych. [1387]

[RAPORTY]

– do raportu statystycznego podsumowania finansowego dodano podsumowanie ilości badań w wybranym zakresie. [1338]

– dodano stosowny raport dla wartości noty księgowej. [1361]

– zaktualizowano raporty rejestrów sprzedaży VAT wg nowego rodzaju dokumentu „nota księgowa”. [1361]

[SYSTEM]

– poprawiono mechanizm raportujący o nowej wersji programu, obecny w prawej dolnej części okna głównego. [1289]

– dodano okno przeglądania historii logowania użytkowników do programu. [1376]

– zaktualizowano listę uprawnień użytkownika systemu. [1393]

– dodano mechanizm automatycznego zamknięcia okien programu po kliknięciu poza jego obszarem. [1395]

– dodano mechanizm uruchomienia zdalnej pomocy serwisu IT.NORCOM bezpośrednio z programu „Administracja -> Zdalny serwis”. [1400]

– wprowadzono blokadę automatycznej aktualizacji programu przez dodanie parametru „-iw”. [1390]

——————————————-

10.9.7 [16-01-2017]

————————————————————-

[BTP]

– dodano przycisk kopiowania danych załącznika TDT/UDT z ostatniego badania, w którym zostały one określone. [1304]

– poprawiono błąd w sprawozdaniu CEPIK polegający na nieprawidłowym podliczeniu wykonanych BTP oraz opłat ewidencyjnych w przypadku, gdy nastąpiła zmiana podmiotu organizacyjnego (zmieniono właściciela SKP, firma itp). [1373]

– zaktualizowano wydruk zaświadczenia BTP bez objaśnień, zgodnie ze wzorem ustawowym. [1375]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– dodano pytanie o potrzebę wystawienia dokumentów kasowych dla potrzeb faktury wewnętrznej. [1369]

– dodano nową opcje do stałych systemowych, która pozwała uniknąć drukowania na dokumencie płatności NIP-u Wystawcy. [1378]

[KARTOTEKI]

– przebudowano proces uzupełnienia rachunku bankowego na oknie edycji rachunków bankowych. [1370]

– przy zmianie numeru telefonu w danych kontrahenta, jeżeli do „starego” numeru telefonu są zaplanowane wiadomości SMS, dodano stosowny komunikat informujący o tym fakcie. [1346]

[PRAWO]

– zaktualizowano bazę aktów prawnych. [1377]

[SYSTEM]

– poprawiono błąd programu powstający przy pierwszym uruchomieniu programu i wprowadzeniu ustawień początkowych dla nowego klienta. [1213]

– skasowano możliwość określenia pierwszego użytkownika programu (login, imię, nazwisko) w ustawieniach początkowych  dla nowego klienta (domyślnym użytkownikiem jest Administrator). [1223]

– program zweryfikowano w oparciu o ustawę o ochronie danych osobowych. [1358]

————————————————————-

10.9.6 [03-01-2017]

————————————————————-

[BTP]

– przywrócono przycisk „Drukuj listę” na oknie rejestru BTP, zreorganizowano układ przycisków. [1367]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– poprawiono błędną nazwę kolumny na wydruku dokumentu płatności (FV A4). [1364]

– zablokowano możliwość korzystania z funkcji JPK w wersji DEMO. [1267]

[KARTOTEKI]

– poprawiono błąd zmiany litery drukarki fiskalnej w kartotece stawek VAT. [1365]

[PRAWO]

– zaktualizowano bazę aktów prawnych. [1324, 1362]

– rozszerzono możliwości wyszukiwania aktów prawnych w oknie „Akty prawne w zakresie badań technicznych”. [1327]

Slide 1
Nie bój się dużego kroku. Nie pokonasz przepaści dwoma małymi.
David Lloyd George
Slide 1 - copy
Praca oddala od nas trzy wielkie niedole: nudę, występek i ubóstwo.
Voltaire
Slide 1 - copy
Lepiej zaliczać się do niektórych, niż do wszystkich.
Andrzej Sapkowski
Slide 1 - copy
W życiu każdego człowieka są dwa wielkie dni – pierwszy, w którym się rodzimy i drugi, w którym odkrywamy po co.
William Barclay
Shadow

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą,
pozostaw numer telefonu – oddzwonimy.

Administratorem pozostawionych danych będzie IT.NORCOM sp. z o.o. sp. k. Wpisane dane będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes). Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich dostępu, sprostowania, usunięcia oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Więcej informacji link


Formularz kontaktowy

Administratorem pozostawionych danych będzie IT.NORCOM sp. z o.o. sp. k. Wpisane dane będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes). Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich dostępu, sprostowania, usunięcia oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Więcej informacji link