Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - CEPIK 2

FAQ czyli najczęściej zadawanie pytania …

 

Sposób wykonywania badań technicznych

[HAK, badanie dodatkowe, sposób postępowania]

[Brak niektórych rodzajów badań]

[Pojazdy resortowe, badanie pojazdu]

[Pojazd z zagranicy, ważne badanie techniczne]

[Pojazdu nie ma w CEPiK-u, dowolne BTP, w tym na skierowanie z WK]

[Okresowe + dodatkowe, badania łączone]

[Korekta BTP, anulowanie BTP, anulowanie PRE-REJESTRACJI]

[Marka, model, typ, wyszukiwanie w słownikach, dodawanie nowych pozycji]

[Zwrot elektronicznie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego]

[Zwrot fizycznie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego]

[Inne czynności – umieszczenie cech identyfikacyjnych]

 

Opłata ewidencyjna

[Opłata ewidencyjna, sposób jej pobierania]

[Opłata ewidencyjna, dokument sprzedaży a drukarka fiskalna, stawki VAT]

[Opłata ewidencyjna, sprawozdanie za listopad]

 

Sprawy finansowe, dokumenty sprzedaży

[Eksport rejestru sprzedaży, obsługiwane formaty]

[Oryginał i kopia na Fakturze]

[Faktura, odwrotne obciążenie]

[Plik JPK]

 

System STACJA.SQL – budowa i funkcjonalności

[Zaświadczenie z BTP, na jednej stronie]

[Rejestr BTP, kolory kropek]

 

Błędy generowane przez system STACJA.SQL / system CEP 2.0

[Błąd, 403]

[Błąd, SKP-20999]

[Błąd, SKP-20032, data z przyszłości]

[Błąd, SKP-20025, istnieje badanie o tym samym numerze]

[Błąd, kod słownika]

[Błąd, kod usterki]

[Błąd, kody błędów systemu CEP (spis)]

 

System Informatyczny CEPiK

[Niezgodności w danych z CEP]

[VPN, kanał blokuje Internet i ruch sieciowy]

 


ODPOWIEDZI …

 

[HAK]
Badanie dodatkowe pojazdu przystosowanego do ciągnięcia przyczep nie jest przesyłane do CEP. Mam czerwoną kropkę w rejestrze BTP.

Zgodnie z dzisiejszymi warunkami technicznymi i logicznymi w systemie CEP nie ma możliwości przesłania i zarejestrowania takiego badania ? Centralna Ewidencja Pojazdów nie ma w swoich słownikach takiej pozycji. Być może za jakiś (bliżej nieokreślony) czas będzie można takie badania wysyłać, na razie ? nie wysyłamy.

[powrót do listy pytań]

 


[Brak niektórych rodzajów badań].
Przed 13/11 w systemie STACJA.SQL było więcej rodzajów BTP (np. dodatkowe), teraz nie mogę ich odszukać. Co się stało ?

Zmiany, jakie miały miejsce w systemie STACJA.SQL w dniu 13/11, zostały wymuszone wejściem w życie Centralnej Ewidencji Pojazdów v. 2.0.
Centralny Ośrodek Informatyki (COI), który – na zamówienie Ministerstwa Cyfryzacji – jest wykonawcą CEPiK-u, tak a nie inaczej zinterpretował istniejące prawo, udostępniając nam słowniki rodzajów badań, w których nie znalazło się badanie „dodatkowe” jako takie (ale i badanie „dodatkowe – HAK”, a także „inna czynność – nadanie cech identyfikacyjnych”).
W związku z tym, abyście Państwo nie wpisywali do systemu badań, które nie zostałyby wysłane do systemu CEPiK, usunęliśmy z naszej listy część z badań, które nie mają odpowiedników w COI.
Trwają prace, które – być może – zaowocują przywróceniem wszystkich tych badań, które zniknęły z listy, wyjaśniamy zaistniałą sytuację. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość …

[powrót do listy pytań]

 


[Pojazdy resortowe (wojsko, policja, inne)]
Nie znalazłem takiego pojazdu w CEP, nie mogę wysłać swojego badania.

Dane pojazdów resortowych nie są dostępne w Centralnej Ewidencji Pojazdów, w związku z powyższym nie ma też możliwości przesłania do CEPiK-u wykonanego na nich BTP.

(Dz.U.2017.1260 z późn. zm.)
Art. 73
[?]
3. Rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową dokonują właściwe organy tych jednostek. Organy te wydają dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, chyba że dla danego pojazdu tablice (tablica) rejestracyjne lub nalepka kontrolna nie są wymagane, a numer rejestracyjny umieszcza się bezpośrednio na pojeździe.

Art. 80c.
1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych
zadań, następującym podmiotom:
[?]
26) stacjom kontroli pojazdów;
[?]
2. Dane o pojazdach, o których mowa w art. 73 ust. 3, udostępnia się wyłącznie podmiotom określonym w ust. 1 pkt 1-10 i 16 oraz w ust. 2a.

[z niezrozumiałych dla nas względów niektóre z pojazdów resortowych znajdziecie jednak Państwo w CEPiK-u ? przyp. NJ]

[powrót do listy pytań]

 


[Pojazd z zagranicy, ważne badanie techniczne]
Wykonuję badanie dodatkowe polegające na ustaleniu nieznanych danych pojazdu. Pojazd zarejestrowany poprzednio za granicą, ma ważny przegląd techniczny. Najczęściej system STACJA.SQL nie odnajduje takiego pojazdu w bazie CEP, nie wysyła badania do ewidencji, nie przeprowadza też pre-rejestracji pojazdu.

To prawidłowy sposób postępowania programu. Pojazdu może nie być jeszcze w CEPiK-u ?w takiej sytuacji nie będzie więc podstaw do wysłania do ewidencji przeprowadzonego badania.
Z racji tego, że ewentualna pre-rejestracja pojazdu związana jest wyłącznie z okresowym badaniem technicznym po raz pierwszy, którego tu nie przeprowadzamy  ? nie ma możliwości jej wykonania.
Nie ma tu znaczenia, czy pojazd identyfikowany jest zagranicznym dowodem rejestracyjnym czy pozwoleniem czasowym.
Pierwotna próba wysłania takiego badania do CEP zakończy się niepowodzeniem (czerwona kropka w rejestrze), kolejne, przeprowadzane po kilku godzinach/dniach – mogą zakończyć się sukcesem (zielona kropka w rejestrze), co tłumaczymy tym, że Wydział Komunikacji dokonał w międzyczasie pre-rejestracji i pojazd znajduje się już w Ewidencji.

Dz.U.2015.776 (z późn. zm.)
§
1a. Badanie techniczne przeprowadza się po pobraniu z centralnej ewidencji pojazdów danych identyfikujących badany pojazd, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz po ustaleniu rodzaju badania technicznego pojazdu, z tym że:
1) w przypadku, o którym mowa w art. 80bc ustawy, pobranie danych z ewidencji może nastąpić po przeprowadzeniu badania;
2) w przypadku okresowego badania technicznego przeprowadzanego po raz pierwszy przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobranie danych następuje po przeprowadzeniu badania i jest poprzedzone wprowadzeniem danych badanego pojazdu, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 i 13 ustawy.;

[powrót do listy pytań]

 


[Pojazdu nie ma w CEPiK-u, dowolne BTP, w tym na skierowanie z WK]
Wykonuję badanie techniczne, system STACJA.SQL nie odnajduje takiego pojazdu w bazie CEP-ie, nie wysyła badania do ewidencji, nie przeprowadza też pre-rejestracji pojazdu.

To prawidłowy sposób postępowania programu. Jeżeli badanego pojazdu nie ma w CEPiK-u ? nie będzie możliwości wysłania do ewidencji przeprowadzonego badania.
Ewentualne założenie kartoteki pojazdu w CEP-ie (tzw. pre-rejestracja) związana jest wyłącznie z okresowym badaniem technicznym po raz pierwszy, którego tu nie przeprowadzamy  ? nie ma więc możliwości jej wykonania. Wydział Komunikacji nie ma podstaw, aby odesłać Klienta z powrotem do Stacji Kontroli Pojazdów.

Pierwotna próba wysłania takiego badania do CEP zakończy się niepowodzeniem (czerwona kropka w rejestrze), kolejne, przeprowadzane po kilku godzinach/dniach – mogą zakończyć się sukcesem (zielona kropka w rejestrze), co tłumaczymy tym, że to Wydział Komunikacji dokonał w międzyczasie pre-rejestracji i pojazd znajduje się już w Ewidencji.

Dz.U.2015.776 (z późn. zm.)
§
1a. Badanie techniczne przeprowadza się po pobraniu z centralnej ewidencji pojazdów danych identyfikujących badany pojazd, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz po ustaleniu rodzaju badania technicznego pojazdu, z tym że:
1) w przypadku, o którym mowa w art. 80bc ustawy, pobranie danych z ewidencji może nastąpić po przeprowadzeniu badania;
2) w przypadku okresowego badania technicznego przeprowadzanego po raz pierwszy przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobranie danych następuje po przeprowadzeniu badania i jest poprzedzone wprowadzeniem danych badanego pojazdu, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 i 13 ustawy.;

[powrót do listy pytań]

 


[Okresowe + dodatkowe]
Przeprowadzam badanie okresowe i dodatkowe. Jaki jest prawidłowy sposób postępowania w takim przypadku?

Sposób takiego a nie innego przyjmowania badań przez CEPiK wynika wyłącznie z własnej interpretacji obecnego prawa przez Centralny Ośrodek Informatyki (COI) i nie ma bezpośredniego umocowania w żadnych przepisach dotyczących systemu badań technicznych pojazdów.

W interpretacji tej dopuszczalna jest następująca kombinacja badań wykonywanych w ramach jednego wpisu do rejestru BTP:

 • 1x okresowe + Nx dodatkowe
 • 1x dodatkowe

[powrót do listy pytań]

 


[Korekta BTP, anulowanie BTP, anulowanie PRE-REJESTRACJI]
Chcę skorygować badanie, ale wykonałem też pre-rejestrację, pomyliłem się w numerze VIN. Czy jest to możliwe ?

Tak, jest to możliwe.
O ile w przypadku pomyłek związanych z danymi dotyczącymi badania (np. inne usterki, inna data następnego badania, zmiana wyniku) wystarczy zwykła korekta, po której system automatycznie prześle skorygowane wartości do CEP, o tyle sprawa zmiany danych identyfikacyjnych pojazdu po dokonanej pre-rejestracji jest nieco bardziej skomplikowana. Warunkiem koniecznym korekty pre-rejestracji jest bowiem usunięcie z CEPiK-u zarówno pojazdu, jak i wszystkich dowiązanych do pojazdu danych,w tym badań technicznych – i przesłanie ich na nowo, w poprawnej formie.
Korekta pre-rejestracji (czyli danych identyfikacyjnych pojazdu) realizowana jest w następujący sposób:

 • wyszukujemy badanie w rejestrze badań technicznych;
 • klikamy w znajdujący się na dolnym pasku przycisk „Anuluj”, po którym podajemy powód anulowania tak badania technicznego, jaki i samej pre-rejestracji, odpowiadając twierdząco na wszystkie pytania, jakie się pojawią;
  jeżeli otrzymamy komunikat o anulowaniu BTP i pre-rejestracji – przechodzimy dalej, jeśli nie – usunięcie badania lub pre-rejestrowanego pojazdu nie jest możliwe (przyczyny powinny pojawić się na ekranie);
 • jeżeli chcemy wysłać do CEP-a dane skorygowanego pojazdu – cofamy operację anulowania badania (przycisk „Cofnij anulowanie”), wchodzimy w jego korektę i poprawiamy niezbędne dane (na ew. pytanie o to, czy zmianę potraktować jako dane nowego pojazdu odpowiadamy NIE);
 • po zakończeniu korekty, tylko wówczas, jeżeli system sam tego nie zrobi, przesyłamy dane do Centralnej Ewidencji Pojazdów, korzystając z przycisku „Do CEPiK”.

UWAGA! Tytułem dopowiedzenia – pre-rejestracja możliwa jest wyłącznie w przypadku badań okresowych przed pierwszą rejestracją (podstawa prawna została przywołana [tutaj]).

Proszę pamiętać, że procedura anulowania BTP dostępna jest wyłącznie dla użytkowników, którzy mają do tego stosowne UPRAWNIENIA (przyznawane przez Administratora systemu STACJA.SQL).

[powrót do listy pytań]

 


[Marka, model, typ, wyszukiwanie w słownikach, dodawanie nowych pozycji]
Pojazdu nie ma w mojej bazie, nie korzystam też z czytnika DR. Mam kłopot z wyszukaniem marki/modelu/typu w słownikach systemu  STACJA.SQL. Nie mogę dodać nowego modelu/typu.

Od czasu wejścia w życie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców Stacje Kontroli Pojazdów zmuszone są do korzystania wyłącznie ze słowników Ewidencji, w przeciwnym razie nie będzie można dokonać pre-rejestracji.
Najlepszym sposobem na właściwe i skuteczne wyszukanie marki/modelu/typu w słownikach programu jest wykorzystanie sygnowanego opisem SZUKAJ żółtego pola, umiejscowionego na oknie Edycji Danych Pojazdu, w lewej dolnej jego części. Po wprowadzeniu szukanego ciągu znaków (np. Audi Q7) odczekujemy chwilę i naciskamy Enter – naszym oczom ukaże się słownik zintegrowany z CEPiK-iem. Za pomocą strzałek góra/dół dokonujemy przeglądania listy marek/modeli/typów.
Uwaga! Jeżeli nie znajdziemy odpowiadającego nam pojazdu to wybieramy pojazd wyższy w hierarchii (np. Audi / Q7 / —), stosowną uwagę zamieszczając w uwagach zaświadczenia. Warto też spróbować zmiany warunków wyszukiwania (np. Audi Q zamiast Audi Q7).

[powrót do listy pytań]

 


[Zwrot elektronicznie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego]
Pojazd ma zatrzymany elektronicznie dowód rejestracyjny, nie mogę go odblokować.

Dowód rejestracyjny pojazdu może zostać zatrzymany z powodu:
– PZP DICT097 – pojazd zagraża porządkowi ruchu,
– WOS DICT097 – pojazd narusza wymagania ochrony środowiska,
– BBT DICT097 – brak badań technicznych,
– PZB DICT097 – zagrożenie bezpieczeństwa (w szczególności po wypadku drogowym).

Aby móc odblokować elektronicznie zatrzymany dowód rejestracyjny z powyższych powodów, należy wskazać odpowiedni rodzaj badania technicznego :

– OKRESOWE
– OKRESOWE – GAZ
– OKRESOWE ? Ustawa PoRD – art. 74 ust. 2. pkt 2 lit. c
– DODATKOWE – KRD – bezpieczeństwo
– DODATKOWE – KRD – środowisko
– DODATKOWE – KRD – wypadek
– DODATKOWE – starosta – wypadek
– DODATKOWE – starosta – środowisko
– DODATKOWE – właściciel – wypadek
– DODATKOWE – właściciel – środowisko

SKP nie ma możliwości zwrotu DR przy zatrzymaniu fizycznym oraz zatrzymaniu elektronicznym z innych przyczyn np. CNOSF – dane dokumentu w CEPiK nie odpowiadają stanowi faktycznemu.

W takich przypadkach czynność zwrotu dowodu rejestracyjnego należy do Wydziału Komunikacji.

[powrót do listy pytań]

 


[Zwrot fizycznie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego]
Zatrzymałem dowód rejestracyjny pojazdu, czy mogę jako diagnosta zwrócić ten dowód rejestracyjny kierowcy ?

W świetle obowiązujących przepisów jest to niemożliwe.
Zatrzymany fizycznie dowód rejestracyjny może zostać odebrany przez właściciela pojazdu tylko w Wydziale Komunikacji.

Zwrot DR pojazdu przez SKP jest możliwy tylko w przypadku elektronicznego zatrzymania dowodu przez organy kontroli ruchu drogowego (np. Policję).

[powrót do listy pytań]

 

[Inne czynności – umieszczenie cech identyfikacyjnych]
Klient przyjechał na stację kontroli pojazdów ze zgodą na nadanie numeru VIN, wydanie zastępczej tabliczki znamionowej

1. Przechodzimy do trybu awaryjnego (wyłączamy połączenie do CEP).
2. Na oknie z wyborem czynności wskazujemy „Inne czynności – umieszczenie cech identyfikacyjnych” wykorzystując poprzedni numer nadwozia.
3. Na oknie z czynnością udajemy się do „Danych Pojazdu”.
4. Edytujemy pole z numerem nadwozia i zapisujemy (zmiany NIE traktujemy jako dodanie nowego pojazdu i nie usuwamy jego załączników)
5. Klikamy załącznik „NN” i wypełniamy podając numer decyzji , datę , umiejscowienie oraz organ zezwalający na nabicie.
6. Zapisujemy czynności podając login i hasło użytkownika diagnosty.
7. Uruchamiamy połączenie do CEP i przesyłamy czynności do bazy danych CEP.

[powrót do listy pytań]

 


[Opłata ewidencyjna]
Kiedy pobieramy Opłatę Ewidencyjną?

Opłata Ewidencyjna ? zgodnie z zapisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym ? pobierana jest obecnie za każde przeprowadzone badanie techniczne (Art. 83 ust. 1).
Mając na uwadze zalecenia Ministerstwa Cyfryzacji ? opłatę pobieramy za każdy wpis do rejestru badań technicznych, przy czym nie ma tu znaczenia, czy jest to badanie dodatkowe dotyczące haka, okresowe czy też badanie poprawkowe. Zgodnie z tymi samymi wyjaśnieniami ? nie ma również znaczenia, czy w tej pozycji rejestru znajduje się tzw. badanie łączone, czyli równocześnie przeprowadzane badania okresowego i dodatkowego (tzw. badanie łączone) ? opłata jest zawsze jedna.

UWAGA ! Jest jeden wyjątek od powyższej reguły ? pojazdy resortowe (o których mowa w art. 73 ust. 3.), od których to pojazdów nie pobiera się opłat ewidencyjnych (Art. 83 ust. 1d), przy czym ? do pojazdów resortowych nie zalicza się pojazdów Straży Pożarnej, za które to pojazdy opłatę pobiera się.

(Dz.U.2017.1260 z późn. zm.)
Art. 73
[?]
3. Rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Ochrony Rządu, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywanych przez Służbę Celno-Skarbową dokonują właściwe organy tych jednostek. Organy te wydają dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, chyba że dla danego pojazdu tablice (tablica) rejestracyjne lub nalepka kontrolna nie są wymagane, a numer rejestracyjny umieszcza się bezpośrednio na pojeździe.
[?]
Art. 83
1. Badanie techniczne przeprowadza się po uiszczeniu przez właściciela lub posiadacza pojazdu opłaty za przeprowadzenie badania technicznego i opłaty ewidencyjnej.
[?]
1d. Obowiązek uiszczenia opłaty ewidencyjnej, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy pojazdów niepodlegających rejestracji i pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 3.

[powrót do listy pytań]

 


[Opłata ewidencyjna, dokument sprzedaży a drukarka fiskalna, stawki VAT]
Jaki jest prawidłowy sposób dokumentowania faktu pobrania Opłaty Ewidencyjnej ? Od jakiegoś czasu nie ma już ramek na dokumentach sprzedaży.

Opłata Ewidencyjna, o której mowa, jest środkiem specjalnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (podstawa prawna: Dz.U.2016.1377 z późn. zmianami).

Przez wiele lat nasze oprogramowanie proponowało Państwu, abyście dokumentowali fakt pobrania tejże opłaty poprzez stosowną ramkę na dokumencie sprzedaży. Ponieważ jednak trwają prace związane z ratyfikacją przez nasz kraj Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE, która to Dyrektywa najprawdopodobniej wprowadzi kolejną opłatę ewidencyjną, którą to Stacje Kontroli Pojazdów pobierać będą od swoich Klientów, zdecydowaliśmy się na rezygnację z ramki, byłoby ich zbyt dużo na dokumencie.
W związku z tym – obecnie opłata pojawia się jako oddzielna pozycja na fakturze lub paragonie.

Sposób takiego dokumentowania faktu pobrania opłaty jest dopuszczalny przez Ministerstwo Finansów, tym niemniej trzeba pamiętać o kilku zasadach. Oto one:

 • (1) opłata ewidencyjna nie może być włączana do ewidencji sprzedaży VAT i wykazana w deklaracji VAT-7, nie powinna bowiem zwiększać obrotu firmy;
 • (2) opłata ta może być wykazana na dokumencie sprzedaży wyłącznie ze stawką NP, nie może figurować ze stawką ZW ? podstawa prawna: art.29 ust.7
  (link artykułu https://www.portalfk.pl/vat/oplaty-ewidencyjne-centralnej-ewidencji-pojazdow-i-kierowcow-ze-stawka-np-4363.html, dodatkowo: konsultacja z Krajową Informacją Podatkową);
 • (3) opłata jest wyłączona z ewidencji na kasie fiskalnej na podstawie art.111 ust. 3a pkt 7 (dodatkowo: potwierdzone konsultacją z Krajową Informacją Podatkową).

Pierwsze z poruszanych zagadnień jest przez nas realizowane stosownym podsumowaniem w ?Rejestrze sprzedaży VAT? (menu Zestawienia ? raporty / zestawienia sprzedaży / VAT [ogólny], podsumowanie końcowe).
Drugie – zostało przez nas obligatoryjnie wprowadzone do systemu STACJA.SQL (nowa pozycja cennika, stawka NP).
Trzecie zagadnienie ? najbardziej sporne ? zostało domyślnie zaimplementowane w systemie, może być jednak zmienione zgodnie z Państwa preferencjami (Stałe Systemowe / STACJA / Dokumenty płatności i magazynowe / Zachowanie drukarki fiskalnej dla pozycji kodu NP opcja „nie drukuj pozycji”).

Opis w/w problemu, w formie dokumentu PDF, znajduje się w następującym linku: OPŁATA EWIDENCYJNA

[powrót do listy pytań]

 


[Opłata ewidencyjna, sprawozdanie za listopad]
Comiesięczne sprawozdanie z ilości pobranych Opłat Ewidencyjnych  – jak je wygenerować za listopad ? Mam tam umieścić dwie kwoty – do 12/11 i od 13/11/2017 r. …

System STACJA.SQL, po wygenerowaniu sprawozdania za listopad, rozdzieli Państwu te kwoty, umieszczając w pozycji 9.1 wydruku sprawozdania trzy liczby – x + y = z, gdzie x i y to wartości Opłat Ewidencyjnych pobranych odpowiednio do 12/11 i od 13/11 br., a liczba z – to ich suma.

[powrót do listy pytań]

 


[Eksport rejestru sprzedaży, obsługiwane formaty]
Jakie formaty eksportu obsługuje system STACJA.SQL?

System STACJA.SQL obsługuje następujące formaty eksportu dokumentów sprzedaży:

 • Rachmistrz GT / Rewizor GT (Insert) (format danych EDI++ wersja 1_05 – do 1_05_5)
 • WF-FAKIR (Asseco)
 • OPTIMA XML
 • CSV (własny NORCOM-u)
 • Symfonia [format 2]
 • AutoMaster
 • Agrobex
 • PCBiznes
 • Mała Księgowość „Rzeczpospolitej”
 • Stream Soft Prestiż
 • Axapta

Opisy formatów dostępne są u pracowników naszej firmy.

Jeżeli Stacja Kontroli Pojazdów rozlicza się z fiskusem za pomocą Książki Przychodów i Rozchodów (KPiR) – zalecamy wykorzystanie generowanego przez nasz system pliku JPK (prosimy pytać o taką funkcjonalność dostawców Państwa oprogramowania).

[powrót do listy pytań]

 


[Oryginał i kopia na Fakturze]
Po jednej z aktualizacji na dokumentach sprzedażowych nie drukuje się adnotacja Oryginał/Kopia? Dlaczego?

Adnotacje Oryginał/Kopia nie są wymaganym dodatkiem na raportach związanych z dokumentami sprzedaży, i to od ładnych kilku lat – dlatego zdecydowaliśmy na ich usunięcie z systemu.

[powrót do listy pytań]

 


[Faktura, odwrotne obciążenie]
Czy system STACJA.SQL obsługuje lub będzie obsługiwał odwrotne obciążenie ?

Mechanizm odwrotnego obciążenia polega na przerzuceniu obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę towaru lub usługi. W takiej sytuacji sprzedawca na fakturze sprzedaży nie wykazuje podatku VAT.
Pełną listę towarów i usług, w stosunku do których zastosowanie mają zasady odwrotnego obciążenia, zawiera załącznik nr 11 i 14 ustawy o VAT.
Nie znajdziemy w nich usług związanych z prowadzeniem Stacji Kontroli Pojazdów – w systemie STACJA.SQL nie ma więc takiej funkcjonalności jak odwrotne obciążenie i nie jest ona przewidziana do implementacji.

[powrót do listy pytań]

 


[Plik JPK]
Czy system STACJA.SQL potrafi tworzyć plik JPK ?

Tak. Dostęp do stosownych funkcjonalności znajdziemy w menu Handel / JPK. Stworzyć można pliki JPK_VAT, JPK_FA lub JPK_MAG.

[powrót do listy pytań]

 


[Zaświadczenie z BTP, na jednej stronie]
Zaświadczenie o przeprowadzonym BTP drukuje się na dwóch stronach, a powinno na jednej. Dlaczego?

To prawidłowy sposób postępowania programu. Wzór zaświadczenia, zaktualizowany w oparciu o zapisy Dz.U.2015.776, wprowadzone Dz.U.2017.2089, wskazuje jednoznacznie na obecność strony pierwszej i drugiej, po raz pierwszy z możliwością druku bez zamieszczania (rozbudowanych) objaśnień.
Tym niemniej – w jednej z kolejnych wersji programu wprowadzimy możliwość wydruku na jednej stronie formatu A4, przy czym ten właśnie sposób drukowania będziecie Państwo wybierać na swoją odpowiedzialność.

[powrót do listy pytań]

 


[Rejestr BTP, kolory kropek]
W kolumnie CEPiK 2.0 mojego rejestru BTP znajdują się różnokolorowe kropki. Co oznaczają te kolory ?

Kropki symbolizują stan komunikacji z systemem CEP. Oznaczenia (kolory) tłumaczone są następująco:

 • zielony – badanie poprawnie przesłane do systemu CEPiK;
 • żółty – badanie pierwotne zostało zmodyfikowane (korekta), przy czym skorygowane dane nie zostały przesłane do CEP;
  wymagana jest ponowna próba przesłania danych z poziomu rejestru BTP;
 • szary – badanie nie zostało przesłane do systemu CEP ze względu na brak (po stronie Ewidencji) odpowiedniego rodzaju badania technicznego (przykład – badanie dodatkowe na hak, inna czynność dot. nabijania numerów);
  w chwili obecnej nie jest wymagane żadne działanie ze strony diagnosty;
 • czerwony – badanie nie zostało przesłane do CEP ze względu na błąd procesu transmisji (problem wystąpił podczas pobierania danych pojazdu lub wysyłania danych badania);
  wymagana jest ponowna próba przesłania danych z poziomu rejestru BTP;

Kolor szary może przeistoczyć się w czerwony i wymagać przesłania tych badań do CEP wówczas, kiedy system informatyczny Ewidencji zostanie zmieniony (przykładowo – CEPiK zacznie przyjmować badania dodatkowe na hak).

[powrót do listy pytań]

 


[Błąd – 403]
Mamy błąd 403 ? co to jest ?

Błąd 403 (Forbidden) to błąd braku dostępu do środowiska CEPiK, wynikający z braku uprawnień wydanego dla Państwa certyfikatu.
Za jego usunięcie odpowiedzialny jest Centralny Ośrodek Informatyki (COI) ? którego namiary można znaleźć na stronie www.cepik.gov.pl – e-mail: service_desk_portal@coi.gov.pl, tel.: +48 42 253 54 99

[powrót do listy pytań]

 


[Błąd – SKP-20999]
Wystąpił błąd SKP-20999, nie możemy wprowadzać badań, prosimy o pomoc.

Błąd wewnętrzny aplikacji [SKP-20999] to jeden z tych błędów, które uniemożliwiają prawidłowe przeprowadzenie badania technicznego pojazdu. Ten akurat komunikat oznacza całkowitą niedostępność serwerów CEP i (prawdopodobnie) ogólnopolską awarię …
Sposób postępowania jest bardzo prosty – będąc na głównym oknie programu, w zakładce Badania techniczne, klikamy w zieloną ikonę z napisem CEPiK 2.0 (co spowoduje zmianę koloru na czerwony), przestawiając się w tryb pracy w pracy awaryjnej. Następnie – przeprowadzamy badanie techniczne, ale bez dostępu do CEP-a. Wprowadzone w ten sposób pojazdy wyślemy do CEPiK-u wtedy, kiedy awaria środowiska zostanie usunięta.

[powrót do listy pytań]

 


[Błąd – data z przyszłości]
Mamy błąd W bazie danych nie znaleziono pojazdu. Nie można wyszukać danych na datę z przyszłości [SKP-20032]. Brak możliwości wyszukiwania pojazdów.

Błąd ten jest wynikiem nieprawidłowego czasu, jaki ustawiony jest na komputerze współpracującym z CEP-em. Nie musi to być duży błąd, wystarczy kilka sekund różnicy.
W całkowitym wyeliminowaniu tego problemu pomoże włączenie stałej synchronizacji czasu komputera z serwerami czasu z Internetu. Jak wynika z naszych spostrzeżeń – nie powinien to być jednak serwer time.windows.com. W rzadkich przypadkach pomaga wyłącznie ręczne cofnięcie zegara systemowego o minutę.

[powrót do listy pytań]

 


[Błąd, SKP-20025, istnieje badanie o tym samym numerze]
Mamy czerwoną kropkę w rejestrze, a przy próbie wysyłki błąd SKP-20025, wskazujący, że bazie CEP istnieje badanie techniczne o tym samym numerze.

Błąd ten jest wynikiem przerwania procesu wysyłania BTP do Ewidencji w takim miejscu, że Ewidencja badanie przyjęła, a system STACJA.SQL nie zdążył odnotować tego faktu.
Rozwiązaniem problemu czerwonej kropki jest:

 • naciśnięcie prawego przycisku myszki na wybranym badaniu i wykonanie opcji „Wyświetl dane BTP z bazy CEPiK”; kropka w rejestrze może wówczas zmienić kolor na żółty;
 • wybór – dostępnej na dolnym panelu – opcji „Do CEPiK” i ponowne przesłanie wzmiankowanego badania do Ewidencji.

[powrót do listy pytań]

 


[Błąd ? nie znaleziono kodu + symbol słownika]
Błąd Nie znaleziono kodu „DICT010_213/DICT011_315560/DICT012_6731319 w słowniku „DICT_010/011/012 „. (SKP-20907). Brak możliwości zapisania badania do CEP.

Błąd ten (ta uwaga dotyczy także innych zestawów cyfr w komunikacie) jest wynikiem nieprawidłowego dopasowania słowników MAREK / MODELI / TYPÓW programu i słowników CEP-a. W chwili obecnej ? powinien występować sporadycznie, znaczna część takich błędów usunięta została wersją 11.0.0.7041.

[powrót do listy pytań]

 


[Błąd ? nie znaleziono kodu + symbol usterki]
Błąd Nie znaleziono kodu 6,1,10,e/DICT179_UI w słowniku DICT-178/179(SKP-20907).

Błąd ten (ta uwaga dotyczy także innych zestawów cyfr w komunikacie) jest wynikiem nieprawidłowego dopasowania słowników USTEREK programu i (nieaktualnych) słowników CEP-a. Wg stanu na dzień 23-11-2017 r. system CEP nie został zaktualizowany w oparciu o zapisy Dz.U.2015.776, wprowadzone Dz.U.2017.2089 ? który to dziennik zmienił klasyfikacje szeregu usterek (HAK, GAZ, granica światła i cienia itp.).

[powrót do listy pytań]

 


[Błąd, kody innych błędów systemu CEP (spis)]

 

Kod błędu Komunikat błędu Dodatkowy opis błędu
-20001 Nie można zmienić pojazdu dla tego badania technicznego. Zmiana pojazdu w trybie modyfikacji badania technicznego nie jest możliwa.
-20002 Brak wymaganego stanu licznika pojazdu. Stan licznika pojazdu jest wymagany przy zapisie lub modyfikacji badania technicznego.
-20004 Nie znaleziono badania technicznego.
-20005 Badanie techniczne zostało anulowane i nie można już zmienić jego danych.
-20006 Nie można ponownie anulować badania technicznego.
-20007 Nie można prerejestrować pojazdu, ponieważ figuruje on już w bazie CEPIK. Błąd przy próbie ponownej prerejestracji pojazdu.
-20008 W przypadku stwierdzenia usterek stwarzających zagrożenie trzeba zatrzymać dokument rejestracyjny.
-20009 Nie można zatrzymać dokumentu w przypadku braku usterek stwarzających zagrożenie.
-20010 Pole „dataGodzinaWykonaniaBadaniaTechnicznego” może być wypełnione tylko w trybie awaryjnym.
-20011 Pole „dataGodzinaWykonaniaBadaniaTechnicznego” jest wymagane.
-20017 Nie znaleziono podanego nr SKP w bazie danych. Brak w bazie danych podanego w komunikacie numeru SKP.
-20020 Brak usterki istotnej lub stwarzającej zagrożenie przy negatywnym wyniku badania technicznego
-20021 Nie można zapisać pozytywnego badania technicznego, jeśli stwierdzono usterkę istotną lub stwarzającą zagrożenie.
-20022 Błędny kod wyniku badania technicznego.
-20023 Przekazany inny numer SKP. Tylko SKP, który wprowadzil badanie techniczne do systemu może je zmodyfikowac.
-20024 Nie można zmienić numeru badania technicznego.
-20025 Istnieje inne badanie techniczne o tym samym numerze.
-20026 W przerwaniu badania technicznego nie można zatrzymać dokumentu.
Nie znaleziono w systemie dokumentu o podanym id.
Można zatrzymać tylko jeden dokument (zidentyfikowany lub niezidentyfikowany).
Błędy dotyczące danych dokumentu zatrzymanego.
-20027 Wymagane podanie id zatrzymanego dokumentu, gdyż w systemie znajduje się dokument o tej serii i numerze.
-20028 Nieprawidłowe parametry pytania o pojazd.
-20029 Nie można anulować prerejestracji, ponieważ pojazd ma już dodatkowe dowiązane dane.
-20030 Niezgodność podanego nr SKP z certyfikatem.
-20031 Błąd przy odczycie nr SKP z certyfikatu.
-20032 W bazie danych nie znaleziono pojazdu o podanych parametrach.
-20033 W badaniu dodatkowym można przekazać tylko jeden rodzaj badania dodatkowego.
-20901 Wystąpił błąd w bazie danych (kod: x). Błąd może pojawić, gdy zostaną naruszone ograniczenia po stronie bazy danych.
-20902 Pole „x” musi być wypełnione.
-20903 Pole „x” musi być puste.
-20904 Nieprawidłowy kod czynności „x”. Przesłano nieznany kod czynności lub kod czynności niezgadza się z typem komunikatu.
-20905 Wymagana wartość „true” w polu „x”.
-20906 Wymagana wartość „false” w polu „x”.
-20907 Nie znaleziono kodu „x” w słowniku „y”. Błąd walidacji wartości słownikowych.
-20908 Nieprawidłowe parametry wywołania slownika. Błąd w danych wyszukiwania słownika.
-20910 Token danych jest nieaktualny. Błąd może pojawić się podczas próby modyfikacji danych po zmianie danych obiektu biznesowego przez innego użytkownika.
-20911 Nie znaleziono tokenu. Błąd mechanizmu obliczania tokenów.
-20912 Założona jest blokada na modyfikację danych. Błąd może pojawić się w sytuacji próby zapisu danych podczas blokady obiektu biznesowego założonej przez inny proces.
-20913 Komunikat walidacji miękkiej. Specyficzny dla wywoływanej metody komunikat, oczekujący potwierdzenia poprawności przesłanych danych.
-20995 Błąd usługi preferencji.
-20996 Wystąpił błąd wewnętrzny API.
-20997 Brak wymaganych pól w komunikacie.
-20998 Problem z połączeniem z API udostępniania. Błąd komunikacji między wewnętrznymi systemami.
-20999 Niezgodność przesłanych danych z WSDL. Błąd w danych XML przesłanych do Web Service’u.
Internal Error Komunikat odrzucony przed rozpoczęciem przetwarzania. Najczęstszą przyczyną jest przesłany komunikat, który jest niezgodny z XML.


[powrót do listy pytań]

 


[Niezgodności w danych z CEP]
Mam niezgodność w danych uzyskanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Co robić?

W celu wyjaśnienia tej kwestii odsyłamy Państwa bezpośrednio na strony Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

FORMULARZ NIEZGODNOŚCI

[powrót do listy pytań]

 


[VPN, kanał blokuje Internet i ruch sieciowy]
Kiedy działa u mnie kanał VPN – nie mam Internetu, system STACJA nie wysyła SMS-ów, nie działają katalogi danych. Co jest tego przyczyną? Jak temu zaradzić?

Problem tkwi w nieprawidłowościach certyfikatu VPN. Sprawę zgłosić można (i trzeba) do Infolinii Centralnego Ośrodka Informatyki..
Aby – do czasu usunięcia problemu przez COI – bezproblemowo korzystać z oprogramowania STACJA.SQL i jego funkcjonalności, należy przeprowadzić stosowną modyfikację środowiska Windows. W tym celu wykonujemy następujące czynności:

 • wybieramy Start / Uruchom / notepad.exe (uruchom jako administrator)
 • otwieramy plik %systemroot%\system32\drivers\etc\hosts (ew. filtr plików ustawiony na *.*)
 • dokonujemy w nim stosownego wpisu, zamieszczając odpowiednie adresy usług firmy NORCOM:
  46.248.160.123     dip.norcom.pl
  46.248.160.142     wss.norcom.pl
  46.248.160.124     ws.norcom.pl
  46.248.160.122     mobile2.norcom.pl
  89.161.251.123     norcom.pl
  194.165.48.123     wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl
  172.217.20.174    www.google.com
  185.41.93.10     historiapojazdu.gov.pl

Uwaga ! Trzy ostatnie wpisy są wpisami do serwisów zewnętrznych i mogą wymagać aktualizacji co jakiś czas (możliwe zmienne ip).
Restart systemu Windows nie jest wymagany.

 


Slide 1
Nie bój się dużego kroku. Nie pokonasz przepaści dwoma małymi.
David Lloyd George
Slide 1 - copy
Praca oddala od nas trzy wielkie niedole: nudę, występek i ubóstwo.
Voltaire
Slide 1 - copy
Lepiej zaliczać się do niektórych, niż do wszystkich.
Andrzej Sapkowski
Slide 1 - copy
W życiu każdego człowieka są dwa wielkie dni – pierwszy, w którym się rodzimy i drugi, w którym odkrywamy po co.
William Barclay
Shadow

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą,
pozostaw numer telefonu – oddzwonimy.

Administratorem pozostawionych danych będzie IT.NORCOM sp. z o.o. sp. k. Wpisane dane będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes). Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich dostępu, sprostowania, usunięcia oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Więcej informacji link


Formularz kontaktowy

Administratorem pozostawionych danych będzie IT.NORCOM sp. z o.o. sp. k. Wpisane dane będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes). Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich dostępu, sprostowania, usunięcia oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Więcej informacji link