Stacja.SQL

Opis wersji systemu Stacja.SQL

————————————————————-

11.0.5 [15-02-2018]

————————————————————-

[RAPORTY]

– dodano możliwość wydruku zaświadczenia z BTP (w tym VAT/CIT/PIT i wtórnik) na jednej stronie formatu A4 (dostępne poprzez Stałe systemowe -> Wydruki -> Wydruk badań -> Drukuj zaświadczenie na jednej stronie formatu A4) [1649]

– dodano możliwość wydruku zaświadczenia z BTP z kodami Aztec, opisującymi pola nr rejestracyjny / nr nadwozia (dostępne poprzez Stałe systemowe -> Wydruki -> Wydruk badań -> Drukuj kod Aztec z numerem rejestracyjnym i numerem nadwozia) [1650]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– dodano nową wersję eksportu dokumentów płatności formatu SYMFONIA [1653]

– dodano nową wersję eksportu dokumentów płatności formatu CSV [1655]

[JPK]

– Dodano możliwość generowania raportów JPK z oznaczeniem ich jako korekty wcześniejszych deklaracji [1656]

– Umożliwiono grupowanie pozycji dokumentów handlowych na potrzeby raportu JPK-VAT [1657]

Do góry

———————————————————–

11.0.4 [05-02-2018]

————————————————————-

[BTP]

– dodano moduł obsługi komunikacji CEPIK 2.0 dla SKP działających za pośrednictwem pulpitów zdalnych (dotyczy systemów z usługami terminalowymi) [1511]

– usprawniono procedurę wysyłki pojazdów do CEPiK [1599] [1632]

– przebudowano procedury wysyłki BTP do CEP w odniesieniu do niespodziewanych błędów komunikacji z CEP (np. Forbidden – 403). [1599]

– zmodyfikowano algorytm numeracji badań technicznych (wersja sieciowa) [1631]

– dodano permanentny podgląd danych pojazdu otrzymanych z CEPIK (okno edycji/podglądu badania) [1542]

– dodano wyróżnienie kolorem istotnych danych pojazdu, zwróconych przez system CEP [1629]

– dodano funkcję sprawdzającą i korygującą badania pojazdów z krótkim numerem nadwozia (dostęp wyłącznie przez serwis) [1632]

– zmodyfikowano procedurę anulowania nieprawidłowo wprowadzonego BTP, także w CEP [1632] [1584]

– w oknie bieżącego BTP i na liście badań oczekujących w poczekalni dodano pole informujące o czasie, jaki upłynął od momentu rozpoczęcia badania technicznego [1633]

– wprowadzono dodatkową kontrolę nieprawidłowej (niekompletnej) transmisji do systemu CEP (dotyczy badań przekazanych do Ewidencji przy braku informacji zwrotnej na ten temat) [1634]

[JPK]

– w raporcie JPK-FA wprowadzono możliwość pominięcia kwot pozycji sygnowanych stawką NP, widocznych w podsumowaniach faktur (opcja, wartość domyślna pomijaj) [1638]

[RAPORTY]

– skorygowano nieprawidłowe ustawienie daty następnego badania na zaświadczeniu BUS 100 (wyłącznie badanie dodatkowe, bez okresowego) [1634]

Do góry

————————————————————-

11.0.3 [16-01-2018]

————————————————————-

[BTP]

– dodano dodatkowe zabezpieczenie przed nieprawidłowym dowiązywaniem się badanego pojazdu do pojazdów w CEPIK (dotyczy pojazdów o krótkim numerze podwozia / nadwozia). [1599]

– dodano możliwość odpytania Ewidencji CEP o dane pojazdu dowiązanego do bieżącego BTP (rejestr BTP). [1599]

– dodano okno wyboru pojazdu z listy pojazdów wyszukanych w CEPIK, wg zadanego kryterium. [1599]

– dodano okno wyboru pojazdu z listy pojazdów wyszukanych w CEPIK, przy wysłaniu badania stworzonego w trybie offline (tryb awaryjny). [1599]

– dodano możliwość stworzenia kartoteki nowego pojazdu w lokalnej bazie danych i wykonaniu na nim BTP nawet w przypadku, gdy pojazd o wskazanym numerze nadwozia / podwozia już istnieje w bazie danych (dotyczy głównie pojazdów o krótkim numerze nadwozia / podwozia). [1599]

– dodano dodatkowe zabezpieczenie przed nieprawidłowym dowiązywaniem się badanego pojazdu do pojazdów w lokalnej bazie danych (dotyczy głównie pojazdów o krótkim numerze podwozia / nadwozia). [1599]

– zmniejszono dopuszczalną długość numeru rejestracyjnego pojazdu do 2 znaków. [1595]

– powiązano kontrolę poprawności stanu licznika w BTP z rodzajem pojazdów (pojazdy silnikowe). [1576]

– aktualizowano podstawę prawną w uwagach do załącznika VAT/PIT/CIT. [1573]

– zaktualizowano raporty działania systemu. [1607]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– poprawiono automatyczne uzupełnienie cennika na dokumencie płatności dla badania poprawkowego (pozycja opłaty ewidencyjnej). [1582]

– poprawiono nazwę pozycji cennika dla opłaty ewidencyjnej. [1583]

– zablokowano możliwość usunięcia innego niż ostatni dokumentu sprzedaży. [1533]

– poprawiono prezentację danych pobranych z GUS (zamiana kodów unicode na odpowiadające im znaki). [1575]

– dodano eksport dokumentów płatności do systemu WH-FaKir. [1600]

[DOKUMENTY JPK]

– poprawiono błąd zaokrąglania kwoty podatku VAT w JPK_VAT. [1605]

[KARTOTEKI]

– umożliwiono wybranie pustego przedrostka adresu w kartotece kontrahentów (brakujące przedrostki – np. „rondo” – można wpisać w polu edycyjnym razem z nazwą). [1577]

[RAPORTY]

– przywrócono wydruk słowa „DUPLIKAT” na fakturach w przypadku wyboru tego rodzaju wydruku – niezależnie od wartości ustawienia systemowego. [1591]

– aktualizowano podstawę prawną w oświadczeniu o zmianach konstrukcyjnych. [1483]

[SYSTEM]

– wyłączono przekopiowanie pliku backupu do ścieżek dodatkowych w przypadku kopii przesyłanej do NORCOM.Backup. [1499]

Do góry

————————————————————-

11.0.2 [02-01-2018]

————————————————————-

[BTP]

– poprawiono błąd nieprawidłowego ustawienia daty następnego badania dla badania poprawkowego (tylko użycie szybkiego zakresu – 6/12/24 miesiące). [1560]

– dla badania korygowanego w trybie offline ustawiono „żółty status”, skrócono zbyt długi napis „Badanie poprawkowe do:…”. [1560]

– poprawiono błąd zapisu plików dodawanych przy korekcie BTP (zmiany konstrukcyjne). [1562]

– poprawiono błędne kody CEPIK dla niektórych usterek. [1561]

– poprawiono błąd występujący w przypadku braku daty wydania DR w danych pojazdu pozyskanych z CEPIK. [1048]

– wprowadzono nowy mechanizm nadawania numeracji BTP, pozwalający uniknąć nieprawidłowości w tym zakresie. [1529]

– poprawiono status CEPIK w rejestrze BTP dla badań pojazdów zabytkowych.. [1587]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– poprawiono błąd powstający przy próbie zapisu faktury do dokumentów WZ. [1579]

[DOKUMENTY JPK]

– poprawiono błąd przy zapisie pliku JPK, powstający w sytuacji, gdy nie wskazano katalogu plików w ustawieniach systemowych. [1559]

– dodano wypełnienie domyślnej ścieżki plików w ustawieniach systemowych, gdy jest ona pusta. [1569]

– dodano datę korekty w JPK_FA, dodano parametr pozwalający pomijać pozycje ze stawką NP w JPK_FA. [1578]

[SMS]

– zaktualizowano tablice numeracji dla ruchomych publicznych sieci telefonicznych. [1586]

[PRAWO]

– usunięto gałąź ‚TOP’ w module aktów prawnych. [1568]

Do góry

————————————————————-

11.0.0.1 [14-12-2017]

————————————————————-

[BTP]

– poprawiono procedurę filtrowania, dostępnego na oknie wyboru rodzaju BTP. [1550]

– poprawiono błędne ustawienie użytkownika/diagnosty (edycja BTP z poczekalni). [1557]

– poprawiono błąd przywracania wartości domyślnych wpisu do dokumentu, opłaty ewidencyjnej i daty następnego badania (edycja BTP z poczekalni). [1558]

[RAPORTY]

– wykonano drobne poprawki w raporcie zaświadczenia z BTP [1549, 1551]

– dodane nowe zestawienia sprzedaży (raport): „Rejestr VAT” [1556]

– zmieniono raport „Sprzedaż [szczegółowy]” (dawny raport Rejestr VAT, usunięto sekcję „wg Ustawy VAT”). [1556]

[CZYTNIK DR]

– poprawiono mechanizm rozszyfrowania typu pojazdu (pole D.2) przy porównaniu danych pojazdu [1552]

[PRAWO]

– zaktualizowano bazę aktów prawnych. [1527]

Do góry

————————————————————-

11.0.0.7119 [11-12-2017]

————————————————————-

[BTP]

– Poprawiono błąd „Error covert null to OleStr”, losowo powstający po wyborze rodzaju BTP. [1543]

– Dodano odświeżanie rejestru BTP po odpytaniu informacji o badaniu w CEPIK 2.0. [1544]

– Poprawiono mechanizm autoryzacji korekt badań technicznych (korekta BTP poprzez autoryzację kodem administratora). [1525]

– Poprawiono błąd resetowania ustawień widocznych kolumn w rejestrze BTP i w rejestrze poczekalni. [1534]

– Dodano odczytywanie i przenoszenie do bazy danych organu wydającego dokument z danych CEPIK. [1539]

– Zablokowano możliwość wyboru „wpisu do dokumentu”, gdy wynik określono na negatywny lub negatywny + dowód. [1540]

– Zablokowano możliwość zapisu badania, gdy wybrano usterki stwarzające zagrożenia, a nie zaznaczono „negatywny + dowód”. [1541]

– Dodano zapobieganie resetowaniu daty następnego badania przy wejściu do okna uwag. [1546]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– Poprawiono eksport dokumentów płatności formatu OptimaXML (dodano opłatę ewidencyjną jako osobną pozycję). [1536]

– Poprawiono eksport dokumentów płatności formatu SYMFONIA (dodano opłatę ewidencyjną jako osobną pozycję). [1545]

– Poprawiono błąd w eksporcie AGROBEX (po dodaniu opłaty NP, faktury bez NP były przesunięte o 1 pozycję w dół). [1531]

[DOKUMENTY JPK]

– Dodano pomijanie pozycji ze stawką NP w plikach JPK_VAT. [1537]

– Dodano nowy format JPK_VAT, obowiązujący od 1 stycznia 2018. [1538]

[USTAWIENIA SYSTEMU (Stałe systemowe)]

– Dodano zabezpieczenie przed błędami, gdy użytkownik nie wskaże w tygodniu ani jednego dnia roboczego (dotyczy modułu SMS). [1535]

Do góry

————————————————————-

11.0.0.7101 [07-12-2017]

————————————————————-
[BTP]

– Uruchomiono moduł CEPIK 2.0. [1048, 1219, 1233, 1241, 1279, 1473, 1491]

– Wprowadzono blokadę wysłania do CEP-a niezatwierdzonego BTP. [1048]

– Poprawiono błąd pytania o pojazd na „dane z przyszłości”, zmieniono przekazywany czas na czas serwera MS-SQL z opóźnieniem 5 sekund. [1048]

– Poprawiono błąd PRE-REJESTRACJI pojazdu, program wybierze max nacisk na oś wśród wszystkich pół nacisków osi podanych w zakładce DIP. [1048]

– Poprawiono błąd wyszukiwania pojazdu w przypadku braku NrRej w danych CEPIK. [1048]

– Dodano automatyczne wyszukiwanie pojazd wg Nr dowodu rejestracyjnego, gdy CEPIK zawraca komunikat o więcej niż 50 znalezionych pojazdów wg VIN (dotyczy przypadku użycia Czytniku DR). [1048]

– Poprawiono funkcję kopiowania danych załącznika TDT z poprzedniego BTP. [1048]

– Poprawiono funkcję nadania kolejnego nr dla BTP – dla uniknięcia resetu numeracji od 1. [1532]

– Zmieniono okno informujące o rozpoczęcia numeracji BTP od 1. [1529]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– Poprawiono eksport dokumentów płatności formatu NORCOM (dodano opłatę ewidencyjną jako osobną pozycję). [1530]

– Poprawiono eksport dokumentów płatności formatu AGROBEX (dodano opłatę ewidencyjną jako osobną pozycję). [1531]

[RAPORTY]

– zmiana wydruków faktur (ukrywanie Oryginał/Kopia zgodnie z parametrem wywołania raportu – ten zależy od stałej systemowej DrukujOryginalKopia)

Do góry

————————————————————-

10.10.6 [31-08-2017]

————————————————————-

[BTP]

– [!!!] dodano mechanizm pozwalający na pobranie opłaty przed wykonaniem badania. [1495]

– dodano możliwość pominięcia ilości miejsc siedzących w badaniu zabytkowym przyczepy. [1482]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– [!!!] wprowadzono mechanizm dodania opłaty ewidencyjnej jako osobną pozycję do dokumentu płatności. [1503]

[JPK]

– aktualizowano mechanizm generowania pliku JPK, uwzględniono w nim faktury do paragonu. [1500]

– wyłączono raportowanie faktur do paragonu, gdy wybrano zbiorcze raportowanie dokumentów zafiskalizowanych. [1501]

[PRAWO]

– zaktualizowano załączniki i statusy aktów prawnych, dodano pole „Data wygaśnięcia”. [1502]

Do góry

————————————————————-

10.10.5 [21-07-2017]

————————————————————-

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– poprawiono podsumowanie końcowe na rejestrze dokumentów płatności (przeglądanie; grid), obecnie program nie zlicza faktur do paragonu. [1315]

[JPK]

– umożliwiono raportowanie faktur do paragonu zamiast samego paragonu. [1487]

– zaktualizowano bibliotekę modułu JpkLib, służącą do wysyłania plików JPK bezpośrednio na serwery Ministerstwa Finansów. [P173]

[RAPORTY]

– poprawiono zawartość pola miejscowość w nagłówku zaświadczenia ADR i ADR MON (obecnie: siedziba SKP). [1486]

[PRAWO]

– zaktualizowano bazę aktów prawnych. [1498]

[SYSTEM]

– zaktualizowano instalator systemu STACJA.SQL. [P176, P177]

Do góry

————————————————————-

10.10.4 [04-07-2017]

————————————————————-

[BTP]

– dla dostępnych podczas badania urządzeń TDT dodano pole „Uwagi dodatkowe”, automatycznie drukujące się na zaświadczeniu BTP. [1478]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– poprawiono błąd usuwania dokumentu płatności ze zmienionym statusem fiskalizacji [1481]

[SYSTEM]

– rozszerzono możliwość pracy serwisu firmy IT.NORCOM (pomoc zdalna) o indywidualne zmiany w bazie danych klienta. [1469]

– dla okien „FV” i „Sprawozdanie CEPiK” poprawiono mechanizm automatycznego zamknięcia okna, gdy użytkownik dokonuje wyboru z rozwijanej listy, która wychodzi poza granice okna. [1480]

Do góry

————————————————————-

10.10.3 [17-05-2017]

————————————————————-

[BTP]

– poprawiono błąd resetowania numeracji BTP w momencie zapisywania badania do bazy danych. [1436]

– poprawiono błąd polegający na ukrywaniu się załączników BTP, przy edycji badań z poczekalni. [1468]

– poprawiono błąd umożliwiający korektę niektórych pół załącznika ADR, w trybie podglądu BTP. [1467]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– poprawiono błąd dotyczący VAT, powstający podczas korekty faktury wewnętrznej, przy dodaniu nowej pozycji do dokumentu. [1470]

Do góry

————————————————————-

10.10.2 [10-05-2017]

————————————————————-

[BTP]
– zaktualizowano procedurę zapobiegania nieprawidłowej numeracji BTP (po wystąpieniu błędów w trakcie zatwierdzenia BTP). [1436]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]
– dodano podsumowanie pozycji dokumentu i opłat ewidencyjnych dla noty księgowej. [1465]

[SMS]
– dodano możliwość eksportu listy zaplanowanych wiadomości (SMS) do pliku tekstowego, pod warunkiem filtrowania po konkretnym numerze telefonu. [1457]

[PRAWO]
– poprawiono błąd aktualizacji plików aktów prawnych. [1464]

[SYSTEM]
– poprawiono mechanizm automatycznego uruchomienia serwera MS SQL przy starcie programu. [1466]

Do góry

————————————————————-

10.10.1 [20-04-2017]

————————————————————-

[BTP]

– zaktualizowano procedurę zapobiegania nieprawidłowej numeracji BTP (po wystąpieniu błędów w trakcie zatwierdzenia BTP). [1436]

– dodano zbiorczy komunikat obsługi formularza BTP, zawierający tak błędy krytyczne, jak i zwrócenie uwagi (kliknięcie na przycisk „OK”). [1452]

– zaktualizowano procedurę kontroli poprawności danych BTP. [1452]

– usunięto nieużywany załącznik „GAZ” (przycisk) dla nowych BTP. [1454]

[PRAWO]

– zaktualizowano bazę aktów prawnych. [xxxx]

[SYSTEM]

– w trybie testowym – dla wybranych SKP – uruchomiono mechanizm przekazywania kopii bazy danych do „chmury” / na serwer zewnętrzny. [1406]

– dodano mechanizm pomijania kopii bazy danych (koniec pracy), gdy podczas potwierdzenia zakończenia pracy programu przytrzyma się klawisz CTRL. [1453]

– zaktualizowano i zastosowano – dla wszystkich okien programu – mechanizm automatycznego zamknięcia okna po kliknięciu poza jego obszarem. [1456]

Do góry

————————————————————-

10.10.0 [30-03-2017]

————————————————————-

[BTP]

– dodano procedurę zapobiegania resetowania się numeracji BTP po wystąpieniu błędów BTP do bazy danych. [1436]

– poprawiono procedury zapisu BTP przy operacjach na badaniach z poczekalni. [1422]

– dodano procedurę kopiowania danych załącznika tachografu dla BTP poprawkowego, z badania pierwotnego (negatywnego). [1438]

– udostępniono przycisk przeglądu wyniku danych pobranych z linii diagnostycznej (tryb przeglądania BTP). [1446]

– dodano komunikat ostrzegawczy, gdy od ostatniego BTP minęło więcej niż 5 dni (ostrzeżenie o aktualności bazy danych). [1447]

– dodano mechanizm automatycznego usunięcia przy starcie programu BTP niezatwierdzonych, starszych niż 1 dzień . [1448]

– dla wybranych SKP uruchomiono mechanizm podpięcia do bieżącego BTP wyników pobranych z linii diagnostycznej (tryb testowy)

[SMS]

– na oknie zaplanowanych wiadomości (SMS) dodano możliwość masowego anulowania zaznaczonych wiadomości (skróty Ctrl+A, Ctrl+I). [1359]

[KARTOTEKI]

– poprawiono korektę danych kontrahenta z poziomu kartoteki, program automatycznie uzupełni pole „kod kontrahenta” jeżeli był on pusty w momencie korekty. [1429]

– poprawiono błąd usuwania pojazdu z kartoteki pojazdów, gdy był on użyty na badaniu niezatwierdzonym BTP. [1427]

[RAPORTY]

– zaktualizowano raporty systemu (rejestry BTP, VAT, KP, KW, statystyka, inne), wprowadzono wybór szybkiego zakresu, uporządkowano listę wyboru użytkownika na raporcie. [1421] [1425][1449] [1450]

– zaktualizowano raport statystyki finansowej w rozbiciu na diagnostów, w stopce dodano podsumowanie dokumentów dla każdego diagnosty. [1425]

[SYSTEM]

– dodano mechanizm zapobiegania powstawania błędu „Devision by 0” przy przelogowaniu użytkownika. [1433]

– w trybie testowym dla wybranych SKP uruchomiono mechanizm przekazywania kopii bazy danych do „chmury” / na serwer zewnętrzny. [1406]

Do góry

————————————————————-

10.9.9 [02-03-2017]

————————————————————-
[BTP]

– dodano nową opcje do programu (Stałe systemowe -> Badanie techniczne pojazdu -> Opłata ewidencyjna -> „Generuj dokument KP dla opłaty ewidencyjnej”) pozwalającą globalnie włączyć / wyłączyć mechanizm wystawienia dokumentów kasowych dla opłat ewidencyjnych CEPIK. [1366]

– poprawiono mechanizm generowania numeru kolejnego BTP, celem zapobieżenia powstawania zdublowanej numeracji przy pracy na kilku stanowiskach. [1422]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– poprawiono błąd powodujący nieprawidłowe wyświetlenie informacji o dokonanych korektach (dokument płatności). [1398]

– zaktualizowano format eksportu dokumentów płatności do systemu OPTIMA. [1402]

– zaktualizowano mechanizm wystawienia faktur do dokumentów WZ w przypadku uruchomionego modułu magazynowego. [1412]

– dodano nową opcje do programu (Stałe systemowe -> Badanie techniczne pojazdu -> Opłata ewidencyjna -> „Generuj dokument KP dla opłaty ewidencyjnej”) pozwalającą globalnie włączyć / wyłączyć mechanizm wystawienia dokumentów kasowych dla opłat ewidencyjnych CEPIK. [1366]

[RAPORTY]

– do wydruku rejestru VAT dodano kolumnę z numerem paragonu drukarki fiskalnej. [1397]

– do wydruku rejestru VAT dodano grupowanie po dniu wystawienia dokumentu płatności, poprawiono szeregowanie rekordów wg daty utworzenia dokumentu i skasowano szeregowanie wg symbolu. [1356]

– na wydrukach rejestru BTP poprawiono dane diagnosty dokonującego korektę. [1409]

– poprawiono wydruk dla noty księgowej, przy występowaniu nabywcy / odbiorcy na dokumencie płatności. [1413]

[SYSTEM]

– poprawiono ustawienie pól „data od” i „data do” na początek i koniec roku, gdy użytkownik zaczyna zmieniać wartość pola „Rok”, na kontrolce zakresu wyświetlanych danych. [1383]

– dodano możliwość określenia członkostwa w grupach systemu przy dodaniu nowego użytkownika. [1417]

– dodano zabezpieczenie przed brakiem uprawnienia zapisu do rejestru Windows. [1419]

– dodano ustawienie systemu pozwalające przedłużyć czas przeznaczony dla wykonania kopii bezpieczeństwa bazy danych (dotyczy dużych baz danych lub działania programu na słabszych komputerach). [1423]

– poprawiono proces raportowania informacji technicznej programu przy braku dostępu do Internetu. [1430]

[BAZA DANYCH]

– dodano wersja testowa modułu przekazywania kopii bazy danych do „chmury”. [1406]

Do góry

————————————————————-

10.9.8 [09-02-2017]

————————————————————-
[BTP]

– poprawiono błąd programu powstający przy kopiowaniu załączników do badania poprawkowego. [1358]

– poprawiono raport zaświadczenia ADR w przypadku, gdy pojazd posiada elementy „MEMU”. [1384]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– wprowadzono nowy dokument płatności – Nota księgowa. [1361]

– uruchomiono mechanizm automatycznego uzupełnienia cennika po dodaniu BTP na dokument płatności w przypadku, gdy użytkownik tworzy dokumenty płatności z menu głównego programu („ręcznie”). [1372]

[.JPK]

– dodano możliwość wprowadzenia danych z raportów fiskalnych przed generowaniem JPK_VAT – zamiast raportowania każdego paragonu osobno. [1394]

– dodano obsługę formatu JPK_VAT (2), obowiązującego od 01.01.2017. [1405]

[FISKALNE]

– wprowadzono nowe funkcje dla protokołu Posnet (drukarka fiskalna): numeru konta dla faktur przelewowych, informacja o opłatach ewidencyjnych CEPiK na wydrukach. [1382]

– dla w/w protokołu poprawiono błąd zakańczania niektórych faktur drukowanych na drukarce fiskalnej [1382]

[PRAWO]

– dodano mechanizm automatycznego pobierania brakujących aktów prawnych ze stron Sejmu RP. [1388]

– zaktualizowano bazę aktów prawnych. [1387]

[RAPORTY]

– do raportu statystycznego podsumowania finansowego dodano podsumowanie ilości badań w wybranym zakresie. [1338]

– dodano stosowny raport dla wartości noty księgowej. [1361]

– zaktualizowano raporty rejestrów sprzedaży VAT wg nowego rodzaju dokumentu „nota księgowa”. [1361]

[SYSTEM]

– poprawiono mechanizm raportujący o nowej wersji programu, obecny w prawej dolnej części okna głównego. [1289]

– dodano okno przeglądania historii logowania użytkowników do programu. [1376]

– zaktualizowano listę uprawnień użytkownika systemu. [1393]

– dodano mechanizm automatycznego zamknięcia okien programu po kliknięciu poza jego obszarem. [1395]

– dodano mechanizm uruchomienia zdalnej pomocy serwisu IT.NORCOM bezpośrednio z programu „Administracja -> Zdalny serwis”. [1400]

– wprowadzono blokadę automatycznej aktualizacji programu przez dodanie parametru „-iw”. [1390]

Do góry

——————————————-

10.9.7 [16-01-2017]

————————————————————-

[BTP]

– dodano przycisk kopiowania danych załącznika TDT/UDT z ostatniego badania, w którym zostały one określone. [1304]

– poprawiono błąd w sprawozdaniu CEPIK polegający na nieprawidłowym podliczeniu wykonanych BTP oraz opłat ewidencyjnych w przypadku, gdy nastąpiła zmiana podmiotu organizacyjnego (zmieniono właściciela SKP, firma itp). [1373]

– zaktualizowano wydruk zaświadczenia BTP bez objaśnień, zgodnie ze wzorem ustawowym. [1375]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– dodano pytanie o potrzebę wystawienia dokumentów kasowych dla potrzeb faktury wewnętrznej. [1369]

– dodano nową opcje do stałych systemowych, która pozwała uniknąć drukowania na dokumencie płatności NIP-u Wystawcy. [1378]

[KARTOTEKI]

– przebudowano proces uzupełnienia rachunku bankowego na oknie edycji rachunków bankowych. [1370]

– przy zmianie numeru telefonu w danych kontrahenta, jeżeli do „starego” numeru telefonu są zaplanowane wiadomości SMS, dodano stosowny komunikat informujący o tym fakcie. [1346]

[PRAWO]

– zaktualizowano bazę aktów prawnych. [1377]

[SYSTEM]

– poprawiono błąd programu powstający przy pierwszym uruchomieniu programu i wprowadzeniu ustawień początkowych dla nowego klienta. [1213]

– skasowano możliwość określenia pierwszego użytkownika programu (login, imię, nazwisko) w ustawieniach początkowych  dla nowego klienta (domyślnym użytkownikiem jest Administrator). [1223]

– program zweryfikowano w oparciu o ustawę o ochronie danych osobowych. [1358]

 

Do góry

————————————————————-

10.9.6 [03-01-2017]

————————————————————-

[BTP]

– przywrócono przycisk „Drukuj listę” na oknie rejestru BTP, zreorganizowano układ przycisków. [1367]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– poprawiono błędną nazwę kolumny na wydruku dokumentu płatności (FV A4). [1364]

– zablokowano możliwość korzystania z funkcji JPK w wersji DEMO. [1267]

[KARTOTEKI]

– poprawiono błąd zmiany litery drukarki fiskalnej w kartotece stawek VAT. [1365]

[PRAWO]

– zaktualizowano bazę aktów prawnych. [1324, 1362]

– rozszerzono możliwości wyszukiwania aktów prawnych w oknie „Akty prawne w zakresie badań technicznych”. [1327]

Do góry

————————————————————-

10.9.5 [21-12-2016]

————————————————————-

[BTP]

– w przypadku nowego BTP, przy braku tablic rejestracyjnych program wymaga określenia rodzaju badania przez diagnostę (skasowano domyślny wybór badania „OKRESOWE”).[1319]

– dodano okno historii badań pojazdu z portalu CEPiK, funkcja dostępna z okien: BTP, Rejestr BTP, Dane pojazdu, Kartoteka pojazdu. [1316]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– zaktualizowano wydruku dokumentów płatności, zgodnie z wymaganiami Trybunału Sprawiedliwości UE z 29/09/2015 (sygn. C-276/14) – Sprzedawca/Wystawca, wyłącznie format A4. [1347]

[RAPORTY]

– zaktualizowano wydruku dokumentów płatności, zgodnie z wymaganiami Trybunału Sprawiedliwości UE z 29/09/2015 (sygn. C-276/14) – Sprzedawca/Wystawca, wyłącznie format A4. [1347]

– zaktualizowano wniosek o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych pojazdu. [1350]

– zaktualizowano wniosek dotyczący zmian konstrukcyjnych. [1354]

– dodano wniosek „Odstępstwo od warunków technicznych”. [1355]

Do góry

————————————————————-

10.9.4 [09-12-2016]

————————————————————-

[BTP]

– rejestr BTP – dodano możliwość sortowania i filtrowania po polu rodzaj badania. [1331]

– poprawiono nieprawidłową datę pierwszej rejestracji na zaświadczeniu BUS 100 km/h (obecnie – data pierwszej rejestracji za granicą lub w Polsce, w takiej kolejności). [1345]

– dla nowego BTP dodano informacje o przebiegu pojazdu (od ostatniego badania). [1332]

– poprawiono kontrolę poprawności dla załącznika BTP „Inne czynności – umieszczenie cech identyfikacyjnych” w przypadku, gdy nie zaznaczono żadnej opcji. [1328]

– dodano kolorowe ostrzeżenie o niewłaściwej (<> 17 znaków) długości numeru VIN (dane pojazdu). [1322]

– zablokowano możliwość wyboru wyniku ‚nie dotyczy’ dla badań typu DODATKOWE (zgodność z Dz.U. 2015 poz. 1076)  [1305]

– poprawiono błąd niewłaściwego zakreślenia punktu 3 w załączniku ADR. [1333]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– do pliku eksportu TXT/CSV z rejestru dokumentów płatności dodano pole z numerem badania i numerem rejestracyjnym pojazdu / pojazdów. [1342]

– do pliku eksportu rejestru kasowego dodano pole z numerem rejestracyjnym pojazdu / pojazdów (opcja dostępna przy wyborze formatu eksportu Symfonia2). [1339]

[RAPORTY]

– poprawiono czas zamknięcia RK na wydruku raportu kasowego (był: czas wydruku). [1340]

[SYSTEM]

– dodano możliwość logowania do Panelu Klienta IT.NORCOM bezpośrednio z programu Stacja.SQL. [AD-57]

– przeniesiono opcję wydruku zaświadczenia BTP z ręcznym obracaniem kartek do grupy „Wydruk badań” (Stałe systemowe). [1344]

– poprawiono literówki na oknach edycji rodzaju płatności i edycji grupy kontrahentów. [1335]

– zmieniono komunikat generowany przy nieudanej próbie uruchomienia usługi MS SQL (start programu), dodano funkcje sprawdzającą, czy program uruchomiono z uprawnieniami Administratora systemu Windows. [1246]

Do góry

————————————————————-

10.9.3 [02-12-2016]

————————————————————-

[RAPORTY]

– dodano typ dokumentu rejestracyjnego na wydrukach rejestru BTP. [1336]

Do góry

 

————————————————————-

10.9.2 [09-11-2016]

————————————————————-

[BTP]

– wprowadzono możliwość wprowadzania daty ważności urządzeń TDT/UDT, gdy wybrane urządzenie jest inne niż GAZ. [1076]

– skorygowano procedurę kontroli poprawności pól dla urządzeń TDT/UDT (numeru i data protokołu). [1076]

– poprawiono błąd generowania uwag automatycznych do załącznika o nadawaniu i nabijaniu nmerów. [1076]

– dodano zabezpieczenie przed korektą i wysłaniem do CEPiK badania utworzonego w innej SKP, tj. po zmianie licencji na inną firmę (przejęcie bazy przez podmiot będący następcą). [1285]

– poprawiono komunikat o rozpoczynającej się od 1 numeracji BTP. [1294]

– zmieniono określenie podstawy prawnej dla badań związanych z podatkiem VAT – Dz.U.2016.0710. [1314]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– wprowadzono automatyczne włączanie/wyłączanie przycisków wydruku paragonu fiskalnego i faktury fiskalnej (dotyczy przeglądania dokumentów w rejestrze dokumentów płatności). [1277]

[SMS]

– poprawiono błędne filtrowanie na oknie zaplanowanych wiadomości (SMS), gdy wybrany zakres dotyczył jednego dnia. [1150]

[SYSTEM]

– wprowadzono działania kosmetyczne przystosowujące okna głównego programu do małych rozdzielczości ekranu [1287]

– zaktualizowano ekran startowy systemu. [1317]

– poprawiono błędy mechanizmu automatycznego pobierania nowej wersji programu. [1262]

[SŁOWNIKI]

– poprawiono ustawienie ukrytych pozycji w słownikach systemu. [1284]

Do góry

————————————————————-

10.9.1 [21-10-2016]

————————————————————-

[BTP]

– dodano możliwość określenia wszystkich urządzeń poddozorowych (TDT/UDT) pojazdu, zaprojektowano nowy załącznik, zmieniono interfejs grupy dostępnych załączników BTP. [1076]

– połączono załącznik GAZ z załacznikiem TDT/UDT (załącznik GAZ dostępny tylko dla podglądu, bez możliwości edycji). [1301]

– dla badania poprawkowego dodano ustawienie rodzaju (rodzajów) badań i kopiowanie załączników z badania pierwotnego (negatywnego) [1280]

– zwiększono maksymalną granicę dla określenia DMC i ładowności pojazdu w DIP do 999999 kg. [1296]

– poprawiono kontrolę poprawności danych BTP dotyczących daty pobrania opłaty ewidencyjnej. [1293]

– ukryto panel wyszukiwania pojazdu przy nowym BTP (niedostępny jeżeli użytkownik już wybrał lub uzupełnił dane pojazdu). [1295]

– zmieniono treść komunikatu o usuwanych załącznikach, przy zmianie rodzaju badania. [1302]

– w rejestrze BTP dodano wyświetlanie tekstu uwag przy przemieszczeniu kursora myszy na odpowiednią komórkę kolumn „Uwagi”, „Uwagi [rejestr]”, „Nie odpowiada DWT”, „Uwagi dodatkowe”, „Uwagi własne”. [1303]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– usunięto z listy dokumentów płatności faktury wewnętrzne (FW) przy eksporcie w formacie SYMFONIA F2. [1066]

[RAPORTY]

– dodano wydruk zaświadczenia VAT na jednej lub 2 stronach, w zależności od ustawień systemowych dot. załącznika z przeprowadzonego BTP. [1289]

[SMS]

– poprawiono kontrolę wiadomości SMS, eliminując błąd blokujący wysyłanie po napotkaniu na nieprawidłową wiadomość [1298]

[KARTOTEKI]

– poprawiono niewłaściwe ustawienie domyślnego rachunku bankowego, wprowadzono skróty klawiszowe na oknie listy rachunków bankowych i na oknie dodawania/korekty rachunku bankowego. [1290]

[SYSTEM]

– na oknie „Historia operacji” (Administracja -> Operacje -> Historia) dodano narzędzia dla filtrowania i sortowania wyników, oraz przycisk usuwania filtrowania [1190]

– poprawiono błąd poprawki 585, istniejący na słabszych komputerach [1292]

– zaktualizowano wersję demonstracyjną programu [1292]

– poprawiono błąd przekazywania kopii bazy danych na serwer zewnętrzny [1282]

– poprawiono formatowanie / przystosowanie okien logowania i wyboru połączenia dla powiększonego ekranu Windows [1205]

[SŁOWNIKI]

– dodano najczęściej używane szablony do słowników uwag diagnosty i uwag dodatkowych [1291]

Do góry

————————————————————-

10.9.0 [12-09-2016]

————————————————————-

[BTP]

– poprawiono błąd wydruku zaświadczenia BTP tuż po zakończeniu BTP (puste okno z wyborem raportu). [1266]

– dla podstawowych SKP do modułu Czytnik DR dodano poprzedzający komunikat po zeskanowaniu DR jeżeli DMC pojazdu jest większa niż 3.5 tony. [1269]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– poprawiono błąd 401 dla pustych paczek JPK: JPK_FA i JPK_MAG. [1261]

– wprowadzono zapisywanie ustawień podglądu dokumentów, filtrów w Rejestrze dokumentów magazynowych. [834]

– usunięto faktury wewnętrzne z listy eksportu dokumentów płatności w formacie SYMFONIA. [1066]

– zmieniono eksport raportu kasowego dla formatu SYMFONA. [1066]

– poprawiono opisy przycisków, dodano w stałych systemowych możliwość blokowania wydruku fiskalnego, gdy zostaje wybrana Faktura Vat. [1258]

[SMS]

– poprawiono nieprawidłową pracę modułu SMS w przypadku dodawania wiadomości dla badań z wynikiem negatywnym, w których nie została określona data następnego badania. [1228]

[RAPORTY]

– aktualizacja raportu sprawozdania CEPIK (Dz.U. 2016 poz. 1269). [1265]

[PRAWO]

– aktualizacja bazy aktów prawnych. [1264] [1273]

[KARTOTEKI]

– zmieniono reprezentacje pola Adres w kartotece kontrahentów: zamiast pola POCZTA będzie podstawiono wartość z pola MIEJSCOWOŚĆ. W przypadku, gdy miejscowość nie będzie wskazana, program wykorzysta znaczenie z pola POCZTA. [1157]

– dodanie możliwości aktualizacji danych adresowych z GUS w oknie edycji kontrahenta. [949]

[SYSTEM]

– dodano mechanizmu autoaktualizacji programu mijając dotychczasowy mechanizm NORCOM UPDATE. [1262]

– przycisk sprawdzenia nowej wersji i aktualizacji programu (Administracja -> Aktualizacja). [1262]

– rozbudowa parametrów (stałe systemowe) określenia certyfikatu CEPIK 2.0 na kartach kryptograficznych dla klientów wielostanowiskowych. [1263]

Do góry

————————————————————-

10.8.9 [25-08-2016]

————————————————————-

[BTP]

– zmieniono kontrolę poprawności dla załącznika ‚pojazd zabytkowy’, obecnie podanie pojemności i mocy silnika jest opcją. [1243]

– poprawiono nieprawidłowe kopiowanie danych z katalogu danych technicznych do załącznika DIP, przy wyłączonej opcji  „Konstrukcyjnie = Administracyjnie”. [1250]

– dodano wersję testową automatycznego ustawienia terminu następnego badania technicznego, dla pojazdów typu: samochód osobowy, motorower, motocykl, ciągnik rolniczy-kolejka turystyczna, autobus. [987]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– dodano funkcję eksportu dokumentów płatności do jednolitego pliku kontrolnego (.JPK), wg specyfikacji i wymagań ministerstwa finansów (Dz.U.2015.1649). [1245]

[RAPORTY]

– zmieniono treść pkt. 8 na wydrukach zaświadczenia BTP, zgonie z Dz.U.2016.1075. [1254]

– dodano opcję włączenia / wyłączenia wydruku logo na załączniku DIP. [1227]

[SYSTEM]

– dodano czytelniejszy wybór instalatora Stacji.SQL (SERWER / KLIENT). [P134]

– zmieniono informację o wymaganej ilości miejsca na zainstalowanie Stacji.SQL. [1249]

– do stałych systemowych dodano opcję włączenia / wyłączenia wydruku logo na załączniku DIP. [1227]

– przeprowadzono optymalizację procesów systemowych dla większej wydajności programu. [1188]

[PRAWO]

– usunięto komunikat o braku skojarzenia z plikiem PDF, przy wejściu do okna aktów prawnych. [1255]

Do góry

————————————————————-

10.8.8 [29-07-2016]

————————————————————-

[BTP]

– dodano nowy rodzaj badania technicznego pojazdu – badanie dodatkowe – „PBDT – blokada alkoholowa”. [1245]

– dodano nową grupę usterek dotycząca w/w rodzaju BTP „PBDT – blokada alkoholowa”. [1245]

– poprawiono sortowanie usterek wg numeru na oknie wyboru usterek do BTP. [1209]

– poprawiono kontrolę poprawności przy zapisie BTP, gdy data następnego BTP została usunięta, przy wyniku ‚xxx / zgodnie z d. rej.’. [1238]

– poprawiono fakt nieprawidłowej blokady przycisku „Uwagi”, po przejściu na inną zakładkę, w podglądzie BTP. [1275]

– poprawiono błędne dane w niektórych raportach związanych z rejestrem BTP, gdy zakres zawierał listę BTP z przekładki. [1174]

– poprawiono literówki w komunikatach kontroli poprawności, przy zapisie BTP.. [1239]

– poprawiono błędne dane na oknie podglądu zeskanowanego DR, po błędzie rozkodowania. [1180]

– poprawiono mechanizm uzupełnienia cennika na fakturze dla BTP, dla badania poprawkowego. [1235]

– poprawiono komunikat błędu na oknie listy terminów następnego BTP, gdy zakres ten zawiera zbyt dużo rekordów. [1173]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– zaktualizowano kartotekę towarów i usług dla nowego rodzaju BTP – „PBDT – blokada alkoholowa”. [1245]

– zaktualizowano mechanizm automatycznego uzupełnienia cennika po BTP, dla w/w rodzaju BTP. [1245]

– poprawiono mechanizm uzupełnienia cennika na fakturze dla BTP poprawkowego. [1235]

– poprawiono mechanizm pobierania danych kontrahenta z GUS, dodano mechanizm rozpoznawania kilku firm podpiętych pod jeden numer NIP. [1203]

– poprawiono błąd luki w numeracji dokumentów płatności, powstającej przy awaryjnym przerwaniu działania programu, w momencie wystawienia dokumentu płatności. [1203]

[SYSTEM]

– dodano komunikat o problemowych ścieżkach, do których nie uda się skopiować stworzony plik kopii zapasowej, w momencie zamknięcia programu. [1196]

– dodano możliwość uruchomienia programu w trybie przeglądania danych, gdy licencja wygasła lub została anulowana. [817]

[PRAWO]

– aktualizacja bazy aktów prawnych (Dz.U.2016.1072 i inne). [1244]

Do góry

————————————————————-

10.8.7 [13-07-2016]

————————————————————-

[SYSTEM]

– dodano okno modułu testowego CEPIK 2.0. [1219]

– dodano funkcję sprawdzenia dostępności środowiska produkcyjnego CEPIK 2.0 (Hello CEPIK). [1233]

– dodano zakładkę ustawień CEPIK 2.0 do stałych systemowych. [1219] [1233]

[PRAWO]

– aktualizacja bazy aktów prawnych (Dz.U.2016.0858 i inne). [1237]

Do góry

————————————————————-

10.8.6 [25-05-2016]

————————————————————-

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– poprawiono mechanizm wyszukiwania danych kontrahenta na stronie GUS. [1217]

– dodano możliwość wprowadzenia danych odbiorcy na dokumentach płatności. [1217]

[SMS]

– na oknie zaplanowanych wiadomości (SMS) dodano możliwość jednoczesnej zmiany kilku numerów telefonów; zmiany dotyczą również kontrahenta [1150]

– na oknie zaplanowanych wiadomości (SMS) rozszerzono możliwości filtrowania i wyszukiwania zaplanowanych wiadomości [1150]

[RAPORTY]

– zaktualizowano wniosek dotyczący badań aut zabytkowych. [1211]

– zmodyfikowano raporty dotyczące rejestru BTP (uwagi dodatkowe). [1182]

– zaktualizowano raporty dotyczące dokumentów płatności (nabywca / odbiorca). [1146] [1185]

[PRAWO]

– aktualizacja bazy aktów prawnych (Dz.U.2016.0651). [1216]

Do góry

————————————————————-

10.8.5 [22-04-2016]

————————————————————-

[SMS]

– zaktualizowano mechanizm automatycznego pobierania statusów wiadomości tekstowych SMS, wysłanych przez ostatnie 30 dni. [1202]

[SYSTEM]

– dodano kontrolę poprawności czasu i daty na komputerze przy uruchomieniu programu. [1199]

– dodano sprawdzenie formatu daty Windows przy uruchomieniu programu. [1176]

– wprowadzono opcję aktualizacji daty i czasu dla wszystkich dokumentów generowanych przez program (synchronizacja z serwerem MS SQL). [1176]

– zoptymalizowano mechanizm przetwarzania licencji dla poszczególnych modułów systemu [1176]

Do góry

————————————————————-

10.8.4 [14-04-2016]

————————————————————-

[BTP]

– dodano mechanizm udostępniający korektę badania technicznego wyłącznie przez kod autoryzacji nadany przez administratora systemu (Stałe systemowe -> Stacja -> Badanie techniczne pojazdu -> „Korekta BTP wymaga autoryzacji kodem administratora (nie dotyczy korekt w dniu bieżącym)”). [1191]

– aktualizowano formularz uwag własnych dla BTP. [1154]

– do 120 s zwiększono limit czasu na przeprowadzenie operacji sprawdzenia poprawności bazy danych [1193]

[DEKODER ITS]

– na oknach edycji danych pojazdu i BTP dodano dekoder kodów ITS, zawartych w dowodzie rejestracyjnym (wymagany skaner DR). [153]

[DEKODER VIN]

– dodano dekodowanie kolejnych marek: Toyota, Nissan, Mazda, Hyundai, Kia, Volvo, Skoda, Mitsubishi. [1144]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– poprawiono mechanizm numerowania raportów kasowych dla numeracji miesięcznej. [1189]

[SMS]

– uruchomiono mechanizm automatycznego pobierania statusów wiadomości tekstowych SMS, wysłanych przez ostatnie 30 dni. [1162]

[SYSTEM]

– zmieniono adresy serwerów czasu, z którymi program synchronizuje lokalny czas i datę na komputerze. [1163]

 

Do góry

————————————————————-

10.8.3 [31-03-2016]

————————————————————-

[BTP]

– przeglądanie BTP – dodano rozszerzoną podpowiedź o rodzajach badań wybranych dla danego BTP. [1147]

– poprawiono błąd powstający przy naciśnięciu klawisza Enter na oknie podglądu danych zeskanowanego dowodu rejestracyjnego. [1172]

– rozszerzono kontrolę poprawności przy zapisie załączniku BTP – towary niebezpieczne. [1160]

– usunięto błąd polegający na chowaniu się okna skanera przy wywołaniu skanowania dokumentu na BTP. [1181]

– dodano możliwość kopiowania uwag własnych – z poprzednich badań pojazdu do bieżącego BTP [1137]

[DEKODER VIN]

– poprawiono rozpoznawane po fragmencie VIN (marka Ford) [1177]

– dodano możliwość zamknięcia okna dekodera VIN klawiszem ESC. [1183]

– rozszerzono dekoder o motocykle Honda. [1184]

– rozszerzono kontrolę poprawności pola VIN dekodera.. [1186]

[SMS]

– dodano możliwość wysłania zwykłej wiadomości sms, o dowolnej treści, na dowolny numer telefonu (menu „SMS” -> „Wyślij SMS”). [1149]

– dodano możliwość wysyłania wiadomości sms przez dowolny komputer pracujący w sieci. [1168]

[SYSTEM]

– dodano mechanizm sprawdzenia poprawności bazy danych, uruchamiany automatycznie przed wyjściem z programu i przed tworzeniem kopii bezpieczeństwa. [1178]

– włączono logowanie zdarzeń systemowych generowanych podczas wykonywania kopii bezpieczeństwa. [1165]

– poprawiono błąd powodujący resetowanie pliku określającego połączenia do bazy danych programu Stacja.SQL. [1170]

– poprawiono nieprawidłową informację o pamięci dostępnej w systemie na oknie „O programie”. [1171]

– dodano uprawnienia do okna „Wyślij SMS” dla grupy „Administrator”. [1149]

– dodano komunikat o końcu wsparcia dla użytkowników systemu operacyjnego Windows XP. [1187]

 

Do góry

————————————————————-

10.8.2 [16-03-2016]

————————————————————-

[BTP]

– dodano funkcję rozszyfrowania informacji o pojeździe zawartej w numerze VIN. Panel z rozszyfrowaną informacją jest dostępny w oknie „BTP” przy polu z numerem VIN pojazdu. [1153]

– poprawiono niewłaściwą podpowiedź danych właściciela pojazdu. [1156]

– dla grupy użytkowników „Administrator” dodano możliwość wyświetlania informacji o numerach telefonów właściciela pojazdu w oknie rejestru BTP. [1155]

– zaktualizowano link dla podglądu wzoru zagranicznego dowodu rejestracyjnego UE, udostępniono przycisk podglądu na oknach „Informacja o pojeździe”, „BTP”, „Uwagi”. [1126]

– przy podglądzie BTP udostępniono możliwość listowania informacji zawartej w poszczególnych polach tekstowych w załącznikach na oknie „BTP” oraz „Uwagi”. [1064]

– przyspieszono otwarcie okna  związanego z terminami następnego BTP. [1159]

– dodano kopiowanie zawartości „Rozstaw kół 1” i „Rozstaw kół 2”, przy kopiowaniu danych DIP z poprzednich badań. [1122]

– zwiększono maksymalną długość pól „Rozmiar opon osi przedniej”, „Rozmiar opon osi tylnej 1”, „Rozmiar opon osi tylnej 2” w załączniku „Autobus v(max)=100km/h” z 15 znaków do 50 znaków. [1063]

[SMS]

– na oknie sprawdzenia statusów wiadomości (SMS) zmodyfikowano treść wyjaśniająca bieżący status SMS, dodano przycisk sprawdzenia statusów wiadomości z wyświetlonego zakresu. [1100]

[RAPORTY]

– dodano domyślne sortowanie danych po dacie BTP i numerze BTP na raporcie skróconego rejestru BTP. [1118]

[MODUŁ MAGAZYNOWY]

– dodano odblokowanie dokumentu inwentaryzacyjnego przy usunięciu dokumentu rozliczenia inwentaryzacji. [888]

[KARTOTEKI]

– do kartoteki pojazdów dodano funkcję rozszyfrowania informacji o pojeździe zawartej w numerze VIN. Panel z rozszyfrowaną informacją jest dostępny w oknie „Edycji danych pojazdu” przy polu z numerem VIN pojazdu. [1153]

[SYSTEM]

– wprowadzono zabezpieczenie przed zamknięciem programu w trakcie tworzenia kopii bazy danych. [1132]

– dodano moduł „Dekodera VIN” (menu „Badanie techniczne”->”Dane pojazdów”->”Dekoder VIN”). Dekoder VIN obsługuje numery VIN dla marek: Volkswagen, Opel, Ford, Renault, Mercedes, Peugeot, Audi, BMW, Citroen, Fiat, Seat, Honda. [1153]

 

Do góry

————————————————————-

10.8.1 [26-02-2016]

————————————————————-

[BTP]

– wprowadzono mechanizm zapobiegania zawieszeniu się programu w momencie skanowania przy pomocy niewłaściwego sterownika skanera (BTP, okno dodawania plików) [1140] [1111]

– do rekordu związanego z badaniem technicznym, pojazdem i oknem zmian konstrukcyjnych dodano możliwość podpięcia dowolnych plików; dla tej funkcjonalności wprowadzono dodatkowe funkcje, np. podgląd (BTP, okno dodawania plików) [1111]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– poprawiono kontrolę poprawności danych kontrahenta przy zatwierdzeniu dokumentu płatności (eliminacja błędów wewnętrznych programu dla niesformatowanych pól) [1106]

– w danych pobieranych z GUS dodano mechanizm rozpoznawania kilku firm podpiętych pod jeden numer NIP [1106]

– dodano możliwość wystawienia paragonu „imiennego”, tj. z określeniem danych kontrahenta na paragonie [765]

[RAPORTY]

– przy wydruku etykiet adresowych dodano możliwość eksportu danych teleadresowych klientów do pliku tekstowego [1118]

[SYSTEM]

– poprawiono błędy pisowni w niektórych podpowiedziach dla stałych systemowych [1139]

– dodano opcję pozwalającą wyłączyć możliwość wystawiania paragonów imiennych (Stałe systemowe ->  Dokumenty płatności i magazynowe -> „Udostępnić wybór kontrahenta dla paragonu (paragon imienny)”). [765]

– dodano możliwość wyłączenia ekranu startowego programu (plik StacjaSQL.ini -> ShowLogo=1/0) [1148]

 

Do góry

————————————————————

10.8.0 [17-02-2016]

————————————————————-

[BTP]

– dodano mechanizm automatycznego generowania pozycji cennika na dokumencie płatności, wystawionym po zatwierdzeniu BTP. [474]

– dodano informacje o właścicielu pojazdu w rejestrze BTP, dodano możliwość sortowania i filtrowania danych po tym polu. [554]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– w zależności od rodzaju pojazdu i rodzaju badania program automatycznie uzupełnia pozycji cennika na dokumencie płatności generowanym po zatwierdzeniu BTP. [474]

– poprawiono błąd, powodujący brak wystawionego dokumentu KP przy zapisie korygowanego dokumentu płatności, gdy zmieniono w nim rodzaj płatności z gotówkowego na bezgotówkowy (i odwrotnie). [1141]

[SYSTEM]

– dodano włączenie / wyłączenie mechanizmu automatycznego generowania pozycji cennika na dokumencie płatności po przeprowadzonym BTP (Stałe systemowe -> Stacja -> Badanie techniczne pojazdu ->  „Włącz powiązanie r. badania / r. pojazdu / cennik –> zaproponuj pozycje cennika”). [474]

– poprawiono błędną datę wersji programu w oknie „O programie”. [1129]

[PRAWO]

– aktualizacja bazy aktów prawnych (Dz.U.2015.2246) [1134] [1127]

 

Do góry

————————————————————-

10.7.9 [27-01-2016]

————————————————————-

[BTP]

– uruchomiono nową wersję katalogu DIP (dla wszystkich użytkowników GRATIS, na okres testowy do 2016-03-15). [1120]

– poprawiono funkcjonalność programu na załączniku DIP w oknie BTP. [1113]

– na załączniku zmian konstrukcyjnych (BTP) dodano określenie rodzaju pojazdu, pobrane z kartoteki pojazdu. [1112]

– poprawiono błąd procedury anulowania edycji danych pojazdu (przycisk ESC) [1105]

– na oknie rejestru BTP zmieniono nazwę przycisku z „Edycja” na „Korekta”, przy zachowaniu identycznej funkcjonalności. [1104]

– przy wejściu w korektę BTP ustalono domyślne nazwisko operatora na nazwisko osoby zalogowanej do systemu [1099]

– dodano mechanizm przypominający o braku dokumentu płatności dla poprzedniego BTP, gdy diagnosta zaczyna nowe BTP (Stałe systemowe -> Stacja -> Badanie techniczne pojazdu ->  „Informuj o braku DPiM do poprzedniego BTP”). [1103]

– włączono tymczasową blokadę przycisków podglądu wzoru zagranicznego dowodu rejestracyjnego UE, ze względu na niepoprawne odwołanie do strony internetowej. [1124]

[SMS]

– poprawiono błąd, przy którym system nie pozwalał dodać wiadomości SMS (po badaniu poprawkowym). [1116]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– poprawiono niepoprawne zachowanie się systemu po zawieszeniu się komputera (wystawianie dokumentu płatności). [1114]

– poprawiono błąd dodawania dokumentu WZ do faktury, gdy przed tym nie został określony kontrahent. [1115]

– wprowadzono ograniczenie dodawania dokumentów WZ tylko do faktur. [1115]

– na oknie rejestru dokumentów płatności zmieniono nazwę przycisku z „Edycja” na „Korekta”, przy zachowaniu identycznej funkcjonalności.  [1110]

– poprawiono błąd wydruku paragonu na drukarkach działających na protokołach Elzab, gdy jednostka miary towaru/usługi była krótsza niż 4 znaki. [1119]

– poprawiono wydruk raportów okresowych na drukarkach działających na protokołach Elzab. [954]

– dodano możliwość umieszczenia dodatkowej informacji na wydruku dokumentów płatności (np. kapitał zakładowy, KRS): „Stałe systemowe” -> „Wydruki” -> „Wydruk dokumentów płatności” -> „Drukuj w stopce FV (tylko format A4) dodatkowe informacje, np.: dotyczące kapitału zakładowego”. [1117]

– zmieniono funkcjonalność pobierania danych kontrahenta ze strony głównego urzędu statystycznego (GUS). [1123]

[SYSTEM]

– poprawiono błąd usunięcia pozycji słownikowej jeżeli ta była już użyta w systemie. [1102]

– wprowadzono procedurę zapobiegającą błędnemu zachowaniu się systemu przy niektórych operacjach związanych z bazą danych. [1109]

– dodano wartość domyślną dla stałej systemowej „Opłata ewidencyjna opis” („Opłata ewidencyjna (Dz.U. z 2013, poz.617)”). [1104]

– przeniesiono stałą systemową „Opłata ewidencyjna opis” (z Wydruki->Wydruk badań do Wydruki->Wydruk dokumentów płatności). [1104]

– rozszerzenie kontroli przy operacjach nad krytycznymi danymi systemowymi programu. [1104]

– poprawiono nieprawidłowe działanie programu przy kopiowaniu plików bazy danych do wskazanych w stałych systemowych ścieżek (gdy jedna z tych ścieżek nie istnieje). [1107]

– usunięto niektóre błędne dane adresowe (nieaktualne adresy e-mail) właściciela licencji (uwaga! może nastąpić potrzeba powtórnego ich uzupełnienia!) [1121]

[KARTOTEKI]

– zmodyfikowane okno stawek VAT i okno dodawania / edycji towaru w kartotece towarów (ukrycie nieaktywnych stawek VAT). [1054]

– rozszerzono kontrolę poprawności przy ustawieniu kodu drukarki fiskalnej dla istniejących stawek VAT. [1054]

 

Do góry

————————————————————-

10.7.8 [05-01-2016]

————————————————————-

[BTP]

– w oknie związanym z terminami następnego BTP dodano kolumnę zawierającą z numer telefonu stacjonarnego [1079]

– wyeliminowano możliwość oznaczenia sygnaturą „badanie poprawkowe” nowego badania wówczas, gdy poprzednie tego samego pojazdu znajduje się w poczekalni [1080]

– dodano nowe uprawnienia, dotyczące „Listy pojazdów z upływającym terminem ważności BTP” [1086]

– wprowadzono procedurę zapobiegająca nadpisaniu danych jednego pojazdu danymi innego pojazdu przy zmianie numeru nadwozia, podczas edycji badania [1084]

– na oknie BTP wyróżniono pola opisujące numer i rodzaj dokumentu identyfikacyjnego pojazdu, na podstawie którego wykonywane jest bieżące BTP [1084]

– poprawiono podpowiedzi dla paliwa i rodzaju dowodu rejestracyjnego przy przeglądaniu BTP [1084]

[SMS]

– w bazach danych systemu usunięto zdublowane wiadomości (ten sam numer telefonu, ten samo pojazd, to samo badanie) [1091]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– dla (wszystkich i wybranych) dokumentów płatności (przeglądanie rejestru) dodano podsumowanie brutto, netto, vat, CEPIK; dodano możliwość ich eksportu do formatu CSV [1081] [1087]

– dodano nowe ustawienie programu, pozwalające zmienić kolejność „Imię + Nazwisko” na „Nazwisko + Imię” dla wszystkich formatów eksportu dokumentów płatności (Stałe systemowe -> „Dokumenty płatności i magazynowe -> Eksport do systemów FK” -> „Wykorzystaj porządek „nazwisko + imię” zamiast „imię + nazwisko””) [1096]

– wprowadzono możliwość zmiany sposobu płatności dokumentu na bezgotówkowy nawet wtedy, gdy dokument KP znajduje się na zamkniętym raporcie kasowym. [841]

[SYSTEM]

– zmodyfikowano okno nadawania uprawnień użytkownikom systemu [1090]

– dodano nowe opcje konfiguracji systemu, pozwalającą ukryć podpowiedzi związane z nowymi funkcjonalnościami („Stałe systemowe” -> „Użytkownik diagnosta” -> „Okna” -> „Pokazuj dymki (podpowiedzi) związane z nowymi funkcjonalnościami”) [1082]

– dodano aktualny link do programu „Zdalny SERWIS” w menu Administracja -> Zdalny serwis [1098]

– zaktualizowano bazę aktów prawnych na dzień 2015-12-24 [1098]

– zaktualizowano program zdalnego serwisu w pakiecie instalacyjnym Stacja.SQL [1092]

[RAPORTY]

– dodano nowe opcje konfiguracji systemu, pozwalające drukować lub nie numer BTP na dokumencie płatności (Stałe systemowe Wydruku->Wydruk dokumentów płatności->Drukuj nr BTP na dokumencie płatności). [1077]

– zmieniono kolejność kolumn Netto i Brutto na wydrukach dokumentów płatności. [1088]

Do góry

————————————————————-

10.7.7 [08-12-2015]

————————————————————-

[BTP]

– włączenie zezwolenia na wybór „xxx / zgodnie z d. rej.” dla wyniku POZYTYWNEGO w BTP typu „Okresowe przed pierwszą rejestracją pojazdu z kierownicą po prawej stronie” [1024]

– dodano możliwość filtrowania w oknach wyszukiwania danych załączników (DIP, GAZ, BUS, ZK, ADR) BTP z poprzednich badań. [1062]

– dodano automatyczne (sumowanie pól składowych) wypełnianie pól z masą całkowitą i masą całkowitą zespołu pojazdów po kopiowaniu danych z katalogu DIP [1073]

– udostępnienie wyniku BTP „bezterminowo” dla pozytywnego, okresowego BTP przed pierwszą rejestracją  dla rodzaju pojazdu – przyczepka lekka; blokada wyniku „bezterminowo” dla pozostałych rodzajów pojazdów (okresowe BTP). [878]

[SMS]

– blokada mechanizmu automatycznej podmiany numerów telefonów dla wszystkich wiadomości podpiętych pod tego samego kontrahenta (przy zmianie numeru telefonu – okno dodawania wiadomości, po BTP) [1059]

– dodano możliwość podania wyłącznie telefonu stacjonarnego (okno dodawania wiadomości, po BTP). [1067]

– dodanie kontrolę zapobiegającą wysłaniu w tym samym dniu dwóch wiadomości SMS na ten sam numer, przy dodawaniu powiadomień nie dotyczących BTP. [952]

[SYSTEM]

– przyspieszenie otwarcia okien rejestrów BTP i FV, przy pierwszym otwarciu okna przez nowego użytkownika systemu. [1070]

– dodano mechanizm przesyłania kopii baz na serwer zewnętrzny.[1068]

[RAPORTY]

– zapobieganie dublowaniu numerów telefonów w oknie terminów następnego badania pojazdów,  optymalizacja zapytań do bazy danych [1071]

Do góry

————————————————————-

10.7.6 [09-11-2015]

————————————————————-

[BTP]

– zmieniono sposób sortowania danych katalogu KAT_DIP tak, aby nowsze roczniki pojawiały się na początku listy wyników. [1056]

– dodano możliwość wskazania rocznika, który ma być pokazany jako pierwszy na liście danych katalogu KAT_DIP. [1058]

[SMS]

– zmieniono treść w polu planowanej daty i godziny wysyłki sms na „wysyłam dzisiaj”, gdy data następnego badania jest mniejsza niż planowana data wysłania sms (okno dodawania wiadomości SMS) [788]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– wprowadzono kontrolę szablonów numeracji dokumentów płatności – przy zapisie stałych systemowych i przy dodawaniu dokumentu płatności [1009]

– wprowadzono kontroli szablonów numeracji – przy zapisie stałych systemowych i przy nadawaniu nowych numerów raportu kasowego i dokumentów magazynowych [1028]

[SYSTEM]

– poprawiono działanie „Ciekawych stron”  [1041]

[KARTOTEKI]

– dodano informację o datach ostatniego badania i ostatniego dokumentu księgowego (FV, KP, Dokument  magazynowy) dla zaznaczonego kontrahenta (okno z listą kontrahentów). [1061]

[RAPORTY]

– dodano wydruk logo do pisma A4 ze zbliżającymi się terminami BTP, skasowano ograniczenie długości treści pisma [1053]

– dodano nowy raport do działu Statystyki, zawierający ilość wiadomości z nowymi numerami telefonów, w rozbiciu na diagnostów [1022]

Do góry

————————————————————-

10.7.5 [19-10-2015]

————————————————————-

[BTP]

– poprawiono błąd pobierania danych z katalogu KAT_DIP, gdy nazwa marki lub modelu zawiera niedozwolony znak [1051]

[SMS]

– zaktualizowano tabelę prefiksów sieci ruchomych (mobilnych), wykorzystywaną przy kontroli poprawności wprowadzanych telefonów komórkowych  [788]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– implementacja modułu fiskalnego protokołu komunikacyjnego drukarki EDATA Farex Flex [1019]

[SYSTEM]

– rozszerzono kontrolę daty w module „przypomnienia systemu” [1046]

– zaktualizowano bazę ciekawych stron (linków) [816]

[KARTOTEKI]

– udostępniono nowe okno edycji ustawień „Rodzaje badań – dokumenty identyfikacyjne pojazdów”, edytowalne z poziomu konta administratora systemu (menu Administracja->Identyfikacja pojazdu) [1050]

[RAPORTY]

– wprowadzono możliwość automatycznego drukowania dwustronnego w drukarkach ze sprzętowym duplexem 1049]

Do góry

————————————————————-

10.7.4 [30-09-2015]

————————————————————-

[BTP]

– zaimplementowano nową wersję katalog KAT_DIP, zawierający nowe procedury wyszukiwania pojazdów i powiększoną ich bazę (ok. 1,4 mln pozycji) [1008]

– dodano możliwość wyboru nowego typu dowodu rejestracyjnego: „KP – karta pojazdu” [1015]

– rozszerzono kontrolę poprawności BTP: system sprawdza możliwość wykonania wybranego rodzaju badania technicznego dla pojazdu identyfikowanego określonym dokumentem (DR, PC, PW itp.) [1015]

– dla zagranicznych dowodów rejestracyjnych na zakładce załącznika BTP/DIP dodano przycisk podglądu oznaczeń pól w dowodzie rejestracyjnym pojazdu wg UE [149]

– usunięto błąd nieprawidłowego podliczania ilości rekordów rejestru BTP przy pierwszym otwarciu okna rejestru BTP [035]

– dodano opcję automatycznego ustawienia druku dwustronnego na zaświadczeniu BTP – dla tych drukarek, który konstrukcyjnie posiadają funkcje dupleksu [1043]

– usunięto błąd wynikający z niewłaściwej obsługi procedur czarnej listy dla pojazdów bez numeru rejestracyjnego [1037]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– dodano możliwość wskazania przez użytkownika drukowania informacji o pojeździe (lub też nie) bezpośrednio na oknie wystawienia dokumentu płatności do BTP [1039]

[CEPIK]

– zaktualizowano plik walidacji paczki CEPIK do wersji 5.4.1, umożliwiającą wysłanie badań dla pojazdów identyfikowanych kartą pojazdu (KP) [1015]

[SYSTEM]

– zmieniono format nazwy dla plików kopii bezpieczeństwa systemu [1020]

– dodano dodatkowy parametr konfiguracji systemu (dodatkowa, druga ścieżka, do której system będzie kopiował pliki kopii bazy danych) [1029]

[RAPORTY]

– do listy pojazdów z upływającym terminem BTP dodano kolumnę „BTP przed terminem”, uruchomiono możliwość filtrowania listy po nowej kolumnie [1013]

– do raportu z listą pojazdów z upływającym terminem dodano filtrowanie i sortowanie [1013]

– do w/w okna dodano przycisk definiowalnego wydruku pisma A4 kierowanego do klientów SKP, którym zbliża się termin następnego badania technicznego [1036]

– dodano możliwość grupowania pozycji cennika wg operatora systemu w raporcie „Zestawienie sprzedaży -> VAT [pozycje cennika]” [1038]

– usunięto błędy w raporcie wydruku etykiet adresowych [1045]

– przeniesiono raport wydruku etykiet adresowych do okna „Termin następnego BTP” [1045]

[KARTOTEKI]

– dodano nowe okno edycji ustawień „Rodzaje badań – dokumenty identyfikacyjne pojazdów”, edytowalne z poziomu konta administratora systemu (menu Administracja->Identyfikacja pojazdu) [1015]

– usunięto błąd otwarcia okna ze słownikiem jednostek miary, zmieniono wygląd okna, dodano skróty klawiszowe i podpowiedzi [1033]

[PRAWO]

– aktualizacja bazy aktów prawnych (Dz.U.2012.1137 – ujednolicony 23/09/2015 r.) [1040]

Do góry

————————————————————-

10.7.3 [09-09-2015]

————————————————————-

[BTP]

– poprawiono nieprawidłowości powstające podczas anulowania wprowadzanych zmian (zamknięcie okna BTP przez przycisk „Anuluj”) [1021]

– na oknie rejestru BTP:

– dodano kolumny zawierające dodatkową informację z BTP, wszystkie kolumny rejestru BTP można opcjonalnie wyświetlić lub ukryć [318]

– dodano informacje z podpowiedziami o istnieniu nowych możliwości programu [318]

– dodano przycisk drukowania zawartości rejestru BTP wg zdefiniowanych filtrów i włączonego sortowania danych [318]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– poprawiono błąd eksportu dokumentów płatności w formacie „Optima XML”, gdy ilość dni dla formy płatności PRZELEW w dokumencie wynosiła 0

[SMS]

– wprowadzono dodatkową kontrolę poprawności numerów telefonów komórkowych [1016]  [996]

[SYSTEM]

– poprawiono błąd występujący podczas robienia kopii miesięcznej (brak odświeżania głównego okna programu) [1018]

[RAPORTY]

– dodano możliwość wydruku rejestru BTP z założonymi przez użytkownika filtrami, zakresem i sortowaniem, zgodnymi z oknem rejestru BTP  [318]

– dodano możliwość wydruku listy pojazdów z upływającym terminem ważności BTP z założonymi przez użytkownika filtrami, zakresem i sortowaniem (w tym klasyfikacja badań [951]) [910]

[KARTOTEKI]

– dodano możliwość zmiany nazwy banku w oknie rachunków bankowych, nawet jeżeli rachunek już został użyty w dokumentach płatności [1024]

[PRAWO]

– aktualizacja bazy aktów prawnych wg stanu na dzień 31-08-2015 r. [1026]

Do góry

————————————————————-

10.7.2 [21-08-2015]

————————————————————-

[BTP]

– poprawiono błąd resetowania ustawionych przez diagnostę wyników BTP oraz daty NBTP przy wejściu do okna wyboru rodzaju badania [1017]

– dodano nowy typ dokumentu identyfikacyjnego pojazdu – „KP – Karta pojazdu” [1015]

– dla załącznika związanego z badaniem zabytkowym (BTP_ZABYTEK) umożliwiono wybór kilku miejsc dla mocowania tabliczek i oznaczeń przy jednoczesnym usunięciu nieaktualnych już elementów, dotyczących silnika i identyfikacji pojazdu [113]

[RAPORTY]

– zmieniono raporty dotyczące badania pojazdu zabytkowego, dla całego raportu wprowadzając dynamicznie rozszerzane pola [997]

Do góry

————————————————————-

10.7.1 [13-08-2015]

————————————————————-

[BTP]

– wprowadzono zmiany w BTP wynikające z Dz.U.2015.1076 dla pojazdów z kierownicą po prawej stronie [1010]

– poprawiono błąd powstający przy próbie ręcznego wpisania podrodzaju pojazdu w załączniku DIP [1007]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– zwiększono maksymalną ilość dodawanych towarów i usług do dokumentu płatności z 1000 sztuk do 10000 sztuk [1004]

– wprowadzono wybór osoby wystawiającej fakturę / korygującej fakturę (wydruk dokumentu handlowego) [880]

– wprowadzono zmiany w formacie eksportu dokumentów płatności do systemu Comarch Egeria [912]

– poprawiono błąd powstający przy eksporcie dokumentów płatności w formacie CSV [993]

[SYSTEM]

– zwiększono limit czasu na odtworzenie bazy danych z kopii zapasowej [1006]

[SMS]

– zmieniono okna „ręcznego” dodawania SMS, zaostrzając kontrole poprawności wprowadzanych pól [162]

[PRAWO]

– aktualizacja bazy aktów prawnych wg stanu na dzień 10-08-2015 r. [1011]

Do góry

————————————————————-

10.7.0 [16-07-2015]

————————————————————-

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– dodano możliwość wpisywania danych podmiotów zagranicznych (NIP, PESEL, KOD POCZTOWY, REGON) [988]

– dodano kontrolę poprawności dla pól kontrahenta NAZWA, IMIĘ, NAZWISKO [963]

– poprawiono błąd sortowania po kolumnie „Wystawił” w rejestrze dokumentów płatności [989]

[BTP]

– poprawiono błąd, który mógł występować przy automatycznym dodawaniu załączniku GAZ z poprzedniego BTP (dot. dowodów odczytanych czytnikiem) [994]

– dodano automatyczną kwalifikację badania do eksportu do cepiku po korekcie stanu licznika lub jednostki licznika [969]

[SYSTEM]

– zmiana protokołów systemu z http na https [938]

[SMS]

– dodano kontrolę poprawności dla numerów telefonów 1 i 2 przy dodawaniu wiadomości poza BTP (SMS->Dodaj SMS) [982]

Do góry

————————————————————-

10.6.9 [29-06-2015]

————————————————————-

[PRAWO]

– aktualizacja bazy aktów prawnych wg stanu na dzień 25-06-2015 r. [991]

– przeniesienie aktu prawnego [2015.320] z działu „Rejestracja i oznaczanie pojazdu” do działu „Towary niebezpieczne” [986]

[BTP]

– na oknie BTP została dodana rozwijana lista z określeniem daty następnego badania (12 miesięcy; 6 miesięcy; 24 miesiące) [839]

– aktualizacja linku dla podglądu wzoru zagranicznego dowodu rejestracyjnego UE w Internecie [990]

– udostępniono przycisk podglądu wzoru zagranicznego dowodu rejestracyjnego UE na załączniku DIP w BTP [941]

– automatyczne kopiowanie danych z załącznika GAZ dla pojazdu z poprzedniego BTP (jeżeli było) [780]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– dodano filtr i sortowanie dla dokumentów na oknie eksportu dokumentów płatności [983]

[KARTOTEKI]

– zmieniono filtrowanie w kartotece towarów [980]

– zmiana kodu towarów B609  na B609a i B609b [883]

– przenoszenie pola REGON z danych pobranych z GUS do bazy danych Stacja.SQL [974]

Do góry

————————————————————-

10.6.8 [15-06-2015]

————————————————————-

[PRAWO]

– aktualizacja bazy aktów prawnych wg stanu na dzień 10-06-2015 r. [978]

[CZYTNIK DR]

– zmieniono kolejność wyboru danych kontrahenta na oknie wyboru z czytnika DR. Program domyślnie zaznacza dane kontrahenta z bazy danych [971]

[KARTOTEKI]

– optymalizacja funkcji obliczającej ilości dokumentów powiązanych z wybranym kontrahentem [973]

– dodano mechanizm ukrywania kontrahentów w kartotece kontrahentów [942]

[BTP]

– dodano kontrolę poprawności daty następnego BTP (np. gdy była wpisana ręcznie) [979]

[SYSTEM]

– optymalizacja procesu wysyłania SMS oraz odświeżania informacji o ilości zaplanowanych / wysłanych sms [953]

[RAPORTY]

– do raportu „Rejestr sprzedaży VAT” dodano podsumowanie pozycji rejestru [894]

Do góry

————————————————————-

10.6.7 [19-05-2015]

————————————————————-

[PRAWO]

– aktualizacja bazy aktów prawnych, również wersji ujednoliconych (NORCOM), wg stanu na dzień 17-04-2015 r. [955]

[CZYTNIK DR]

– poprawa funkcjonalności modułu czytnika DR (BTP poprawkowe [959], niekompletne dane o pojeździe w bazie danych [964], nieprawidłowe rozkodowanie niektórych DR [965], różna konfiguracja klawiatury [965])

[EKSPORT]

– wprowadzenie mechanizmu eksportu dokumentów płatności w formacie „JASFBG Katowice” dla systemu Comarch Egeria (wymagana dodatkowa licencja) [912]

[RAPORTY]

– dodano jednostkę dla licznika przebiegu na raporcie wypisu zaświadczenia z BTP [944]

– aktualizacja wydruku sprawozdania CEPIK wg „Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców” [966]

Do góry

————————————————————-

10.6.6 [13-04-2015]

————————————————————-

[SYSTEM]

– ograniczenie listy możliwych do użycia skórek programu [908]

– przebudowa menu systemu, tworzenie części dokumentów handlowych bezpośrednio z menu głównego programu – zakładka Handel [937]

[BTP]

– usunięcie błędu pojawiającego się w momencie anulowania zmian w edytowanym BTP, gdy były zmienione dane pojazdu [823]

– usunięcie błędu nie pozwalającego na zmianę rodzaju paliwa pojazdu w edytowanym BTP [923]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– automatyczne ustawienie rodzaju płatności na fakturze wg kontrahenta przeniesione do stałych systemowych -> Dokumenty płatności i magazynowe -> Rodzaj płatności wg kontrahenta, automatycznie [909]

– przebudowa okna Rodzaje płatności [48]

– wprowadzenie mechanizmu założenia kontrahenta także bezpośrednio na oknie FV [799]

– wprowadzenie mechanizmu wyszukiwania danych adresowych kontrahentów ze strony głównego urzędu statystycznego [799]

[PRAWO]

– dodano nowy akt prawny – Dz.U.2015.0305 [933]

Do góry

————————————————————-

10.6.5 [04-03-2015]

————————————————————-

[SYSTEM]

– poprawa mechanizmu kontroli wprowadzania stałych systemowych [881]

[BTP]

– wprowadzono nowy algorytm wyznaczania właściciela pojazdu z poprzedniego badania [859]

– gdy dla wybranej marki istnieje tylko jeden dostępny do wyboru model, dodano automatyczny wybór tego pola [848]

– dodano procedurę, na podstawie której przy wyborze zagranicznego kraju rejestracji program udostępnia możliwość podglądu obowiązującego w danym kraju DR [863]

– poprawiono mechanizm działania czarnej listy przy braku dostępu do Internetu [907]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– przebudowano okno wyboru towarów i usług [895]

[SMS]

– zmiana reguł wysyłania akcji promocyjnych – wiadomości nie będą wysłane, jeżeli upłynął termin ich wysłania [852]

– zapobieganie wysyłaniu zdublowanych wiadomości [850]

– w czasie edycji szablonu SMS wprowadzono automatyczną podmianę polskich znaków diakrytycznych na ich łacińskie odpowiedniki [848]

[ZESTAWIENIA]

– wprowadzenie zgodnej ze stałymi systemowymi daty początkowej w raporcie rozliczania dokumentów przelewowych [827]

Do góry

————————————————————-

10.6.4 [12-02-2015]

————————————————————-

[SYSTEM]

– /TEST/ nowa wersja programu aktualizującego (NorcomUpdate), pozwalająca automatycznie, każdorazowo po nieudanej próbie aktualizacji, przewrócić poprzednią wersję programu i bazy danych [800]

– zmiana w obsłudze Klientów z wykupionym modułem obsługi dla linii diagnostycznej [691]

– okno informacji o programie / zmiana zakresu wyświetlanych danych [876]

– wprowadzenie mechanizmu samo-zabezpieczenia programu przed ukrywającymi się oknami [890]

[BTP]

– na ekranie badania dodano informację o poprzednim stanie licznika badanego pojazdu, przebudowano okno historii [871]

– poprawiono błąd powodujący nieobecność okien późniejszych niż ekran badania technicznego [892]

– przebudowa funkcji automatycznego usuwania badań „niezatwierdzonych” lub „w poczekalni” zgodnie z nową stałą systemową / Administracja – Stałe systemowe – Badanie techniczne pojazdu) [882]

– naprawa błędnej reakcji programu przy potwierdzeniu faktu zapisywania BTP / wyeliminowanie zamknięcia dialogu przez „X” [892]

– przywrócenie możliwości (wcześniejszego niż automatyczne) usunięcia badań niezatwierdzonych lub z poczekalni /przycisk „Usuń” [882]

[CZYTNIK DR]

– na oknie podglądu zeskanowanego dowodu rejestracyjnego dodano podpowiedzi/wyjaśnienia dla poszczególnych pól (C1.1, C1.2 itp.)

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– zwiększenie czytelności numeru konta bankowego na wydrukach bezgotówkowych dokumentów płatności [879]

[SMS]

– usunięto błąd nieprawidłowego oznaczania statusem „badanie odbyło się przed terminem” niektórych wiadomości SMS [896]

Do góry

————————————————————-

10.6.3 [28-01-2015]

————————————————————-

[BTP]

– poprawiono procedurę edycji niezatwierdzonego BTP (usunięcie błędu: „Could not convert variant of type …”)

– naprawiono błąd mechanizmu nadawania numeru dla nowego BTP (luki w numeracji dla badań pobieranych z poczekalni)

[BTP / ADR]

– do historii zmian załączników ADR dodano zmiany dotyczące wyboru podstawy prawnej badania / MON, pojazdy cywilne/ [864]

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– dla nowej faktury określonego kontrahenta dodano automatyczne ustawienie jej sposobu płatności, duplikując sposób z poprzedniej faktury tego kontrahenta [837]

– zmieniono wygląd okna rejestru dokumentów kasowych, dodano skróty klawiszowe [830]

– poprawiono edycję faktury bezgotówkowej, eliminując zbędne pytania o usunięciu dokumentów KP/KW [829]

[KARTOTEKI]

– dodano skróty klawiszowe dla okna Towary i usługi [866]

[SMS]

– poprawiono błąd pojawiający się w momencie dodawania tego (nowego) szablonu wiadomości, którego data obowiązywania wskazuje na przyszłość [844]

[SYSTEM]

– poprawiono czas automatycznego zamykania się okien systemu, wprowadzając nową opcję w stałych systemowych (Użytkownik – diagnosta / Okna; domyślna wartość: 10 sekund) [842]

[STATYSTYKA SQL]

– dodano obsługę dokumentów płatności do systemu Axapta [868 / 866 / 867]

Do góry

————————————————————-

10.6.2 [19-01-2015]

————————————————————-

[BTP]

– dodano do akceptowanych wyników badania kombinację: rodzaj badania: „Okresowe (…) Art. 74” / rodzaj pojazdu: przyczepka lekka / wynik: pozytywny / termin: bezterminowo

– przywrócono nieaktywną od czasu przebudowy strony internetowej Ministerstwa Infrastruktury funkcję wyświetlania wzorów zagranicznych dowodów rejestracyjnych /kraje UE/

– poprawiono obsługę Czarnej Listy /uprawnienia/

[BTP / VAT]

– poprawiono czytelność przedstawienia wyniku badania VAT

[BTP / ADR]

– dodano wybór podstawy prawnej badania / MON, pojazdy cywilne/

[BTP / DIP]

– dodano pole indeks nośności opony

– poprawiono kontrolę wprowadzania danych liczbowych

– poprawiono opis pola dotyczącego dopalacza katalitycznego

– w zaświadczeniu – zmieniono opis pola związanego z pieczątką diagnosty

[SMS]

– dodano sprawdzanie treści SMS na obecność niedozwolonych znaków

– poprawiono selekcję danych wykorzystywanych do wyboru wysyłanych wiadomości SMS /badania z zakresem badania okresowego/

– poprawiono funkcję korekty numeru telefonu GSM, eliminując tym samym pojawiające się zawieszenia programu

[DOKUMENTY PŁATNOŚCI]

– przyśpieszenie otwierania okna wyszukiwania faktur pierwotnych przy tworzeniu faktury korygującej

– na wydruku dot. FV korygujących poprawiono datę dostawy / wykonania usługi korygowanego dokumentu na datę sprzedaży, zmieniono opis „Data dostawy/wykonania usługi” na „Data zwrotu / korekty”

– dodano możliwość wprowadzenia kontrahenta zagranicznego – NIP, kod pocztowy /wyłącz kontrolę części pól (np. podmiot zagraniczny)/

– dodano analizę i ew. usunięcie powtarzających się kontrahentów, przyspieszono otwieranie się okien związanych z wyborem kontrahenta

[FISKALNE]

– dodano obsługę nowego protokołu drukarki fiskalnej /Posnet/

– dodano możliwość wydruku paragonu i faktury dla drukarki Posnet

– dodano możliwość wydruku raportów okresowych i okresowych-zbiorczych dla drukarek /Thermal i Posnet/

– dodano kontrolę długości ciągu znaków drukowanych jako opis paragonu fiskalnego (linia 1/2/3)

[ZESTAWIENIA]

– poprawiono selekcję danych przetwarzanych w raporcie /tylko badania zatwierdzone/

– dodano rozszerzoną, o dane dot. badań z wynikiem negatywnym i zagrożeniami dla BRD oraz dla środowiska, wersję raportu „Sprawozdanie z działalności SKP dla potrzeb …”

[SYSTEM]

– w linii statusu okna głównego dodano informację o stanie aktualizacji programu

– poprawiono wyświetlanie nakładający się na siebie elementów minimalizowanego okna głównego

– dodano funkcję optymalizacji dostępu do wszystkich baz danych systemu STACJA.SQL – automatycznie /co 30 dni/ lub na żądanie

 

————————————————————-

10.6.1 [12-12-2014]

————————————————————-

– nowa opcja [Rozliczenie dokumentów płatności]

dodano rejestr dokumentów przelewowych

dodano mechanizm rozliczenia dokumentów przelewowych

dodano raport z listą rozliczeń dokumentów przelewowych

– modyfikacja [Użytkownicy systemu]

dodano odświeżanie listy użytkowników systemu przy otwarciu okien w których ta lista jest wykorzystana – nowy użytkownik jest widoczny zaraz po dodaniu.

– usunięcie błędu [Okno zdarzeń systemowych]

wyświetlanie na oknie zdarzeń systemowych komunikatów z bieżącego dnia

– modyfikacja [Raporty dokumentów płatności]

drukowanie imienia i nazwiska upoważnionego do wystawienia w zależności od stanu stałej systemowej w Wydruki -> Drukuj nazwisko wystawiającego

– modyfikacja [Raporty magazynowe – dokumenty przesunięcia magazynowego, inwentaryzacji, korekt]

wizualne zmiany na raportach inwentaryzacji, przesunięcia magazynowego, korekt PZ i WZ

– modyfikacja [Wnioski – Oświadczenie o dokonaniu zmian konstrukcyjnych]

zmiana wyglądu raportu wg nowego wzoru

– modyfikacja [BTP – Moc maksymalna]

zmiana formatu mocy maksymalnej na wszystkich załącznikach BTP z liczby całkowitej na rzeczywistą

– modyfikacja [Magazyn]

dodanie kolumn z wartościami netto i brutto, a także umożliwienie filtrowania w oknie dokumentów magazynowych

– modyfikacja [Przeglądanie faktur]

poprawa mechanizmu filtrowania

– modyfikacja [Faktury Edycja]

umożliwienie decydowania o zwrocie lub niezwracaniu opłaty ewidencyjnej dla korekt faktur

– usunięcie błędu [Magazyn]

Naprawa błędu występującego przy dodawaniu BTP do dokumentu WZ

– modyfikacja [System]

modyfikacja menu kontekstowego dla okien przegladania badań i dokumentów finansowych

– nowa opcja [BTP Historia badań]

dodanie podglądu badania

– modyfikacja [Sysytem]

automatyczny wydruk zaświadczenia po zapisie BTP

– modyfikacja [System]

ukrycie okna zbierania danych kontaktowych Panelu Klienta dla wersji DEMO

– modyfikacja [Raporty]

modyfikacja zaświadczenia zmiany konstrukcyjne /przy braku pliku/załącznika/

– modyfikacja [Raporty]

poprawiono raport faktura VAT A4 /

– modyfikacja [Administracja/Użytkownicy]

pierwszym wywołaniu okna ustawia filtr  na „Aktywni”

– nowa opcja [BTP/Przeglądanie]

dodanie wywołania nowego badania

– nowa opcja [System]

zbieranie informacji o używanych skórkach

– modyfikacja [BTP]

poprawa widoczności adnotacji urzędowych

– modyfikacja [Raporty]

dodanie informacji o korektach BTP na zaświadczeniu

– modyfikacja [Raporty]

zmiana formatu mocy pojazdu w załacznikach do badania

– modyfikacja [BTP]

kontrola zakresów minimalnych i maksymalnych wartości pól w załacznikach do badania

– modyfikacja [BTP]

uaktualnienie przeznaczenia dla podrodzajów pojazdów

Do góry

————————————————————-

10.6.0 [29-09-2014]

————————————————————-

– nowa opcja [Raporty]

dodano raport „Zestawienie badań i płatności”

– modyfikacja [Dokumenty płatności]

zmieniono wygląd okna rejestru dokumentów płatności

– nowa opcja [System]

automatyczne zatwierdzanie numerów telefonów po badaniu

– usunięcie błędu [BTP Edycja]

poprawa algorytmu obsługi zmiany daty pierwszej rejestracji w kraju

– modyfikacja [Dokumenty płatności]

dodano kolumnę z numerem NIP w rejestrze dokumentów płatności

– modyfikacja [Kartoteka kontrahentów]

dodano kontrolę poprawności numerów telefonów w kartotece klientów

– modyfikacja [Licencja]

dodano możliwość pobrania licencji po zmianie numeru klienta

– modyfikacja [Magazyn]

dodano możliwość ustawiania sposobu wyliczania wartości brutto na dokumentach PZ:

od cen netto i od cen brutto

– modyfikacja [Magazyn – Raporty]

przebudowa wyglądu wydruku PZ / WZ

– modyfikacja [Magazyn – Raporty]

umożliwienie wydruku dokumentu PZ według cen sprzedaży

 

Do góry

————————————————————-

10.5.9 [29-08-2014]

————————————————————-

– nowa opcja [System]

dodano okno umożliwiające uzupełnienie danych kontaktowych na potrzeby Panelu Klienta

– modyfikacja [Moduł SMS]

zmiana algorytmu aktualizacji numerów telefonów po korekcie danych kontaktowych kontrahenta

– modyfikacja [BTP Edycja – Czytnik DR]

dodano automatyczne uzupełnienie rodzaju paliwa (X – nie dotyczy) dla pojazdów, które mają w dowodzie rejestracyjnym pole P.3 puste

– usunięcie błędu [BTP Edycja – Pliki]

zmiana algorytmu obsługi skanera

– nowa opcja [Kartoteka pojazdów]

dodano dwa nowe typu dowodu rejestracyjnego: pokwitowanie policji, resortowy dowód rejestracyjnego

– modyfikacja [BTP Edycja – Powiadomienie SMS]

dodano automatyczne zamykanie okna po badaniu technicznym, gdy telefon był już w bazie danych

– modyfikacja [BTP/Kartoteka klientów]

dodano automatyczne uzupełnianie numerów telefonów przy dodawaniu klienta, którego pojazd był wcześniej na badaniu

– modyfikacja [Faktury Edycja – Kartoteka kontrahentów]

dodano możliwość wyświetlenia listy tylko tych kontrahentów, którzy mają uzupełniony numer NIP

– modyfikacja [Paragon fiskalny]

dodano ostrzeżenia przed ponownym wydrukiem paragonu, który był już wcześniej ufiskalniony

– modyfikacja [Raporty LISTA POJAZDÓW z upływającym terminem badania technicznego]

zmiana algorytmu generacji wydruku – uwzględnienie pojazdów, które były wprowadzane poza badaniem

– nowa opcja [System]

rozbudowanie mechanizmów gromadzących informacje o działaniu programu w logu

– modyfikacja [Historia operacji]

przebudowa wyglądu okna (Administracja -> Historia)

– usunięcie błędu [Btp Zaświadczenie]

dodano możliwość wydruku zaświadczeń dla badań wykonanych przed 2014-01-01

– modyfikacja [BTP Edycja]

dodano miniaturkę dowodu rejestracyjnego, której kliknięcie powoduje wyświetlenie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym badanego pojazdu

– modyfikacja [Magazyn – Stan towarów w magazynie]

dodano możliwość wydruku raportu „Stan towarów w magazynie” na dowolny dzień

Do góry

————————————————————-

10.5.8 [01-08-2014]

————————————————————-

– modyfikacja [Kartoteka kontrahentów]

zmiana sposobu wyświetlania okna

– modyfikacja [BTP Edycja]

zmiana mechanizmu anulowania zmian danych kontrahenta przy anulowaniu edycji BTP

– modyfikacja [BTP Edycja]

dodanie obsługi skrótów klawiszowych:

* F10 – zapisanie badania

* Esc – anulowanie badania

* Ctrl+Del – usunięcie załącznika

– modyfikacja [Faktury Edycja]

zmiana algorytmu zapisywania dokumentu płatności przy włączonym module magazynowym.

– modyfikacja [Magazyn]

przeniesienie przycisku „Arkusz inw.” z okna pozycji inwentaryzacji na główne okno inwentaryzacji

– modyfikacja [BTP Edycja – załącznik DIP]

zwiększenie ilości danych wyświetlanych w oknie kopiowania z własnych DIP-ów

– modyfikacja [Raport statystyczny – BTP [ilość / diagnosta]]

domyślnie wyświetlana lista tylko aktywnych operatorów/diagnostów

– modyfikacja [BTP Edycja – Czytnik DR]

zmiana algorytmu wyszukiwania różnic między pojazdem z bazy, a danymi z czytnika

– modyfikacja [Kartoteka kontrahenta]

dodano możliwość wprowadzenia NIP kontrahenta spoza Polski

– usunięcie błędu [Moduł SMS]

naprawa błędu pojawiającego się przy zamykaniu okna z Listą zaplanowanych wiadomości SMS

– naprawa błędu [BTP Edycja, Czarna lista]

naprawa błędu uniemożliwiającego przeprowadzenie badania poprawkowego dla pojazdu, który nie ma nr rejestracyjnego lub nr VIN i został umieszczony na Czarnej liście

Do góry

————————————————————-

10.5.7 [16-07-2014]

————————————————————-

– usunięcie błędu [Dokumenty kasowe – Edycja]

poprawa algorytmu dodawania nowego dokumentu kasowego

– modyfikacja [Dokumenty płatności, Dokumenty magazynowe]

rozszerzono funkcjonalność dodatkowego opisu

– modyfikacja [Moduł SMS, Stałe systemowe]

dodano mechanizm aktualizacji dat planowanej wysyłki wiadomości po zmianie ustawień w Stałych systemowych

– nowa opcja [Raporty]

dodano możliwość eksportu raportu w formacie XML

– naprawa błędu [Eksport do systemów FK]

zmiana algorytmu eksportu danych do systemu FK Symfonia (Format 2)

– nowa opcja [Dokumenty płatności – Edycja]

dodano mechanizm logowania zmian w dokumentach płatności

– modyfikacja [Dokumenty płatności – Edycja]

poprawa algorytmu – zmiana rodzaju dokumentu nie powoduje zmiany formy płatności na gotówkę

– modyfikacja [BTP – Załącznik VAT]

dodano Stałą systemową umożliwiającą włączenie/wyłączenie wydruku uwag na załączniku VAT (Stałe systemowe -> Wydruki -> Zaświadczenie VAT – drukuj ogólne uwagi Zaświadczenia dot. BTP)

Do góry

————————————————————-

10.5.6 [23-06-2014]

————————————————————-

– nowa opcja [CEPiK]

dodano mechanizm umożliwiający ponowną wysyłkę badań zawierającą stan licznika do CEPiK-u obejmującą okres od stycznia do czerwca 2014

– nowa opcja [Grupy Kontrahentów]

dodano możliwość blokady fiskalizacji dokumentów płatności dla danej grupy kontrahentów

– nowa opcja [Magazyn]

dodano raport wartościowy stanów magazynowych

– modyfikacja [Kartoteka Kontrahentów – Edycja]

dodano możliwość zmiany grupy kontrahentów podczas edycji

– modyfikacja [Rejestr BTP]

dodano możliwość wydruku numeru Zagranicznego Dowodu Rejestracyjnego

– usunięcie błędu [Rejestr VAT]

dodano możliwość wydruku numeru zestawienia (Zestawienia – raporty -> Zestawienia sprzedaży -> VAT [ogólny])

– modyfikacja [Szablony wiadomości]

zmiana wyglądu okna

– nowa opcja [Wydruki]

dodano możliwość ustawienia domyślnej drukarki programu (innej niż domyślna drukarka w systemie)

– usunięcie błędu [Dokument płatności / Dokument kasowy]

modyfikacja algorytmu wystawiania / usuwania dokumentów płatności po zmianie formy płatności Gotówka -> Karta

Do góry

————————————————————-

10.5.5 [20-06-2014]

————————————————————-

– nowa opcja [Moduł SMS]

dodano możliwość wysyłki SMS-a po badaniu z wynikiem negatywnym przed upływem 14 dni z przypomnieniem o badaniu poprawkowym

– nowa opcja [Dokumenty płatności – Pozycje]

dodano możliwość wprowadzenia dodatkowego opisu do pozycji faktury

– nowa opcja [„Czarna lista” pojazdów]

możliwość wymiany informacjami między SKP

– modyfikacja [Zestawienia/etykiety adresowe]

zmiana algorytmu wyświetlania etykiet

– modyfikacja [BTP – Edycja]

dodano kontrolę poprawności załączników po zmianie danych pojazdu

– modyfikacja [Pojazd Edycja]

dodano możliwość wprowadzenia dodatkowych informacji o pojeździe (powyżej 3,5 t, ADR, 5-9 osób, zabytek wykorzystywany do celów zarobkowych, pojazd uprzywilejowany, pojazd MON

– modyfikacja [BTP Edycja – załącznik ADR]

dodano możliwość wydruku Zaświadczenie o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu przeznaczonego do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych dla pojazdów MON

– naprawa błędu [BTP Edycja – załącznik Zabytek]

poprawiono sposób drukowania informacji o umiejscowieniu tabliczki

– modyfikacja [Rejestr BTP [skrócony]]

dodano możliwość wydruku Rejestru BTP [skrócony] dla konkretnego diagnosty

– modyfikacja [Rejestr dokumentów płatności]

modyfikacja sposobu wydruku dokumentów po edycji

– modyfikacja [System]

poprawa wydajności działania systemu

– modyfikacja [System]

dodano możliwość automatycznego odtworzenia poprzedniej wersji systemu po nieudanej próbie aktualizacji

Do góry

————————————————————-

10.5.4 [11-06-2014]

————————————————————-

– nowa opcja [Moduł SMS]

dodano możliwość wysyłki SMS-a z podziękowaniem po badaniu

– modyfikacja [Raport kasowy – Przeglądanie, Wydruk, Eksport do pliku]

dodano sortowanie dokumentów kasowych według Daty, Rodzaju, Numeru

– modyfikacja [Rejestr BTP]

modyfikacja algorytmu generacji raportu

– nowa opcja [Zaświadczenie BTP]

dodano możliwość wydruku zaświadczenia na jednej stronie z objaśnieniami lub bez objaśnień (zmiany ustawień sposobu wydruku można dokonać w Stałych systemowych -> Badanie techniczne pojazdu -> Wydruk zaświadczenia badania)

– modyfikacja [Rejestr dokumentów płatności]

zmiana sposobu wydruku – przycisk „Drukuj”

– nowa opcja [Drukarka fiskalna – Elzab]

dodano możliwość wydruku raportu okresowego

– naprawa błędu [Czytnik]

korekta sposobu wyświetlania danych z czytnika

– modyfikacja [Faktury – Edycja]

zmiana wyglądu okna

– modyfikacja [BTP – Edycja]

zmiana algorytmu wprowadzania stanu licznika

– modyfikacja [Pojazd – Edycja]

zmiana algorytmu kontroli poprawności dat pierwszej rejestracji

– usunięcie błędu [BTP Edycja – GAZ]

naprawa błędu polegającego na braku numeru zbiornika i decyzji w trybie edycji i podglądu załącznika

– modyfikacja [Czytnik DR]

zmiana algorytmu wyszukiwania kontrahenta w bazie

– modyfikacja [Czytnik DR]

dodano możliwość wyboru kontrahenta z dowodu rejestracyjnego lub z poprzedniego badania (analogicznie jak dane pojazdu)

Do góry

————————————————————-

10.5.3 [08-04-2014]

————————————————————-

– modyfikacja [Rejestr BTP]

dodano możliwość wydruku Rejestru BTP dla konkretnego diagnosty

– modyfikacja [Sprawozdanie z działalności SKP]

przebudowa wyglądu raportu, zmiana wyświetlanych pozycji

– modyfikacja [Akty prawne – Wydruk]

zmiana wyglądu raportu Lista aktów prawnych

– modyfikacja [Faktura korygująca – przyczyna korekty]

modyfikacja działania słownika przyczyn korekty

– modyfikacja [Zaświadczenie, Rejestr BTP]

dodanie jednostki dla stanu licznika

– modyfikacja [Faktury Edycja]

dodano możliwość pominięcia kontrahentów bez NIP podczas wyświetlania ich listy w oknie Edycji Faktury (opcja Ukryj kontrahentów bez NIP-u)

– modyfikacja [CEPiK – pliki XML]

nowy schemat walidacji plików v. 5.4.0.

Do góry

————————————————————-

10.5.2 [30-04-2014]

————————————————————-

– nowa opcja [BTP Edycja]

możliwość zmiany kolejności wyświetlania okien „BTP – drukowanie załączników” <-> „Powiadomienie o następnym badaniu technicznym” (Stałe systemowe -> Badanie techniczne pojazdu -> Pytaj o numer telefonu po wydruku zaświadczenia)

– modyfikacja [Dokumenty kasowe – KW]

zmiana wyglądu wydruku dokumentu KW

– modyfikacja [Dokument płatności Edycja]

dodano kontrolę istnienia raportu kasowego przed otwarciem dokumentu płatności

– modyfikacja [Dokument płatności Edycja]

zmiana algorytmu wystawiania dokumentów KP podczas zmiany formy płatności na gotówkę

– naprawa błędu [Czytnik]

korekta sposobu wyświetlania danych z czytnika

– nowa opcja [Dokument płatności Edycja, Kartoteka kontrahentów Edycja]

dodano możliwość wprowadzenia osoby odbierającej

– naprawa błędu [Zaświadczenie BTP]

naprawiono błąd związany z możliwością wyłączenia wydruku nazwiska diagnosty na zaświadczeniu

– modyfikacja [Statystyka/Zestawienie rodzaj badania]

dodano możliwość podziału zestawienia wg operatorów systemu

– modyfikacja [Zestawienia/etykiety adresowe]

zmiana algorytmu wyświetlania etykiet tylko klientów, którzy nie podali numerów telefonów

Do góry

————————————————————-

10.5.1 [18-04-2014]

————————————————————-

– modyfikacja [Akty prawne]

przebudowa wyglądu modułu

– modyfikacja [Stałe systemowe]

zmiana algorytmu kontroli poprawności dla wyróżnika SKP (możliwość wprowadzenia dwóch cyfr)

– modyfikacja [Kopia bezpieczeństwa]

dodano możliwość przekopiowania pliku kopii bezpieczeństwa na ścieżkę sieciową

– modyfikacja [BTP Edycja – Historia BTP dla pojazdu]

zmiana algorytmu wyświetlania informacji o terminie następnego badania

– usunięcie błędu [BTP Edycja, BTP Podgląd]

naprawiono błąd polegający na problemie z wyświetlaniem pojazdu wprowadzonym na innym komputerze do czasu restartu aplikacji

– modyfikacja [BTP Edycja]

zmiana algorytmu anulowania wprowadzania badania

– modyfikacja [Paragon do badania technicznego]

zmiana algorytmu uzupełniania kontrahenta (Sprzedaż detaliczna)

– modyfikacja [BTP – Uwagi]

zmiana sposobu wyświetlania historii uwag podczas ich kopiowania z poprzednich badań

– modyfikacja [SMS – termin wysyłki wiadomości]

korekta daty wysłania wiadomości po zmianie ilości dni poprzedzających wysyłkę w Stałych systemowych

– nowy dokument (PDF)

Dz.U.2014.312 – ustawa z dnia 7.02.2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

– modyfikacja [BTP Edycja]

dodano możliwość zapisania badania Okresowe przed pierwszą rejestracją z wynikiem pozytywnym i terminem następnego badania: bezterminowo

Do góry

————————————————————-

10.5.0 [31-03-2014]

————————————————————-

– dostosowanie programu STACJA.2008 do stanu prawnego na dzień 01-04-2014 (Dz.U.2014.312)

– nowa opcja [BTP Edycja – Załącznik VAT/PIT/CIT]

możliwość wyłączenia dodatkowego opisu na zaświadczeniu dot. Załącznika VAT/PIT/CIT (Stałe systemowe->Badanie techniczne pojazdu->Skrócony opis w uwagach załączników VAT/PIT/CIT)

– modyfikacja [Termin badania]

modyfikacja wyglądu raportu

– modyfikacja [Kartoteka pojazdów]

dodanie kontroli kategorii pojazdu po zmianie rodzaju pojazdu

– usunięcie błędu [Faktura do WZ – Drukarka fiskalna]

usnięcie błędu uniemożliwiającego wydruk Faktury do WZ na drukarce fiskalnej

Do góry

————————————————————-

10.4.9 [26-03-2014]

————————————————————-

– modyfikacja [Pojazd – edycja]

dodanie możliwości dopisania uwag dot. pojazdu

Do góry

————————————————————-

10.4.8 [19-03-2014]

————————————————————-

– modyfikacja [Kartoteka kontrahentów]

optymalizacja działania modułu

– modyfikacja [Faktury Edycja]

optymalizacja działania modułu

– modyfikacja [Moduł SMS – Akcja promocyjna]

dodanie możliwości wysyłki akcji promocyjnej dla wybranej grupy kontrahentów (filtr: termin następnego badania)

– modyfikacja [BTP Edycja – Dane teleadresowe]

dodanie numeru telefonu komórkowego „57” – Dz.U.2013.1281

– modyfikacja [BTP – Zaświadczenie VAT]

zmiana opisu podstawy prawnej

– modyfikacja [Eksport dokumentów płatności]

obsługa nowego formatu eksportu PCBiznes (plik XML)

– modyfikacja [Etykiety adresowe]

modyfikacja wyglądu raportu

– modyfikacja [BTP Edycja – Pliki]

wprowadzono dodatkowe ostrzeżenie, jeżeli nie istneje folder, do którego zapisywane są pliki

– modyfikacja [BTP Edycja – Rodzaje badań]

dodano przycisk umożliwiający anulowanie wprowadzonych zmian

Do góry

————————————————————-

10.4.7 [26-02-2014]

————————————————————-

– modyfikacja [BTP Edycja – dokument KW]

zmiana algorytmu wystawiania KW do badania w przypadku zmiany Opłaty ewidencyjnej TAK -> NIE

– modyfikacja [RK Przeglądanie]

zmiana wyglądu okna: dodanie możliwości filtrowania rekordów oraz skróty klawiszowe:

* Ctrl+Ins – Nowy

* F4 – Edycja

* Ctrl+Del – Usunięcie podświetlonego rekordu

* Esc – zamknięcie okna

* Ctrl+P – Drukuj

– modyfikacja [BTP Edycja]

zmiana algorytmu cofania wprowadzonych zmian w przypadku anulowania edycji badania

– modyfikacja [BTP Edycja – Uwagi]

dodanie możliwości korzystania ze słownika podczas wprowadzania uwag własnych

– modyfikacja [Lista zaplanowanych wiadomości SMS]

dodanie podsumowania ilości zaplanowanych wiadomości SMS

– modyfikacja [Pierwsza instalacja – kreator ustawień początkowych]

dodanie możliwości wyboru okresu numeracji dokumentów płatności z poziomu kreatora

– modyfikacja [Wydruki – Rejestr Opłat Ewidencyjnych pobranych na podstawie Rejestru Dokumentów Płatności]

zmiana sposobu generacji raportu

– modyfikacja [Wydruki – Lista pojazdów z upływającym terminem ważności BTP]

zmiana sposobu generacji raportu

– modyfikacja [Dokumenty płatności – Wydruk]

dodanie kodu towaru/usługi na wydrukach dokumentów płatności oraz paragonach fiskalnych.

Uwaga! Istnieje możliwość wyłączenia opcji: Stale systemowe -> Stacja -> Dokumenty płatności i magazynowe -> Dodawaj kod towaru przed nazwą na dokumentach płatności

– modyfikacja [BTP Edycja – Nabijanie numerów]

zmiana algorytmu walidacji wprowadzanych danych (daty wydania decyzji)

Do góry

————————————————————-

10.4.6 [12-02-2014]

————————————————————-

– modyfikacja [Dokumenty magazynowe – Przeglądanie]

dodanie możliwości filtrowania po rodzaju dokumentu

– modyfikacja [Magazyn]

dodanie obsługi skrótów klawiszowych do wszystkich okien Magazynu:

* Ctrl+Ins – Nowy

* F4 – Edycja

* Ctrl+Del – Usunięcie podświetlonego rekordu

* Ctrl+H – Historia

* Esc – zamknięcie okna

* Ctrl+P – Drukuj

* F10 – Zapisanie bieżącego okna

– modyfikacja [Lista zaplanowanych wiadomości SMS]

zmiana przedziału wyświetlanych informacji po wyborze następujących zakresów:

* bieżący tydzień

* bieżący miesiąc

* bieżący rok

* pełen zakres

– nowa opcja [Pojazd Edycja]

możliwość zaznaczania adnotacji urzędowych z dowodu rejestracyjnego pojazdu:

* Hak

* Gaz

* Taxi

* L

* VAT

* BUS 100

* Odstępstwo

* Zabytkowy

– modyfikacja [Eksport dokumentów płatności]

rozszerzenie formatu NORCOM o dane dotyczące pojazdów powiązanych z dokumentami płatności (plik EksportNrRej.txt)

– modyfikacja [Przypominajka SKP – Ustawienia powiadomień]

zmiana wyglądu okna

– modyfikacja [Kartoteka towarów i usług – Edycja]

zmiana algorytmu kontroli poprawności – brak możliwości przełączenia towar -> usługa, gdy pozycja znajduje się na dokumencie PZ

– modyfikacja [BTP Edycja – Wydruk Tabliczki znamionowej]

korekta wyglądu wydruku

– modyfikacja [Wnioski – oświadczenie [zmiany konstrukcyjne]]

zmiana podstawy prawnej

Do góry

————————————————————-

10.4.5 [17-01-2014]

————————————————————-

– modyfikacja [BTP Edycja – Uwagi]

zmiana algorytmu kopiowania danych technicznych do uwag

– modyfikacja [Dokumenty płatności – Eksport]

zmiana sposobu eksportu pól: miejscowość oraz poczta dla formatu Optima XML

– modyfikacha [BTP Edycja – Wydruk Tabliczki znamionowej]

korekta wyglądu wydruku

– usunięcie błędu [BTP Edycja – Wydruk załącznika VAT]

zmiana sposobu generacji raportu

– modyfikacja [Kartoteka pojazdów]

dodanie obsługi skrótów klawiszowych:

* Ctrl+Ins – Nowy

* F4 – Edycja

* Ctrl+Del – Usunięcie podświetlonego rekordu

* Ctrl+H – Historia

* Esc – Zamknięcie okna

Do góry

————————————————————-

10.4.4 [17-01-2014]

————————————————————-

– modyfikacja [Pojazd Edycja]

dodanie możliwości wyboru innego „Kraj rejestracji” niż Polska dla Pozwolenia czasowego

– modyfikacja [BTP Edycja – załącznik DIP]

dodanie możliwości wyboru innego „Kraju pierwszej rejestracji”, niż „Kraj rejestracji” w pojeździe

Do góry

————————————————————-

10.4.3 [10-01-2014]

————————————————————-

– nowy dokument (PDF)

Dz.U.2013.1718 (2013-12-31) – Rozporządzenie MIiR z dnia 30.12.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części

– nowy dokument (PDF)

Dz.U.2013.1700 (2013-12-31) – Rozporządzenie MIiR z dnia 30.12.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części

– nowy dokument (PDF)

Dz.U.2013.1698 (2013-12-31) – Rozporządzenie MIiR z dnia 30.12.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części

– nowy dokument (PDF)

Dz.U.2013.951 (2013-08-22) – Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

– nowy dokument (PDF)

Dz.U.2013.704 (2013-06-20) – Rozporządzenie MT, BiGM z dnia 18.06.2013 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części

– nowy dokument (PDF)

Dz.U.2013.701 (2013-06-20) – Rozporządzenie MT, BiGM z dnia 17.06.2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych mających dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła, motorowerów oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części

– nowy dokument (PDF)

Dz.U.2013.407 (2013-03-28) – rozporządzenie MT, BiGM z dnia 25.03.2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części

– nowy dokument (PDF)

[UE] 2013.L60.1 (2013-03-02) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych

– nowy dokument (PDF)

[UE] 2013.L60.52 (2013-03-02) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców

– nowy dokument (PDF)

[UE] 2013.L18.30 (2011.07.15) – Rozporządzenie Komisji (UE) nr 678/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. zastępujące załącznik II i zmieniające załączniki IV, IX i XI do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa)

– nowy dokument (PDF)

[UE] 2010.L173.33 (2010-07-08) – Dyrektywa Komisji 2010/48/UE z dnia 5 lipca 2010 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/40/WE w sprawie badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep

– modyfikacja [BTP Edycja – załącznik GAZ]

zmiana sposobu wyświetlania informacji o wcześniejszych zaświadczeniach dotyczących zasilania gazem

– usunięcie błędu [BTP Edycja – Wydruk załącznika VAT]

zmiana sposobu generacji raportu

Do góry

————————————————————-

10.4.2 [07-01-2014]

————————————————————-

– modyfikacja [BTP Edycja]

dostosowanie słownika Kategorii pojazdu do Dz.U.2012.1448

Do góry

————————————————————-

10.4.1 [03-01-2014]

————————————————————-

– modyfikacja [BTP Edycja – wynik BTP]

rozszerzenie listy dopuszczalnych wyników dla badań dodatkowych o wynik „Nie dotyczy”

Do góry

————————————————————-

10.4.0 [02-01-2014]

————————————————————-

– usunięcie błędu [BTP Edycja – Wydruk załącznika VAT]

zmiana sposobu generacji raportu

Do góry

————————————————————-

10.3.9 [01-01-2014]

————————————————————-

– dostosowanie programu STACJA.SQL do stanu prawnego na dzień 01-01-2014 (Dz.U.2013.1675)

Do góry

————————————————————-

10.3.7 [04-12-2013]

————————————————————-

– nowa opcja [Rejestr BTP]

dodanie obsługi skrótów klawiszowych:

* F3 – Podgląd

* F4 – Edycja

* F5 – Filtruj / Odśwież

* Ctrl+Del – Usunięcie podświetlonego rekordu

* Ctrl+P – Drukuj

* Esc – zamknięcie okna

– nowa opcja [Rejestr BTP]

dodanie informacji w formie podpowiedzi o znaczeniu kolorów występujących w rejestrze:

* kolor czarny – Wynik BTP: Pozytywny

* kolor czerwony – Wynik BTP: Negatywny

* kolor niebieski – Wynik BTP: Nie dotyczy

* kolor brązowy – BTP Anulowane

* kolor zielony – BTP Poprawkowe

– modyfikacja [Rejestr VAT]

zmiana sposobu obliczania podatku VAT oraz kwoty netto w podsumowaniu rejestru dla poszczególnych stawek VAT

– modyfikacja [STACJA.SQL]

zmiana sposobu wyświetlania informacji o dostępnych w programie modułach oraz o kończącej się licencji

– modyfikacja [Faktura VAT – wydruk]

zmiana opisu kolumny „Nazwa towaru” na „Nazwa towaru lub usługi”

Do góry

————————————————————-

10.3.6 [26-11-2013]

————————————————————-

– nowa opcja [Ciekawe strony]

dodanie moduł zawierający bazę adresów interesujących stron internetowych dotyczących SKP, badań technicznych oraz motoryzacji: Badania techniczne -> Ciekawe strony

– nowa opcja [Rachunki bankowe]

dodanie kartoteki Rachunków bankowych: Kartoteki -> Rachunki

– modyfikacja [BTP Edycja – załącznik DIP – wydruk]

zmiana sposobu wydruku zaświadczenia

– modyfikacja [STACJA.SQL]

zmiana algorytmu pierwszej instalacji programu

Do góry

————————————————————-

10.3.5 [04-11-2013]

————————————————————-

– modyfikacja [Raporty]

zmiana algorytmu obsługi duplex-u drukarki

– usunięcie błędu [BTP Edycja – Moduł Powiadomień o następnym BTP]

podpowiadanie przez program numeru telefonu z poprzednich badań danego pojazdu wykonanych w systemie STACJA.2008

– modyfikacja [Czytnik DR]

automatyczna obsługa przedrostka „osiedle” podczas wczytywania danych kontrahenta z czytnika

– modyfikacja [Słowniki]

uporządkowanie zawartości słowników – usunięcie zdublowanych pozycji

– modyfikacja [Serwer SQL]

automatyczne uruchomienie serwera podczas startu aplikacji

– modyfikacja [Eksport dokumentów płatności]

obsługa nowego formatu eksportu CDN Optima (plik XML)

Do góry

————————————————————-

10.3.4 [21-10-2013]

————————————————————-

– modyfikacja [Czytnik DR]

wyłączenie mechanizmu wyznaczania wersji dla pojazdów z czytnika

– modyfikacja [Czytnik DR]

zmiana algorytmu wyszukiwania różnic między danymi pojazdu zapisanymi w programie, a danymi pochodzącymi z czytnika (rodzaj paliwa)

– modyfikacja [BTP Edycja]

zmiana wyglądu okna (napis „Badanie poprawkowe…”, zastosowanie nowej czcionki Anonymous Pro przy wyświetlaniu danych pojazdu)

– modyfikacja [BTP Edycja – Drukuj załączniki]

możliwość wydruku wszystkich KP i KW powiązanych z badaniem poprzez wybór z rozwijanej listy odpowiedniego dokumentu

– nowa opcja [Narzędzia]

możliwość zainstalowania czcionek używanych przez program

– modyfikacja [Raporty]

zmiana mechanizmu generacji plików PDF na wszystkich wydrukach

– modyfikacja [Rejestr BTP – wydruk]

zmiana wyglądu wydruku (wynik badania)

– modyfikacja [BTP Edycja – załącznik DIP]

zmiana algorytmu kontroli zapisywanego załącznika

– modyfikacja [BTP Edycja – załącznik DIP]

zwiększenie długości pola „Kod typu”

– modyfikacja [dokument PZ]

zwiększenie ergonomii okna PZ Edycja

Do góry

————————————————————-

10.3.3 [17-10-2013]

————————————————————-

– modyfikacja [BTP Edycja – załącznik DIP]

obsługa ukrytych pozycji słownika podczas kopiowania informacji dotyczących załącznika DIP z bazy własnych dokumentów DIP

– nowa opcja [BTP Edycja]

możliwość wyświetlenia danych zeskanowanych z czytnika, w dowolnym momencie, podczas edycji oraz podglądu badania technicznego pojazdu [F12]

– nowa opcja [BTP Edycja – dane kontaktowe właściciela pojazdu]

możliwość wprowadzenia stacjonarnego numeru telefonu

– nowa opcja [Zestawienie Termin badania]

stacjonarne numery telefonów na zestawieniu

– nowa opcja [BTP Podgląd]

nowa zakładka Wiadomości – informacja o planowanych i wysłanych SMS-ach dotyczących BTP

– modyfikacja [Sprawozdanie CEPiK Edycja]

zmiana algorytmu kontroli poprawności

– modyfikacja [Właściciel pojazdu – dane z czytnika]

zmiana algorytmu dodawania kontrahenta

– modyfikacja [Czytnik DR]

zmiana algorytmu wyszukującego różnice między danymi z dowodu rejestracyjnego, a danymi z poprzedniego badania

– modyfikacja [BTP Edycja – KP]

możliwość wystawienia drugiego dokumentu KP do BTP, przy zachowaniu kolejności: KP -> KW -> KP

– modyfikacja [Moduł SMS]

wyróżnienie informacji o zerowej ilości wysłanych SMS-ów w przypadku problemu z ich wysyłką

– nowa opcja [BTP Edycja]

wyróżnienie informacji o brakujących danych (numer rejestracyjny, numer dowodu rejestracyjnego, data rejestracji w kraju, data rejestracji za granicą) badanego pojazdu

Do góry

————————————————————-

10.3.2 [30-09-2013]

————————————————————-

– nowa opcja [Przypominajka SKP]

dodanie panelu przypominającego o cyklicznych obowiązkowych, czynnościach do wykonania:

-> generowanie pliku XML do CEPiK (najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od badania, nie włączając dnia badania)

-> generowanie sprawozdania do CEPiK (do 10-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni)

-> kopia bezpieczeństwa (codziennie)

-> kopia bezpieczeństwa (nośnik zewnętrzny) (codziennie)

-> kalibracja analizatora spalin (6 miesięcy)

-> kalibracja przyrządu do pompowania kół (2 lata)

-> przegląd okresowy urządzeń (6 miesięcy)

– modyfikacja [BTP – Wynik, Data następnego badania]

zmiana algorytmu kontroli poprawności wyniku BTP

– nowa opcja [BTP – Wynik, Data następnego badania]

wyróżnienie dopuszczalnych wartości dla Wyniku oraz Daty następnego badania

– nowa opcja [BTP Edycja – załącznik BUS]

możliwość kopiowania informacji dotyczących załącznika BUS z poprzednich badań

– modyfikacja [Kopia bezpieczeństwa]

zmiana algorytmu wykonywania kopii bezpieczeństwa przed aktualizacją programu

– modyfikacja [Moduł SMS]

zmiana algorytmu wysyłania wiadomości

– nowa opcja [FOTO/JPG]

możliwość dołączania innych niż jpg plików graficznych

– modyfikacja [FOTO/JPG]

dodatkowe sprawdzenie, czy plik istnieje przed wyświetleniem pliku

– usunięcie błędu [Prawo]

uzupełnienie informacji dotyczących aktu prawnego: Dz.U.2003.32.262 wersja ujednolicona

– modyfikacja [Stałe systemowe]

zmiana sposobu kontroli poprawności wprowadzonych danych przed zapisem

– nowa opcja [Faktura VAT – wydruk duplikatu]

dodanie informacji o dacie wystawienia faktury pierwotnej

– modyfikacja [Rejestr BTP]

zmiana sposobu wyświetlania danych

– nowa opcja [BTP – naklejka przypominająca o terminie BTP]

możliwość ustawienia w Stałych systemowych drukarki domyślnej do wydruku naklejek

opcjonalność: Stałe systemowe -> Wydruki–>Drukarki

– nowa opcja [Dokument KP/KW]

zmiana sposobu wyboru kontrahenta na dokumencie KP/KW

– nowa opcja [eksport-import pliku do CEPiK]

możliwość ustawienia w Stałych systemowych domyślnej ścieżki eksportu/importu

opcjonalność: Stałe systemowe -> Komputer -> Badanie techniczne pojazdu – CEPiK -> Opłata ewidencyjna CEPiK -> Folder, w którym przechowywane są pliki dla CEPiK

Stałe systemowe -> Komputer -> Badanie techniczne pojazdu – CEPiK -> Opłata ewidencyjna CEPiK -> Folder, w którym przechowywane są pliki potwierdzenia (zwrotki) od CEPiK

– modyfikacja [BTP – Klasyfikacja własna]

kopiowanie informacji dotyczącej klasyfikacji własnej z poprzedniego BTP

– modyfikacja [BTP Edycja – załącznik DIP]

wyświetlenie informacji o wszystkich modelach danej marki w przypadku kopiowania informacji dotyczących załącznika DIP z bazy własnych dokumentów DIP

– modyfikacja [Czytnik DR]

rozszerzenie zakresu danych podczas wyszukiwania pojazdu w bazie o numer rejestracyjny

– modyfikacja [Pojazd – Edycja]

zmiana kolejności wprowadzanych danych, zwiększenie kontroli obecności danego pojazdu w bazie podczas dopisywania pojazdu (numer rejestracyjny, VIN, dodatkowy kluczu

– nowa opcja [Czytnik DR]

automatyczne włączenie czytnika DR podczas pierwszego uruchomienia programu

– modyfikacja [Rejestr BTP]

możliwość wydruku zaświadczenia do badania wykonanego w innym systemie [Przekładka]

– nowa opcja [Migracja z programu STACJA.2000 do STACJA.SQL]

automatyczny import ustawień związanych z numeracją z systemu STACJA.2000 do systemu STACJA.SQL

Do góry

————————————————————-

10.3.1 [11-09-2013]

————————————————————-

– modyfikacja [Dokumenty płatności Edycja]

zmiana algorytmu wyszukiwania dokumentów pierwotnych dla opcji „Faktura do paragonu”, „Faktura korygująca”

– modyfikacja [Kartoteka pojazdów]

zmiana sposobu wyświetlania listy pojazdów podczas filtrowania danych

– modyfikacja [Rejestr VAT]

zmiana wyglądu raportu

– nowa opcja [Faktura korygująca – wydruk]

dodano informację o dacie dostawy/wykonania usługi dokumentu pierwotnego

– usunięcie błędu [Raport kasowy]

blokada otwarcie raportu jeżeli istnieje raport utworzony później

– nowa opcja [BTP Edycja – załącznik DIP]

automatyczne obliczanie przez program ładowności pojazdu po wprowadzeniu masy całkowitej i masy własnej

– modyfikacja [Dokument płatności Edycja]

kontrola wartości kwoty opłaty ewidencyjnej w badaniach powiązanych z danym dokumentem płatności i propozycja aktualizacji tej kwoty w przypadku zmiany

– naprawa błędu [Cennik BTP]

zmiana opisu nazwy pozycji B609 cennika urzędowego

– modyfikacja [BTP Edycja – załącznik ADR]

możliwość kopiowania informacji dotyczących załącznika ADR z poprzednich badań

– modyfikacja [Moduł czytnik DR]

zmiana algorytmu wyświetlania danych z DR

– modyfikacja [Pojazd Edycja]

zwiększenie kontroli poprawności długości numeru dowodu rejestracyjnego (maksymalnie 10 znaków) dla:

-> Polskiego dowodu rejestracyjnego,

-> Pozwolenia czasowego

-> Pozwolenia czasowego wielokrotnego

– naprawa błędu [Moduł czytnik DR]

automatyczne dopisanie rodzajów paliwa dla pojazdów posiadających więcej niż jeden rodzaj paliwa

– modyfikacja [zestawienie Termin badania]

zmiana wyglądu raportu

– modyfikacja [BTP Edycja]

informacja o ilości wprowadzonych znaków w polu wyszukiwania pojazdów

– modyfikacja [CEPiK Eksport pliku]

zmiana algorytmu wyświetlania danych

– nowa opcja [Pojazd Edycja]

możliwość odsłuchania wprowadzonego numeru dowodu rejestracyjnego

– nowa opcja [Dokument PZ, KPZ Edycja]

możliwość wprowadzenia numer dokumentu, na podstawie którego dokonano przyjęcia towaru

– modyfikacja [Kartoteka towarów]

zwiększenie długości pola „Kod towaru” do 20

– modyfikacja [Zaświadczenie o przeprowadzonym BTP]

możliwość wydruku napisu „Zgodnie z dowodem rejestracyjnym” zamiast „*****”

opcjonalność: Stałe systemowe -> Wydruki -> Wydruk badań -> W polu Termin następnego BTP umieszczaj napis „Zgodnie z dowodem rejestracyjnym” zamiast *****

– naprawa błędu [CEPiK Eksport pliku]

zmiana algorytmu kwalifikacji korekty badań do CEPiK-u

– naprawa błędu [BTP Edycja]

zmiana algorytmu wyszukiwania badań poprawkowych (pominięcie godziny badania)

Do góry

————————————————————-

10.3.0 [23-08-2013]

————————————————————-

– nowy dokument (PDF) – [wersja ujednolicona – 2013.06.22] Dz.U.2012.1137 z późn. zm. – PRAWO O RUCHU DROGOWYM

– modyfikacja [BTP – Wydruk Rejestru BTP] – korekta wyglądu raportu

– usunięcie błędu [Dokument płatności Edycja] – zmiana formatu numeracji dokumentów płatności nie wymaga ponownego uruchomienia programu

– modyfikacja [Rejestr VAT] – zmiana wyglądu raportu

– modyfikacja [BTP Edycja – Słowniki] – zmiana sposobu sortowania słowników (alfabetyczne)

– modyfikacja [BTP Edycja – załącznik DIP] – zmiana algorytmu kontroli poprawności wprowadzanych danych (maksymalna moc i obroty silnika nie są już polami wymaganymi)

– nowa opcja [BTP Edycja – załącznik Zmiany konstrukcyjne] – możliwość wydruku zdjęć wyłącznie w postaci miniatur (Stałe Systemowe -> Wydruki -> Wydruk badań -> Zmiany konstrukcyjne: nie drukuj dużych zdjęć i informacji o ich obecności

– modyfikacja [Wydruki] – eliminacja problemu z wydrukami raportów zawierających czcionkę Calibri (Windows XP)

– modyfikacja [Rejestr BTP] – zmiana sposobu uszeregowania wyświetlanych rekordów

– modyfikacja [Moduł FOTO/JGP] – możliwość dodawania plików z atrybutem Tylko do odczytu

– nowa opcja [Raport Kasowy] – możliwość eksportu Raportów Kasowych do systemów FK

Do góry

————————————————————-

10.2.9 [30-07-2013]

————————————————————-

– nowa opcja [Pojazd Edycja] – możliwość odsłuchania wprowadzonego numeru rejestracyjnego oraz numeru VIN pojazdu

– modyfikacja [Moduł Czytnik DR] – wyświetlenie wszystkich informacji zawartych w dowodzie rejestracyjnym po zeskanowaniu

– nowa opcja [BTP Edycja] – możliwość wyświetlenia danych zeskanowanych z czytnika, w dowolnym momencie, podczas wykonywania badania technicznego pojazdu [F12]

– modyfikacja [BTP Edycja] – dodano komunikat informujący o wystawieniu KW do badania w przypadku zmiany Opłaty ewidencyjnej TAK -> NIE

– nowa opcja [Pojazd Edycja] – możliwość wskazania kraju poprzedniej rejestracji w przypadku wybrania zagranicznego dowodu rejestracyjnego

– nowa opcja [Pojazd Edycja] – przycisk „Wzór zagranicznego dowodu rejestracyjnego” umożliwiający podgląd dowodu rejestracyjnego dla wybranego Kraju poprzedniej rejestracji. Uwaga! Opcja dostępna dla większości krajów Unii Europejskiej

– nowa opcja [Moduł SMS] – możliwość wydruku zamówienia na Moduł SMS w programie STACJA.SQL (odnośnik: główne okno programu -> napis „moduł SMS: wyłączony (zamówienie)”)

– modyfikacja [Kopia bezpieczeństwa] – rozbudowanie mechanizmów informujących o wystąpieniu błędu podczas wykonywania automatycznej kopii bezpieczeństwa

– modyfikacja [BTP Edycja] – możliwość ukrywania pozycji słownika z poziomu okna nowego BTP

– modyfikacja [Pojazd Edycja] – zmiana sposobu sortowania słowników: marka, model, wersja

– modyfikacja [Rejestr Dokumentów Płatności] – zmiana algorytmu filtrowania wyszukiwanych pozycji

– usunięcie błędu [Dokumenty płatności – Edycja] – blokada możliwości wystawienia KP dla dokumentu „FV do Paragonu”

– nowa opcja [Raport kasowy] – informacja o obecnym stanie kasy na głównym ekranie programu (możliwość wyłączenia: Stałe systemowe -> Dokumenty Księgowe -> Parametry ogólne -> „Na na panelu programu nie zamieszczaj informacji o stanie kasy”)

– usunięcie błędu [Raporty – Rejestr VAT] – zmiana algorytmu wyświetlania dokumentów płatności

Do góry

————————————————————-

10.2.8 [30-07-2013]

————————————————————-

– nowa opcja [BTP – Rejestr] – badania poprawkowe wyróżniane kolorem zielonym

– nowa opcja [BTP – Rejestr] – zmiana algorytmu odpowiedzialnego za filtrowanie danych

– modyfikacja [Użytkownicy] – przebudowa modułu zarządzania użytkownikami i ich uprawnieniami

– nowa opcja [Stałe systemowe] – zwiększenie kontroli uprawnień użytkowników

– modyfikacja [Wybór dokumentów handlowych] – przebudowa wyglądu i funkcjonalności okna

– modyfikacja [BTP Edycja – załącznik BUS] – zmiana zasady działania programu po wyborze „X” (blokada możliwości wyboru Rodzaju zwalniacza)

– modyfikacja [SMS – Statusy wiadomości] – dodatkowe okno informujące o postępie procesu pobierania statusów

– usunięcie błędu [BTP – Wydruk załączników] – usunięto błąd uniemożliwiający wydruk naklejek przypominających o terminie następnego badania

Do góry

————————————————————-

10.2.7 [16-07-2013]

————————————————————-

– modyfikacja [Moduł SMS] – zmiana algorytmu wysyłania wiadomości SMS

– modyfikacja [Wydruki] – zmiana wyglądu raportu BTP [DIP]

– modyfikacja [Pojazd Edycja] – zmiana algorytmu kontroli poprawności wprowadzanych danych: wyłączenie wymagalności pola ROCZNIK

– modyfikacja [Pojazd Edycja] – zmiana algorytmu kontroli poprawności wprowadzanych danych: możliwość wprowadzenia 4-znakowego numeru VIN (dowody rejestracyjne Księstwa Monako)

– nowa opcja [Pojazd Edycja] – rozszerzenie wprowadzanych danych: dla pola wyboru typ dowodu rejestracyjnego dodano dodatkową pozycję „Zagraniczny dowód rejestracyjny”

– modyfikacja [BTP Edycja – załącznik DIP] – zmiana algorytmu kontroli poprawności wprowadzanych danych w załączniku DIP

– modyfikacja [BTP Edycja – załącznik DIP] – zmiana sposobu kopiowania z Katalogu DIP (uzgadnianie słowników)

– modyfikacja [Pojazd Edycja] – możliwość ukrywania pozycji w słowniku „Wydany przez”

– modyfikacja [Eksport dokumentów płatności] – możliwość wyboru strony kodowej: UTF-8 lub ASCII

– modyfikacja [BTP Edycja – załącznik Zmiany konstrukcyjne, Zabytek] – zmiana typu pola Pojemność na typ rzeczywisty

– nowa opcja [BTP Edycja – UWAGI] – automatyczne przeliczanie kN<->kg dla pola Maksymalny dopuszczalny nacisk na oś

– nowa opcja [BTP Edycja – UWAGI] – zmiana algorytmu kontroli poprawności wprowadzanych danych

– modyfikacja [KP, KW Edycja] – zmiana algorytmu kontroli poprawności wprowadzanych danych

– modyfikacja [Licencje] – zwiększenie automatyzacji pobierania nowych licencji (wymiana klucza HASP)

– modyfikacja [Licencje] – zakończenie okresu testowania dla modułu FOTO / JGP

– modyfikacja [Wybór dokumentów – FAKTURA DO PARAGANU, FAKTURA KORYGOWANA, FAKTURA DO WZ, FAKTURA DO KP] – przebudowa okna oraz rozszerzenie jego funkcjonalności

– nowy dokument (PDF) – Dz.U.2013.815 (2013-07-16) – Oświadczenie Rządowe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

Do góry

————————————————————-

10.2.6 [05-07-2013]

————————————————————-

– modyfikacja [Moduł SMS] – zmiana algorytmu wysyłania wiadomości SMS

– modyfikacja [Moduł SMS] – modyfikacja algorytmu wyświetlającego informację o ilości SMS-ów do wysyłki

– nowa opcja [Logowanie] – dodano możliwość odzyskiwania hasła

– usunięcie błędu [Dokumenty płatności – Przeglądanie] – modyfikacja algorytmu wyszukiwania operatora wystawiającego dokument płatności

Do góry

————————————————————-

10.2.5 [20-06-2013]

————————————————————-

– dostosowanie programu STACJA.2008 do stanu prawnego na dzień 22-06-2013 (wejście w życie zmian wynikających z rozporządzenia z dnia 27-02-2013 [Dz.U.2013.337] oraz ustawy z 07-12-2012 [Dz.U.2012.1448])

– modyfikacja [CEPiK Edycja] – dostosowanie Sprawozdania z opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych lub uiszczonych na rachunek funduszu – CEPiK do Dz.U.2013.617

– nowy dokument (PDF) – Dz.U.2013.0617 (2013-05-29) – rozporządzenie MSW z dnia 22.05.2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

– nowy dokument (PDF) – Dz.U.2013.0337 (2013-03-12) – rozporządzenie MTBiGM z dnia 27.02.2013 r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych

Do góry

————————————————————-

10.2.4 [14-06-2013]

————————————————————-

– nowa opcja [Kontrahenci Edycja] – podpowiadanie miejscowości po wpisaniu kodu pocztowego

– nowa opcja [BTP Edycja – Uwagi/załącznik Nabijanie Numerów] – kopiowanie informacji o lokalizacji tabliczki do uwag

– modyfikacja [Wydruki A5] – zmiana mechanizmu wydruku oryginału + 2. kopii

– modyfikacja [Moduł SMS] – zmiana algorytmu wysyłki wiadomości SMS (szablon cykliczny rozszerzony)

– nowa opcja [BTP Edycja] – zmiana sposobu dopisywania pojazdów na próbnych numerach rejestracyjnych

– nowa opcja [Kontrahenci Edycja] – dodanie numeru stacjonarnego do danych kontaktowych kontrahenta

– nowa opcja [BTP Edycja – załącznik Zmiany Konstrukcyjne] – możliwość korzystania ze słowników w Opisie zmian konstrukcyjnych oraz Ocenie zmian konstrukcyjnych

– nowa opcja [Katalog DIP] – możliwość wydruku z Katalogu danych o pojeździe

– modyfikacja [Pojazd Edycja] – wyłączenie wymagalności pola „Wydany przez”

Do góry

————————————————————-

10.2.3 [22-05-2013]

————————————————————-

– modyfikacja [BTP Edycja] – zmiana algorytmu dopisywania OKRESOWEGO badania pojazdów do listy badań w przypadku, gdy pojazd wprowadzany jest z wykorzystaniem czytnika przy włączeniu opcji w Stałych systemowych -> Badanie techniczne pojazdu -> „Badanie okresowe dodawane domyślnie”

– modyfikacja [Kontrahenci – Kartoteka] – dodanie możliwości przeglądania przypisanych pojazdów, wystawionych dokumentów płatności dla wybranego kontrahenta

– modyfikacja [Raporty kasowe] – modyfikacja algorytmu otwierającego raport

– modyfikacja [Dokumenty płatności – Edycja] – modyfikacja algorytmu zapisu użytkownika wykonującego korektę

– modyfikacja [BTP Edycja] – zmiana sposobu zapisu badania

– modyfikacja [BTP Edycja] – modyfikacja algorytmu rejestrującego korekty badań

– usunięcie błędu [Dokumenty płatności – Edycja] – usunięcie błędu uniemożliwiającego zapis niektórych dokumentów płatności

 

————————————————————-

10.2.2 [13-05-2013]

————————————————————-

– nowa opcja [Dokumenty płatności – Edycja] – możliwość automatycznego wystawienia KP za opłatę ewidencyjną po wystawieniu dokumentu płatności w przypadku płatności gotówką

– modyfikacja [CEPiK – pliki XML] – modyfikacja algorytmu kwalifikacji badań do CEPiK-u – badania „OKRESOWE – Dz.U.2005.108.908 – art. 74 ust. 2. pkt 2 lit. c” nie będą kwalifikowane do CEPiK-u jeżeli nie została uzupełniona data pierwszej rejestracji w kraju

– nowa opcja [STACJA.SQL] – kontrola poprawności daty oraz czasu, możliwość synchronizacji z datą, godziną serwera SQL lub time-nw.nist.gov (możliwość wyłączenia synchronizacji w Stałe systemowe -> Konserwacja systemu -> Kontrola poprawności zegara systemowego)

– nowa opcja [Dokumenty płatności – Edycja] – możliwość automatycznego zamknięcia okna Wyszukiwanie towarów (opcja Zamknij po wybraniu)

– nowa opcja [Dokumenty płatności – Edycja] – możliwość automatycznego zamknięcia okna Wybór badania do faktury (opcja Zamknij po wybraniu)

– usunięcie błędu [Dokumenty płatności – Podgląd] – blokada możliwości edycji paragonu, do którego była wystawiona FV

– usunięcie błędu [Dokumenty płatności – Edycja] – kasowanie powiązań z BTP dla dokumentów, które nie są wystawiane bezpośrednio po badaniu

– modyfikacja [Kartoteka pojazdów] – kontrola numeru rejestracyjnego oraz numeru VIN (ostrzeżenie przed duplikatami)

– modyfikacja [STACJA.SQL] – modyfikacja algorytmu wyświetlającego informację o wyłączeniu modułu DIP oraz ilości SMS-ów do wysyłki

– nowa opcja [Dokumenty płatności – Edycja] – możliwość wyłączenia wydruku listy powiązanych z dokumentem płatności badań (Stałe systemowe -> Stałe wydruków -> Wydruk dokumentów płatności -> Drukuj listę powiązanych BTP na dokumencie płatności)

– modyfikacja [Pojazd – Edycja] – modyfikacja algorytmu kontroli dat pierwszej rejestracji

– modyfikacja [BTP Edycja] – zmiana algorytmu numeracji zaświadczeń

– modyfikacja [BTP Edycja] – dodatkowa kontrola nadawanego numeru badania

– modyfikacja [Kopia bezpieczeństwa] – modyfikacja algorytmu generowania kopii

– nowa opcja [STACJA.SQL] – kontrola działania usługi MSSQL podczas uruchamiania programu

– nowa opcja [BTP Przeglądanie] – dodanie kolumny „Pliki” (informacja czy istnieją powiązane Z pojazdem pliki graficzne)

– modyfikacja [Eksport dokumentów płatności] – modyfikacja algorytmu (plik CSV)

 

————————————————————-

10.2.1 [25-04-2013]

————————————————————-

– nowa opcja [Powiadomienia SMS] – dodano możliwość wysyłania drugiego SMS-a w dniu planowanego badania o określonej godzinie

– modyfikacja [Powiadomienia SMS] – zmiana algorytmu wysyłania wiadomości, uwzględnienie zmiany ilości dni wysyłki powiadomienia

– modyfikacja [BTP Edycja – załącznik DIP] – zwiększenie kontroli poprawności wprowadzanych danych w załączniku DIP

– nowa opcja [BTP Edycja – załącznik DIP] – możliwość wyłączenia kontroli poprawności wprowadzanych danych w załączniku DIP

– nowa opcja [Kopia bezpieczeństwa] – możliwość kompresji plików

– nowa opcja [Dokumenty płatności – Edycja] – automatyczne kopiowanie danych kontrahenta z poprzedniego dokumentu płatności wystawionego dla wybranego pojazdu lub z właściciela pojazdu (w przypadku braku wcześniejszych dokumentów płatności)

– modyfikacja [BTP Edycja – załącznik Zmiany konstrukcyjne] – zniesienie wymagalności pola „Ocena dokonanych zmian”, gdy zmiany są zgodne z przepisami

– modyfikacja [Sprawozdania CEPiK] – zmiana algorytmu obliczania wartości opłat

– usunięcie błędu [Dokumenty płatności – Podgląd] – blokada możliwości edycji dokumentu w trybie podglądu

– nowa opcja [BTP Edycja] – dodanie możliwości wyświetlenia historii badań dla wybranego pojazdu (możliwość wyłączenia opcji: Stałe systemowe -> Badanie techniczne pojazdu -> Automatycznie pokazuj historię badań wybranego pojazdu)

– modyfikacja [Licencje] – zwiększenie automatyzacji pobierania nowych licencji

– modyfikacja [BTP – Podgląd] – zmiana zakresu wyświetlanych danych (nazwisko, imię diagnosty wykonywującego badanie)

– modyfikacja [BTP Edycja – Uwagi] – zmiana wyglądu okna

– nowa opcja [BTP Edycja – Czytnik] – dodano możliwość wyłączenia opcji gromadzenia danych właściciela pojazdu (Stałe systemowe -> Badanie techniczne pojazdu -> Wyświetl i zapisz dane właściciela pojazdu po zeskanowaniu dowodu rej.)

– nowa opcja [BTP Edycja – załącznik Zmiany konstrukcyjne] – dodano możliwość zmiany treści informacji drukującej się w przypadku braku zdjęć na załączniku Opis Zmian dokonanych w pojeździe (ustawienie domyślnego tekstu: Stałe systemowe -> Badanie techniczne pojazdu -> Informacja na zaświadczeniu ZK, gdy brak zdjęć w bazie programu)

– nowa opcja [CEPiK – pliki XML] – nowy schemat walidacji plików: zwiększenie kontroli numeracji badań (dopuszczalne znaki: a-z,A-Z,0-9,\,/) oraz numeru SKP (dopuszczalne formaty: [A-Z]{2,3}/[0-9]{1,3} lub [A-Z]{2,3}/[0-9]{1,3}/P)

– modyfikacja [BTP Edycja – Uwagi] – zmiana algorytmu generacji uwag podczas badań przeprowadzanych z wykorzystaniem czytnika kodów DR

– modyfikacja [BTP Edycja] – zmiana algorytmu kopiowania danych właściciela pojazdu z poprzedniego badania (uwzględnienie późniejszych zmian w danych właściciela)

– nowa opcja [Kartoteka pojazdów] – możliwość przeglądania historii BTP, wystawionych dokumentów płatności dla wybranego pojazdu

– nowa opcja [Powiadomienia SMS wprowadzane bez BTP] – kontrola poprawności wprowadzanych danych (eliminacja duplikatów)

– modyfikacja [BTP Edycja – Pliki] – zmiana algorytmu dodawania plików

 

————————————————————-

10.2.0. [26-03-2013]

————————————————————-

– modyfikacja [Dokumenty płatności – Przeglądanie] – zmiana algorytmu wyświetlania

– modyfikacja [Stałe systemowe] – zmiana algorytmu wyświetlania

– modyfikacja [Kopie bezpieczeństwa] – zmiana sposobu wykonywania kopii

– modyfikacja [BTP Edycja – załącznik SAM] – zmiana kontroli poprawności umożliwiająca wprowadzanie przyczep powyżej 3,5 t

– nowa opcja [Dokumenty płatności – Edycja] – możliwość wprowadzenia przyczyny korekty dla faktur korygujących

– modyfikacja [Wydruki] – zmiana algorytmu generującego napisa „Oryginał”, „Kopia”

 

————————————————————-

10.1.9. [08-03-2013]

————————————————————-

– nowy dokument (PDF) – [wersja ujednolicona – 2013.02.02] Dz.U.2012.1265 z późn. zm. – USTAWA z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym

– modyfikacja [Dokumenty płatności – Wybór towaru/usługi] – zmiana algorytmu wyświetlania nazw towarów

 

————————————————————-

10.1.8. [01-03-2013]

————————————————————-

– nowa opcja [Wydruki] – możliwość ręcznego ustawienia marginesów na wydrukach

– modyfikacja [Kontrahenci – Kartoteka] – zmiana algorytmu wyświetlania danych

– modyfikacja [Kontrahenci – Edycja] – zmiana algorytmu wyświetlania informacji o telefonach kontaktowych kontrahenta

– nowa opcja [Katalog DIP] – możliwość uruchomienia modułu z głównego ekranu programu

 

————————————————————-

10.1.7. [11-02-2013]

————————————————————-

– nowa opcja [Magazyn] – możliwość obsługi magazynu

– nowa opcja [Dokumenty płatności – Wybór towaru/usługi] – możliwość zmiany ceny własnych pozycji cennika w momencie dopisywania do dokumentu płatności

– modyfikacja [Dokumenty płatności – Edycja] – kontrola daty sprzedaży

– nowa opcja [Kartoteki – Rodzaje płatności] – dodano możliwość modyfikacji listy rodzajów płatności

– nowa opcja [Okno główne programu] – możliwość zmiany zalogowanego użytkownika poprzez dwukrotne kliknięcie

– nowy dokument (PDF) – Dz.U.2013.30 (2013-01-09) – rozporządzenie MTBIGM z dnia 21.12.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

– modyfikacja [Dokumenty płatności – Edycja] – zmiana sposobu wyświetlania listy kontrahentów

– nowa opcja [Kontrahenci – Edycja] – możliwość sklasyfikowania kontrahenta jako dostawcę lub odbiorcę

– modyfikacja [BTP Edycja] – możliwość wprowadzenia terminu następnego badania technicznego (do 14 dni) przy negatywnym wyniku BTP

– modyfikacja [BTP Przeglądanie] – zmiana algorytmu wyświetlania badań technicznych (odczyt po 1000 rekordów)

– nowa opcja [Wyszukiwanie dokumentów – Paragon/WZ] – możliwość wyszukiwania dokumentu powiązanego z danym numerem badania lub z danym numerem rejestracyjnym pojazdu

– nowa opcja [Dokumenty Płatności – Przeglądanie] – informacja o dokumencie KP powiązanym z dokumentem płatności

– nowa opcja [BTP Edycja] – dodanie paska przewijania dla monitorów o mniejszej rozdzielczości

– modyfikacja [BTP Edycja – Usterki] – włączono możliwość wyboru typu dla usterki 4.1.1. l) Brak wyraźnej granicy światła i cienia świateł mijania

– modyfikacja [Dokumenty Płatności – Faktura do WZ] – możliwość wyboru dokumentów WZ wystawionych tylko dla jednego kontrahenta

– modyfikacja [Dokumenty Płatności – Faktura korygująca] – modyfikacja algorytmu wystawiania faktury korygującej do faktury korygującej

– nowa opcja [BTP Przeglądanie] – możliwość modyfikacji numeru telefonu właściciela pojazdu bez korekty badania (przycisk Numery telefonów)

– modyfikacja [Dokumenty Płatności – Edycja] – dodanie pola wyboru włączającego napis „Metoda kasowa” na fakturach

 

————————————————————-

10.1.6. [31-01-2013]

————————————————————-

– modyfikacja [BTP – Uwagi] – konwersja uwag badań z importu

– modyfikacja [Dokumenty płatności – Edycja] – zmiana algorytmu wyświetlania informacji dotyczącej metody kasowej

– modyfikacja [Raporty – Zestawienia sprzedaży] – zmiana wyglądu raportu Zestawienie sprzedaży [miesiąc]

 

————————————————————-

10.1.5. [07-01-2013]

————————————————————-

– modyfikacja [Dokumenty płatności – Edycja] – możliwość wprowadzenia dodatkowej informacji „metoda kasowa” (zgodnie z Dz.U.2012.1428)

– nowa opcja [Stałe systemowe] – możliwość wprowadzenia dodatkowej informacji „metoda kasowa” (zgodnie z Dz.U.2012.1428)

– modyfikacja [Dokumenty płatności – wydruk] – zmiana nazwy pola „Data sprzedaży” na „Data dostawy/wykonania usługi” (zgodnie z Dz.U.2012.1428)

– modyfikacja [Dokumenty płatności – wydruk] – możliwość wydruku dodatkowej informacji „metoda kasowa” (zgodnie z Dz.U.2012.1428)

 

————————————————————-

10.1.4. [03-01-2013]

————————————————————-

– nowy dokument (PDF) – Dz.U.2012.1448 (2012.12.21) – USTAWA z dnia 10.10.2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

– nowy dokument (PDF) – Dz.U.2012.1456 (2012.12.24) – USTAWA z dnia 7.12.2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

– modyfikacja [BTP – Zaświadczenie VAT] – zmiana podstawy prawnej (Dz.U.2012.1456)

 

————————————————————-

10.1.3. [28-12-2012]

————————————————————-

– modyfikacja [BTP – Zaświadczenie VAT] – zmiana podstawy prawnej

– modyfikacja [moduł SMS] – kontrola poprawności terminu wysyłania SMS-ów

 

————————————————————-

10.1.2. [06-12-2012]

————————————————————-

– nowy dokument (PDF) – Dz.U.2012.1262 (2012-11-16) – rozporządzenie MSW z dnia 12.11.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne

– nowa opcja [Stałe systemowe] – nowa stała „Zaświadczenie bez własnego numeru”

– modyfikacja [BTP – Zaświadczenie] – obsługa stałej systemowej „Zaświadczenie bez własnego numeru” na zaświadczeniu z BTP

– nowa opcja [Stałe systemowe] – nowa stała „Drukuj czas wydruku”

– modyfikacja [BTP – Zaświadczenie] – obsługa stałej systemowej „Drukuj czas wydruku” na zaświadczeniu z BTP

– nowa opcja [Stałe systemowe] – nowa stała „Blokada wydruku danych diagnosty wykonującego badanie na zaświadczeniu”

– modyfikacja [BTP – Zaświadczenie] – obsługa stałej systemowej „Blokada wydruku danych diagnosty wykonującego badanie na zaświadczeniu” na zaświadczeniu z BTP

– nowa opcja [Stałe systemowe] – nowa stała „Blokada wydruku diagnosty wykonującego badanie na duplikacie / wypisie z przeprowadzanego BTP”

– nowa opcja [CEPiK] – dodano możliwość importowania raportów zwrotnych

– modyfikacja [BTP – Zaświadczenie] – obsługa stałej systemowej „Blokada wydruku diagnosty wykonującego badanie na duplikacie / wypisie z przeprowadzanego BTP” na zaświadczeniu z BTP

– modyfikacja [Rejestr BTP <urzędowy>] – zmiana wyglądu

– modyfikacja [Rejestr opłat ewidencyjnych <Finanse>] – zmiana wyglądu

– modyfikacja [Pojazd Edycja] – możliwość pominięcia wersji pojazdu (wersja pusta ‚—‚)

– modyfikacja [Dokumenty płatności Edycja] – modyfikacja algorytmu numeracji Faktur do Paragonu

– modyfikacja [Pojazd Edycja] – korekta algorytmu podpowiadania marki, modelu, wersji z numeru VIN

– modyfikacja [BTP – Opis zmian dokonanych w pojeździe] – zmiana wyglądu

– modyfikacja [Pojazd Edycja] – korekta algorytmu dopisywania wersji dla pojazdów wprowadzanych z czytnika

 

————————————————————-

10.1.1. [26-11-2012]

————————————————————-

– nowy dokument (PDF) – Dz.U.2012.1137 [2012-10-18] – Obwieszczenie MSRP z dnia 30.08.2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym

– nowy dokument (PDF) – [wersja ujednolicona – 2012.10.08] Dz.U.2003.32.262 z póź. zm. – rozporządzenie MI z dnia 31 grudnia 2002 r. – w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

– modyfikacja [CEPiK] – zmiana algorytmów kwalifikacji badań do CEPiK-u oraz generacji paczek

– modyfikacja [Kontrahent Edycja] – zmiana algorytmu automatycznego generowania kodów kontrahentów

– modyfikacja [Pojazd Edycja] – zmiana sposobu kontroli poprawności zapisywanych badań przy pozwoleniu czasowym

– modyfikacja [BTP Edycja] – weryfikacja poprawności danych zalogowanego diagnosty podczas otwierania okna badania technicznego

– nowa opcja [Pierwsza instalacja] – kreator ustawień początkowych

– modyfikacja [Dokumenty płatności Edycja] – modyfikacja algorytmu naliczania opłaty ewidencyjnej podczas wystawiania dokumentów płatności

– modyfikacja [BTP Przeglądanie] – zmiana sposobu wyświetlania informacji o terminie następnego badania technicznego

– modyfikacja [Faktura A5 – wydruk] – zmiana wyglądu dokumentu

– modyfikacja [BTP Edycja, Pojazd Edycja] – zmiana sposobu zapisywania plików graficznych

– modyfikacja [Dokumenty płatności Edycja] – modyfikacja algorytmu nadawania numeracji dokumentów płatności

– modyfikacja [Rodzaje badań] – zmiana podstawy prawnej [Dz.U.2012.1137]

– modyfikacja [Pojazd Edycja – paliwo] – zmiana sposobu usuwania wybranego paliwa z listy

– usunięcie błędu [Dokumenty płatności Edycja – wybór pozycji cennika] – eliminacja błędu nieprawidłowego naliczania podatku VAT podczas obsługi okna przy pomocy klawiatury

– usunięcie błędu [BTP Edycja] – blokada możliwości wystawienia KW bez wystawienia KP

– nowa opcja [Połączenie z bazą danych] – automatyczna kopia parametrów połączenia

– modyfikacja [BTP – Zaświadczenie] – zmiana wyglądu

– modyfikacja [Rejestr BTP <urzędowy>] – zmiana wyglądu

– modyfikacja [Rejestr OE – pobranych na podstawie dokumentów płatności] – zmiana wyglądu

 

————————————————————-

10.1.0. [22-10-2012]

————————————————————-

– modyfikacja [Stałe systemowe] – nowy wygląd okna

– modyfikacja [Stałe systemowe – Numeracja] – dodano możliwość ustawienia wartości początkowych

– modyfikacja [Stałe systemowe – Numeracja BTP] – dodano możliwość ustawienia dowolnego przedrostka

– modyfikacja [Okno główne] – dodano panel z wiadomościami

 

————————————————————-

10.0.9. [15-10-2012]

————————————————————-

– modyfikacja [BTP – Zaświadczenie] – zmiana podstawy prawnej informacji o 14 dniach dla badania technicznego z wynikiem negatywnym

– modyfikacja [BTP Edycja – Uwagi] – lista wybranych usterek

– modyfikacja [BTP Edycja – lista badań] – nowy rodzaj badania: „OKRESOWE – Dz.U.2005.108.908 – art. 74 ust. 2. pkt 2 lit. c”

– modyfikacja [BTP Edycja – powiązanie odpowiedniej grupy usterek z badaniem: „DODATKOWE – HAK”

– modyfikacja [Wydruki] – obsługa dupleksu oraz oczekiwanie na odwrócenie kartki w przypadku braku dupleksu na wszystkich wydrukach

 

————————————————————-

10.0.8. [06-10-2012]

————————————————————-

– dostosowanie programu STACJA.SQL do stanu prawnego na dzień 08-10-2012 (wejście w życie zmian wynikających z rozporządzeń z dnia 07-09-2012 – Dz.U.2012.996 oraz Dz.U.2012.997)

 

————————————————————-

10.0.7. [31-08-2012]

————————————————————-

– modyfikacja [Aktualizacja programu] – wprowadzenie nowego algorytmu aktualizacji bazy danych

– modyfikacja [Dokument płatności Edycja] – zmiana sposobu wystawiania dokumentu: Faktury do Paragonu

– modyfikacja [Dokument płatności Przeglądanie] – modyfikacja sposobu wyświetlania dokumentów

– modyfikacja [BTP Edycja – GAZ] – zmiana wyglądu okna i zakresu wymaganych informacji

– modyfikacja [Wydruki] – zmiana wyglądu raportów: FV [A4], BTP_VAT [A4], BTP_VAT [A5], wypis/odpis z BTP [A4], wypis/odpis z BTP [A5], BTP [ocena ZABYTEK], BTP [zaświadczenie ZABYTEK], BTP [A4], BTP [A5], BTP [DIP], RK, rejestr [KP], rejestr BTP [urzędowy], cennik [urzędowy / BTP], cennik [własny]

 

————————————————————-

10.0.6. [27-08-2012]

————————————————————-

– modyfikacja [Towary i usługi Przeglądanie] – dodanie filtra umożliwiającego zmianę zakresu wyświetlanych informacji

– modyfikacja [Towary i usługi Przeglądanie] – dodanie dodatkowych kolumn („data od”, „data do”) do listy wyświetlanych informacji

– modyfikacja [Towary i usługi Edycja] – modyfikacja sposobu dopisywania nowych cen

– modyfikacja [Towary i usługi Edycja] – dodatkowa kontrola zapisywanych informacji

– modyfikacja [Dokument płatności Edycja] – modyfikacja algorytmu wyświetlania listy dostępnych pozycji cennika

– modyfikacja [Dokument płatności Edycja/Podgląd] – modyfikacja algorytmu wyświetlania listy kontrahentów

– modyfikacja [Dokument płatności Przeglądanie] – blokada korekty dokumentów ufiskalnionych

– modyfikacja [BTP Podgląd – Dokument Identyfikacyjny Pojazdu] – modyfikacja algorytmu wyświetlania

– modyfikacja [BTP Edycja – Pliki] – dodanie kolumny typ pliku

– modyfikacja [BTP Edycja – Pliki] – zmiana algorytmu kontroli zapisywanych danych

– modyfikacja [BTP Edycja] – modyfikacja algorytmu kontroli wypełnionych załączników

 

————————————————————-

10.0.5. [03-08-2012]

————————————————————-

– modyfikacja [Sprawozdanie CEPiK Przeglądanie] – modyfikacja sposobu wyświetlania informacji

– modyfikacja [BTP Edycja – załącznik PIT/CIT/VAT] – dodatkowa kontrola wprowadzanych danych

– modyfikacja [BTP Edycja] – dodatkowa kontrola wybieranych załączników

– modyfikacja [Moduł SMS] – modyfikacja sposobu wyświetlania informacji

– modyfikacja [Dokumenty płatności Edycja] – nowy przycisk – Dopisanie kontrahenta

– modyfikacja [Kartoteka kontrahentów] – zmiana algorytmu wyszukiwania kontrahentów

– modyfikacja [BTP Przeglądanie] – zwiększenie zakresu wyświetlanych informacji (KP, FV, CEPiK)

– modyfikacja [BTP Edycja] – modyfikacja algorytmu włączania załącznika Zmiany konstrukcyjne

– nowy dokument (PDF) – Dz.U.2010.11.66 (2010-01-28) – Obwieszczenie MSRP z dnia 16.12.2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności ubezpieczeniowej

 

————————————————————-

10.0.4. [16-07-2012]

————————————————————-

– modyfikacja [BTP Edycja] – modyfikacja algorytmu numeracji badań (poczekalnia)

– modyfikacja [Pojazd Edycja] – zmiana kontroli poprawności wprowaadzanego pojazdu (minimalna ilość znaków numeru VIN – 2 znaki)

– modyfikacja [Badanie techniczne Wnioski] – zmiana wyglądu Oświadczenia o dokonaniu zmian konstrukcyjnych w pojeździe

 

————————————————————-

10.0.3. [13-07-2012]

————————————————————-

– modyfikacja [Kopia bezpieczeństwa] – zmiana sposobu wyświetlania informacji o błędnej ścieżce

– nowa opcja [O programie] – dodanie informacji o historii zmian dokonanych w programie

 

————————————————————-

10.0.2. [13-07-2012]

————————————————————-

– modyfikacja [Dokumenty płatności Przeglądanie] – zmiana sposobu wyświetlania danych

– modyfikacja [Dokumenty kasowe Przeglądanie] – zmiana sposobu wyświetlania danych

– modyfikacja [BTP Edycja – Załączniki] – zmiana powiązania rodzajów badań z załącznikami

 

————————————————————-

10.0.1. [12-07-2012]

————————————————————-

– modyfikacja [Logowanie] – zmiana wyglądu okna

– modyfikacja [Wybór bazy danych] – zmiana wyglądu okna

– nowa opcja [BTP Edycja – badanie poprawkowe] – wyświetlenie informacji zawartych w pierwotnym badaniu

– modyfikacja [Szablony wiadomości] – zmiana wyglądu okna

– modyfikacja [BTP Edycja] – dostępność przycisku „Pliki”

– modyfikacja [Kontrahenci Edycja] – zmiana algorytmu kontroli poprawności

– modyfikacja [KP Edycja] – zmiana algorytmu zapisywania dokumentu

– modyfikacja [KP Edycja] – brak numeru i kwoty faktury

– nowy moduł [VINInfo]

– modyfikacja [Dokumenty płatności Przeglądanie] – zmiana sposobu wyświetlania rodzaju płatności

– modyfikacja [Kontrahenci Przeglądanie] – zmiana sposobu wyświetlania i przeszukiwania informacji