Polityka prywatności - IT.NORCOM

Szanowni Państwo!
Dokładamy wszelkich starań, by chronić zbierane przez nas dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: „RODO”). Udostępniamy Państwu niniejszą politykę prywatności, aby każda osoba, z którą wchodzimy w relację, wiedziała:

• kto jest administratorem jej danych osobowych,

• w jakim zakresie, w jakich celach i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy dane oraz komu je udostępniamy,

• jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych, zgodnie z art. 13 i 14 RODO. Uszczegółowieniem polityki prywatności mogą być informacje przekazywane w momencie zbierania danych osobowych lub w rozsądnym terminie – najpóźniej w ciągu miesiąca – w przypadku gromadzenia danych ze źródeł pośrednich, tj. nie od osób, których one dotyczą.

I. Administrator

1. Administratorem danych osobowych jest IT.NORCOM Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nagietkowej 39. KRS 0000514603, NIP 7792422759, REGON 302760585 (dalej: „IT.NORCOM”, „administrator” lub „my”).

2. W określonych przypadkach możemy przetwarzać także dane jako ich odbiorca lub podmiot przetwarzający.

II. Punkt kontaktowy

By nadzorować sprawy związane z ochroną danych osobowych oraz udzielać Państwu szczegółowych informacji mogą się Państwo skontaktować się z Nami mailowo pod adresem: iodo@norcom.pl lub telefonicznie: +48 61 3068000 .

III. Przetwarzanie danych

1. Klienci/Potencjalni Klienci Jeśli należą Państwo do grona naszych klientów, to:

a) Państwa dane przetwarzamy w celu zawarcia lub realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w określonych przypadkach do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); przypadki naszych uzasadnionych interesów opisujemy w 4;

b) W przypadku kontaktu telefonicznego, mailowego z naszą placówką, zakładając konto na panelu klienta oraz podczas użytkowania forum „IT.NORCOM [FORUM] – wszystko o … Badaniach Technicznych” mogą być gromadzone następujące dane: nick, imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, IP, telefon, adres (korespondencji, siedziby), nr telefonu, adres e-mail, nazwę firmy, NIP, Regon, dane finansowe i rozliczeniowe, numer rachunku bankowego;

• W przypadku rejestracji konta w Serwisie Panel Klienta, Użytkownik podaje adres e-mail. Podczas rejestracji konta w Serwisie Internetowym Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło, w późniejszym czasie.

 • W przypadku składania zamówienia w sklepie internetowym https://sklep.norcom.pl/, w zależności od rodzaju zamówienia klient użytkownik zobowiązany jest podać dane:
 • imię i nazwisko (do kontaktu);
 • numer telefonu (do kontaktu);
 • adres mailowy

• W przypadku kontaktu telefonicznego pobierane są dane niezbędne do identyfikacji klienta, zawarcia i realizacji umowy, weryfikacji i naprawy zgłaszanych problemów czy awarii.

c) Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi interesantów, zabezpieczenie interesu prawnego osoby, której dane osobowe zarejestrowano w systemie nagrywania rozmów telefonicznych oraz Administratora Danych Osobowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz zabezpieczenia materiału dowodowego a także ochrony pracowników przed groźbami słownymi, obroną przed zarzutami o złej jakości obsługę czy też nieterminowe załatwienie sprawy.

d) Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych do nadpisania danych, nie dłużej niż dwa lata od dnia nagrania.

e) Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi kurierskie, pocztowe, prawne lub informatyczne;

f) Dane przechowywane będą przez okres min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową, jednakże przepisy prawa mogą przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, w szczególności w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń; przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w punkcie 4;

g) W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w § 5;

h) Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego; wiążące decyzje nie są zautomatyzowane, czyli nigdy nie są podejmowane bez udziału człowieka;

i) Podanie danych jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy

2. Dostawcy Jeśli dostarczają nam Państwo towary lub świadczą nam usługi, to:

a) Państwa dane przetwarzamy do realizacji Umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu, celów księgowych, prezentowania aktualnej oferty IT. NORCOM drogą mailową oraz telefonicznie, oraz do kontaktowania się z Użytkownikami w ramach obsługi Serwisu, a także do innych czynności związanych z wykonaniem Umowy, czy realizacją zlecenia.

b) Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, nazwę firmy, NIP, Regon;

c) odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące, usługi kurierskie, pocztowe, prawne lub informatyczne;

d) Dane przechowywane będą przez okres min. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku w związku z zawartą umową, jednakże przepisy prawa mogą przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, w szczególności w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń; przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w 4;

e) W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w § 5;

f) Podanie danych jest wymogiem umownym, a odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy.

3. Osoby kontaktujące się za pomocą strony internetowej Jeśli kontaktują się Państwo z nami przez naszą stronę internetową, to:

a) Państwa dane przetwarzamy do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów, którym jest komunikacja między nami a Państwem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

b) Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować imię i nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail, kontaktowy numer telefonu, nr dowodu rejestracyjnego;

c) Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne, marketingowe;

d) Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na nadesłane zapytania; przypadki dłuższego okresu przetwarzania danych opisujemy w § 4;

e) W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem), prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

f) Podanie danych jest dobrowolne, odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na przesłane zapytanie;

g) Możemy także przetwarzać informacje, które umożliwiają nam zapamiętanie Państwa preferencji w użytkowaniu witryny – do zbierania tego typu danych wykorzystujemy pliki „cookies”; więcej o plikach „cookies” w § 9;

h) Dane dotyczące wykorzystywania naszej strony internetowej mogą być zastosowane do wewnętrznych celów statystycznych oraz funkcjonalności strony internetowej, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego. W takiej sytuacji wykorzystujemy wyłącznie dane agregowane i nie wykorzystujemy nazwisk, adresów e-mail, ani innych informacji pozwalających na Państwa bezpośrednią identyfikację.

i) Na naszych stronach korzystamy z usługi „Google reCAPTCHA“ (dalej „reCAPTCHA“), dostarczanej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (“Google”).

 • Funkcja reCAPTCHA umożliwia sprawdzenie czy dane na naszych stronach (np. w formularzu kontaktowym) zostały wprowadzone przez człowieka, czy przez automat. W tym celu reCAPTCHA w oparciu o różne cechy analizuje zachowanie użytkownika strony. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie po wejściu na stronę. W ramach analizy reCAPTCHA uwzględnia różne informacje (np. adres IP, ilość czasu spędzonego przez użytkownika na stronie lub wykonywane przez niego ruchy myszą). Dane zgromadzone w ramach analizy przesyłane są do Google.
 • Analiza reCAPTCHA przebiega całkowicie w tle. Użytkownik strony nie jest informowany o tym, że odbywa się taka analiza.
 • Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swojej oferty internetowej przed nadużyciami wynikającymi ze zautomatyzowanego przechwytywania danych oraz przed spamem.
 • Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA oraz deklarację dotyczącą ochrony danych osobowych firmy Google znajdą Państwo pod adresem: https://www.keycaptcha.com/

4. Osoby korzystające z forum „IT.NORCOM [FORUM] – wszystko o … Badaniach Technicznych” Jeśli korzystają Państwo z naszego forum, to:

a) Państwa dane przetwarzamy do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów, którym jest komunikacja między nami a Państwem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

b) kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować imię i nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail, kontaktowy numer telefonu, nr dowodu rejestracyjnego;

c) Możemy także przetwarzać informacje, które umożliwiają nam zapamiętanie Państwa preferencji w użytkowaniu witryny – do zbierania tego typu danych wykorzystujemy pliki „cookies”; więcej o plikach „cookies” w § 9;dane dotyczące wykorzystywania naszej strony internetowej mogą być zastosowane do wewnętrznych celów statystycznych oraz funkcjonalności strony internetowej, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego. W takiej sytuacji wykorzystujemy wyłącznie dane agregowane i nie wykorzystujemy nazwisk, adresów e-mail, ani innych informacji pozwalających na Państwa bezpośrednią identyfikację.

d) Na naszych stronach korzystamy z usługi :„Google reCAPTCHA“ (dalej „reCAPTCHA“), dostarczanej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 , Irlandia (“Google”).

 • Funkcja reCAPTCHA umożliwia sprawdzenie czy dane na naszych stronach (np. w formularzu kontaktowym) zostały wprowadzone przez człowieka, czy przez automat. W tym celu reCAPTCHA w oparciu o różne cechy analizuje zachowanie użytkownika strony. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie po wejściu na stronę. W ramach analizy reCAPTCHA uwzględnia różne informacje (np. adres IP, ilość czasu spędzonego przez użytkownika na stronie lub wykonywane przez niego ruchy myszą). Dane zgromadzone w ramach analizy przesyłane są do Google.
 • Analiza reCAPTCHA przebiega całkowicie w tle. Użytkownik strony nie jest informowany o tym, że odbywa się taka analiza.
 • Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swojej oferty internetowej przed nadużyciami wynikającymi ze zautomatyzowanego przechwytywania danych oraz przed spamem. Dostawca CAPTCHA może ustawić plik cookie sesji i uzyskać informacje o przeglądarce internetowej i urządzeniu uzyskującym dostęp do tej witryny.

e) Usługi IPS AntySpam

• IPS Spam Defense przekazuje do usługi adres e-mail i adres IP zarejestrowanego użytkownika, aby określić prawdopodobieństwo, że zarejestrowane konto nie jest źródłem spamu.

5. Osoby kontaktujące się z nami za pomocą poczty elektronicznej na adresy :sklep@norcom.pl, norcom@norcom.pl, serwis@norcom.pl, global@norcom.pl

a) Państwa dane przetwarzamy do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów, którym jest komunikacja między nami a Państwem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

b) Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować imię i nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail, kontaktowy numer telefonu, nr dowodu rejestracyjnego;

c) Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne, marketingowe;

d) Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania i przygotowania odpowiedzi, a następnie dla celów analitycznych i marketingowych, jednak nie dłużej niż 5 lat, lub do złożenia uzasadnionego sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu;

e) W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem), prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

f) Podanie danych jest dobrowolne, odmowa podania danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na przesłane zapytanie;

6. Osoby kontaktujące się z nami za pomocą aktywnego formularza kontaktowego na stronie https://site.norcom.pl/ „Zamów rozmowę”.

a) Państwa dane przetwarzamy do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów, którym jest komunikacja między nami a Państwem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

b) Kategorie przetwarzanych danych osobowych mogą obejmować imię i nazwisko, , kontaktowy numer telefonu, oraz inne dane podane w formularzy kontaktowym;

c) Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne, marketingowe;

d) Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania i przygotowania odpowiedzi, a następnie dla celów analitycznych i marketingowych, jednak nie dłużej niż 5 lat, lub do złożenia uzasadnionego sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu;

e) W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem), prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

7. Kandydaci Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi ofertami pracy lub współpracy, to:

a) Państwa dane przetwarzamy w celu zawarcia umowy o pracę na podstawie i w zakresie określonym w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) bądź zawarcia umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); przetwarzamy Państwa dane osobowe również do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) zgodnie § 3;

b) W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych rekrutacjach lub zawarcia w dokumentach aplikacyjnych informacji, które mogą zostać uznane za dane wrażliwe, będą one przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);

c) Kategorie przetwarzanych danych obejmują: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, wskazane przez Państwa dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, firmę (w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą), a także inne dane, które podali Państwo w dokumentach aplikacyjnych;

d) Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne;

e) Dane przechowywane będą przez okres prowadzenia danej rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na dalsze ich przechowywanie na potrzeby rekrutacji prowadzonych w przyszłości;

f) W związku z przetwarzaniem przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wycofania zgody

g) w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych praw znajdą Państwo w § 4;

h) Podanie danych wynika z zakresu określonego przez Kodeks pracy lub jest wymogiem umownym (w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną), a odmowa ich podania może uniemożliwić nawiązanie stosunku pracy lub zawarcie umowy.

IV. Inne podstawy przetwarzania

a) Oprócz sytuacji wymienionych w pkt 3 możemy w określonych przypadkach przetwarzać Państwa dane także w innych celach. Mogą one wiązać się w wydłużeniem okresu przechowywania Państwa danych.

b) W celach niezbędnych do realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Państwa dane będziemy przetwarzać:

 • przez czas wykonywania obowiązków prawnych nakładanych na nas przez właściwe przepisy, w tym m.in. przepisy prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, etc.;
 • przez czas, w którym określone przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane (przepisy te mogą przewidywać różny okres przechowywania danych).

c) Ponadto, Państwa dane możemy przetwarzać także w innych celach, wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających m. in. na:

 • prowadzeniu korespondencji;
 • ustalaniu, obrony i dochodzeniu roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności innemu podmiotowi;
 • promocji firmy oraz naszych usług;
 • tworzeniu zestawień, analiz i statystyk;
 • nawiązania współpracy biznesowej lub partnerskiej;
 • archiwizacji;
 • przekazywaniu informacji dotyczących ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji.

d) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, jeżeli w określonych przypadkach Państwa prawa i wolności okażą się wobec nich nadrzędne.

V. Prawa

a) Prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii – na Państwa żądanie udzielimy informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jesteśmy również zobowiązani, na oddzielne żądanie, udzielić bardziej szczegółowych informacji w zakresie: celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorców danych lub ich kategorii, okresu przechowywania danych osobowych lub kryteriów jego ustalania, źródła pozyskania danych, o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych i konsekwencjach takiego przetwarzania danych dla Państwa. W przypadku przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego poinformujemy Państwa również o stosowanych na potrzeby transferu zabezpieczeniach na Państwa żądanie. Na Państwa żądanie sporządzimy również kopię danych osobowych. Zostanie ona Państwu udostępniona w popularnym formacie pliku informatycznego. Pierwsza kopia zostanie udostępniona bezpłatnie. Jednak za każdą kolejną możemy naliczyć opłatę w wysokości, którą określimy w oparciu o postanowienia RODO.

b) Prawo do sprostowania danych – jeśli okaże się, że Państwa dane osobowe są niepoprawne usuniemy nieprawidłowości. Zrobimy to z własnej inicjatywy – bądź, jeśli zwrócą nam Państwo na to uwagę – na Państwa żądanie.

c) Prawo do usunięcia danych, w tym „prawo do bycia zapomnianym” – jeśli nie życzą sobie Państwo przetwarzania danych osobowych i stwierdzimy brak innych podstaw prawnych, które umożliwiają nam przetwarzanie Państwa danych – usuniemy je z naszych baz danych. Należy jednak pamiętać, że usunięcie niektórych danych może uniemożliwić nam świadczenie usług dla Państwa – dotyczy to tych usług w związku z którymi konieczne jest przetwarzanie danych osobowych, które zostały udostępnione. Przykładowo, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Państwa pytania i przedstawić Państwu naszą ofertę, jeżeli zażądają Państwo usunięcia adresu e-mail. Mimo takowego żądania, w określonych będziemy jednak mogli przetwarzać niektóre dane osobowe na zasadach określonych w RODO.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadkach przewidzianych przez RODO, na Państwa żądanie ograniczymy przetwarzanie Państwa danych osobowych. Najprościej rzecz ujmując, ograniczenie przetwarzania danych osobowych uniemożliwia ich wykorzystywanie poza przechowywaniem. W takim przypadku jakiekolwiek inne działania na danych podlegających ograniczeniu przetwarzania, będą mogły być wykonywane jedynie za Państwa zgodą.

e) Prawo do sprzeciwu – w niektórych przypadkach, nawet jeśli przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem, bez Państwa zgody, mogą Państwo żądać od nas zaprzestania przetwarzania danych osobowych wnosząc sprzeciw. Będzie on uzasadniony, jeżeli wykażą Państwo, że nasze zgodne z prawem działania mimo wszystko naruszają Państwa interesy, prawa lub wolności.

f) Prawo do niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom w indywidualnych przypadkach, w tym profilowaniu – mają Państwo prawo, by nie podlegać decyzjom, które miałyby opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeżeli miałyby one wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.

g) Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie – w sytuacji, gdy poprosiliśmy Państwa o zgodę mogą Państwo wycofać tę zgodę w każdym czasie. Jeżeli nie będziemy mieli odrębnej podstawy przetwarzania, zaprzestaniemy wykorzystywania danych osobowych w tym celu, w jakim została wyrażona zgoda. Należy jednak pamiętać, że wycofanie zgody może czasem uniemożliwić dostarczenie Państwu interesujących treści lub informacji.

h) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli uważają Państwo, że przez nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych Państwa prawa zostały naruszone, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

i) Wymienione powyżej prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach, np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Państwa danych.

j) Jeśli pragną Państwo skorzystać z należnych praw, wszystko co należy zrobić to przesłać odpowiednią prośbę korzystając z danych kontaktowych wskazanych w pkt I lub pkt II.

VI. Źródła danych

a) Co do zasady, większość danych, które przetwarzamy to informacje, które przekazali nam Państwo z własnej woli.

b) W niektórych, sporadycznych przypadkach, zwłaszcza, jeżeli korzystają Państwo z naszych określonych usług możemy przetwarzać dane osobowe, które jesteśmy w stanie wywnioskować względem Państwa na podstawie innych informacji, które nam Państwo przekazują oraz które pozyskujemy w toku naszych relacji. Dane te nie będą przetwarzane dłużej niż jest to konieczne ze względu na cel, dla którego zostały zebrane lub będą niezwłocznie usuwane.

c) W przypadku, gdy nie uzyskaliśmy danych osobowych bezpośrednio od Państwa, informujemy, że:

 • dane mogły zostać uzyskane od osoby lub podmiotu, który wskazał Państwa jako osoby reprezentujące lub wyznaczone do kontaktu;
 • w przypadku osób biorących udział w procesie rekrutacji lub osób zainteresowanych nawiązaniem współpracy w oparciu o umowę cywilnoprawną – dane osobowe mogły zostać uzyskane od agencji rekrutacyjnych lub firm doradztwa personalnego, z którymi współpracujemy lub od naszych pracowników, współpracowników (w przypadku poleceń).

VII. Środki techniczne i organizacyjne

a) Zobowiązujemy się właściwie chronić Państwa dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, zarządzeniami, procedurami i standardami tak, aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem.

b) Stosujemy zabezpieczenia fizyczne oraz logiczne o wysokim standardzie.

c) Państwa dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d) W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:

• poufności – będziemy chronić Państwa dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim;

• integralności – będziemy chronić Państwa dane przed nieuprawnioną modyfikacją;

• dostępności – będziemy zapewniać dostęp wyłącznie upoważnionych osób do Państwa danych, tylko jeżeli wystąpi taka konieczna potrzeba.

e) Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych.

f) Każdy nasz pracownik lub współpracownik posiadający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.

g) Dane osobowe, które podają Państwo na naszej stronie są szyfrowane i chronione za pomocą certyfikatu SSL. Zabezpiecza on transmisję danych w obrębie domeny i potwierdza jej autentyczność.

VIII. Pliki „cookies”

a) Nasze strony internetowe korzystają z plików „cookies”.

b) Pliki „cookies”, są to informacje w postaci niewielkich plików tekstowych zapisywanych na Państwa komputerach przez serwer. Są one istotne, ponieważ pozwalają serwerowi na każdorazowe odczytanie informacji w przypadku połączenia z konkretnym komputerem.

c) Informacje zbierane przy użyciu plików „cookies” nie stanowią danych osobowych, jednakże mogą być wykorzystywane w celu udostępnienia Państwu określonych funkcji. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

d) Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” w Państwa komputerach – za pomocą ustawień przeglądarki internetowej została wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

e) Mogą Państwo dokonać właściwej konfiguracji swojej przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików „cookies” lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie. Więcej informacji o obsłudze plików „cookies” oraz możliwych konfiguracjach można uzyskać w ustawieniach Państwa przeglądarki. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane przez nasze strony internetowe, włącznie z możliwością zablokowania ich pełnego działania.

f) Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies” w celu poprawnej konfiguracji, a w szczególności do:

g) dostosowywania zawartości stron internetowych serwisu do Państwa preferencji;

h) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji stron internetowych, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

i) rozpoznania urządzenia i odpowiedniego wyświetlania strony internetowej, dostosowanej do Państwa indywidualnych potrzeb;

j) zapamiętania Państwa ustawień i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu;

k) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.

l) W ramach naszych stron internetowych możemy gromadzić dane dotyczące Państwa aktywności. Powyższe dane będą wykorzystywane do wewnętrznych celów statystycznych oraz rozwijania i ulepszania naszych produktów, usług, metod komunikacji oraz funkcjonalności naszych stron internetowych, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego. W takiej sytuacji wykorzystujemy wyłącznie dane zagregowane i nie wykorzystujemy nazwisk, adresów e-mail, ani innych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację.

m) Podstawą prawną przetwarzania przez nas tego rodzaju danych jest uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający w szczególności na ulepszaniu naszych stron internetowych, w celu zapewnienia wysokiej jakości usług i funkcjonalności naszych stron internetowych.

n) Wskazane powyżej w niniejszym punkcie okresy przechowywania danych osobowych będą zachodzić najczęściej. W związku z wielością możliwych sytuacji, ewentualne pytania dotyczące okresów przechowywania danych osobowych w danej sytuacji prosimy kierować na dane kontaktowe wskazane w pkt I lub pkt II.

o) Administrator stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki).

Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

p) Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.

IX. Odnośniki do innych stron
Serwis zawiera linki do innych stron www. Administrator niniejszego Serwisu nie ponosi jednak odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady prywatności. Zachęcamy, aby po przejściu na takie strony, zapoznać się ze stosowaną przez nie polityką prywatności oraz regulaminami.

X. Uwagi końcowe
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności, które mogą wynikać z potrzeb dostosowywania do zmian w przepisach prawa, czy obowiązujących standardów prywatności lub też związanych z poszerzeniem naszej oferty. O wszelkich zmianach dotyczących przetwarzania danych będziemy Państwa informować stosownym komunikatem na naszej stronie internetowej lub drogą elektroniczną.

Slide 1
Nie bój się dużego kroku. Nie pokonasz przepaści dwoma małymi.
David Lloyd George
Slide 1 - copy
Praca oddala od nas trzy wielkie niedole: nudę, występek i ubóstwo.
Voltaire
Slide 1 - copy
Lepiej zaliczać się do niektórych, niż do wszystkich.
Andrzej Sapkowski
Slide 1 - copy
W życiu każdego człowieka są dwa wielkie dni – pierwszy, w którym się rodzimy i drugi, w którym odkrywamy po co.
William Barclay
Shadow

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą,
pozostaw numer telefonu – oddzwonimy.

Administratorem pozostawionych danych będzie IT.NORCOM sp. z o.o. sp. k. Wpisane dane będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes). Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich dostępu, sprostowania, usunięcia oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Więcej informacji link


Formularz kontaktowy

Administratorem pozostawionych danych będzie IT.NORCOM sp. z o.o. sp. k. Wpisane dane będą przetwarzane w celu kontaktu telefonicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes). Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich dostępu, sprostowania, usunięcia oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Więcej informacji link